Akt o jednotnom trhu, chýbajúce opatrenia.

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 16. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor sa 14. februára 2013 rozhodol v súlade s článkom 29 ods. 2 rokovacieho poriadku vypracovať stanovisko na tému

 

„Akt o jednotnom trhu – stanovenie chýbajúcich opatrení“

(doplňujúce stanovisko).

 

Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 2. októbra 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 493. plenárnom zasadnutí 16. a 17. októbra 2013 (schôdza zo 16. októbra 2013) prijal 119 hlasmi za, pričom 4 členovia hlasovali proti a 13 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

Úvod

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) monitoruje iniciatívy Komisie na oživenie jednotného trhu od ich počiatku v roku 2010. Vo svojom stanovisku k Aktu o jednotnom trhu I uviedol viacero opatrení, ktoré podľa jeho názoru chýbali medzi návrhmi Komisie. Do úvahy by sa mali vziať pripomienky a závery dokumentu „Správa o občianstve EÚ za rok 2010 – Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ“. EHSV upriamuje pozornosť Komisie na skutočnosť, že v súčasnosti musí jednotný trh čeliť početnejším prekážkam než v čase svojho vzniku.

 

EHSV je jedným z hlavných partnerov pri organizovaní „mesiaca jednotného trhu“. Príspevok organizácií občianskej spoločnosti je nevyhnutným predpokladom správneho zamerania opatrení, ktoré sú potrebné na oživenie jednotného trhu, pretože sa ich tieto opatrenia týkajú.

 

Po približne 30 rokoch je potrebné určiť nové hospodárske smerovanie EÚ a upustiť od presvedčenia, že slobodný trh je vždy schopný opraviť dysfunkčné trhové správanie. Nedávna hospodárska a finančná kríza ťažko vplýva na občanov – ich obetovanie sa musí viesť k novým perspektívam, inak sa podpora európskej integrácie bude ďalej znižovať. V tejto súvislosti sa prijatie a implementácia iniciatív s názvom Akt o jednotnom trhu I a II považujú za príliš pomalé.

 

Musia sa prijať konkrétne opatrenia na boj proti všetkým druhom chudoby, napr. chudobe súvisiacej s energiou, spotrebou, nadmerným zadlžením atď., ktoré spôsobila finančná kríza a ktoré narúšajú rast a dosiahnutie jednotného trhu.

 

EHSV opakovane trvá na tom, že členské štáty by mali preukázať svoju angažovanosť prostredníctvom správnej implementácie a presadzovania s cieľom dosiahnuť riadne fungovanie jednotného trhu. Presadzovanie musí dostať nový cezhraničný rozmer, ktorého súčasťou bude aj spolupráca. Jednotný trh, ktorý by v budúcnosti obstál, musí vychádzať z udržateľného, vysoko konkurencieschopného hospodárstva založeného na udržateľných postupoch a výrobkoch, dôstojných pracovných podmienkach a inovácii. Dôležité je, aby Komisia kládla 500 miliónov občanov EÚ do stredobodu jednotného trhu. Predstavujú dôležitú hospodársku silu, ktorej výdavky dosahujú výšku 56 % HDP EÚ, ako sa uvádza v Európskom programe pre spotrebiteľov, ktorý vypracovala Komisia.

 

Jednotný trh musí byť nástrojom s hmatateľnými výsledkami, a to v súlade s acquis v sociálnej a environmentálnej oblasti. Iniciatívy v rámci Aktu o jednotnom trhu I a II treba koordinovať s opatreniami a krokmi podniknutými na posilnenie HMÚ (fiškálny pakt, EMS, Euro Plus a pod.).

 

Rokovania o dohodách o voľnom obchode by sa mali využívať na presadzovanie rovnakých podmienok, napr. reciprocity sadzieb, a súčasne zachovanie vysokých štandardov spotrebiteľskej, environmentálnej a sociálnej ochrany. V rámci hospodárskej súťaže s globálnymi konkurentmi musí EÚ dbať na prvky, ktoré zvýšia jej konkurencieschopnosť, ako sú prístupné zdroje energie, kvalifikovaná pracovná sila a flexibilný pracovný trh.

 

Jednotný digitálny trh

 

Nedávno prijaté nariadenie o selektívnej distribúcii zachovalo diskrimináciu medzi distribučnými kanálmi on-line a off-line, keďže umožňuje, aby sa od niektorých distribútorov vyžadovalo mať skutočnú predajňu (kamenný obchod) pred tým, než začnú ponúkať predaj on-line. Nové nariadenie nezabráni selektívnej distribúcii výrobkov každodennej spotreby, čo môže byť prekážkou hospodárskej súťaže a možnosti výberu pre spotrebiteľov.

 

Európska komisia by mala zaujať pevný postoj a potvrdiť zásadu neutrality vyhľadávania, podľa ktorej by vyhľadávače nemali manipulovať prirodzené výsledky podľa svojich vlastných obchodných záujmov. Opravné prostriedky založené na označovaní výsledkov vyhľadávania nepostačujú na obnovenie hospodárskej súťaže, zastavenie nekalých konkurenčných praktík a zvyšovanie spokojnosti spotrebiteľov.

 

Ochrana údajov

 

Po prijatí revidovaného nariadenia o ochrane údajov bude dôležité poskytnúť členským štátom usmernenia pre konkrétne ustanovenia a zaistiť tak ich koherentné uplatňovanie.

 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať vypracúvaniu štandardných oznámení o ochrane osobných údajov. Nové nariadenie obsahuje ustanovenie, ktoré vyžaduje transparentné a pre spotrebiteľov pochopiteľné pravidlá ochrany osobných údajov. Vypracovanie štandardných oznámení o ochrane osobných údajov pomôže zabezpečiť, aby boli spotrebitelia riadne informovaní o spracovaní svojich osobných údajov a aby pravidlá ochrany osobných údajov už neboli zložitými právnymi textami. Malo by sa zaistiť, aby podnikom, najmä tým malým a stredným, nevznikla neprimeraná administratívna záťaž a náklady.

 

Autorské právo

 

Európska komisia musí na základe odporúčaní svojho bývalého člena Antónia Vitorina prijať nadväzné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa súčasné systémy poplatkov za autorské práva postupne odstránili. V krátkodobom horizonte by sa mal zreformovať súčasný systém, pričom by sa malo objasniť, že digitálny obsah, ktorý je predmetom licenčných dohôd, nebude ďalej spoplatňovaný z dôvodu jeho nahratia do tzv. cloudu alebo jeho uchovávania v takomto cloude poskytovateľom služby. Zároveň je dôležité zabezpečiť, aby bol poplatok za autorské práva viditeľný pre konečného užívateľa, a vypočítavať poplatky na základe hospodárskej ujmy spôsobenej súkromným kopírovaním.

 

Smernica o autorských právach z roku 2001 neviedla k dosiahnutiu cieľa harmonizovať právne predpisy členských štátov v oblasti autorského práva. Existujú výrazné rozdiely vo výnimkách a obmedzeniach, ktoré vyvolávajú právnu neistotu pre spotrebiteľov i tvorcov. Revízia tejto smernice by mala byť prioritou.

 

Súčasný systém na distribúciu audiovizuálneho obsahu, založený na sprístupňovaní na určitých platformách a určitých územiach, sa musí prispôsobiť digitálnemu prostrediu a reagovať na očakávania spotrebiteľov. Chronologické sprístupňovanie filmov na rozličných médiách (kiná, DVD, video na požiadanie) a územiach by sa malo obmedziť a mal by sa umožniť určitý stupeň flexibility. Existuje tu priestor na experimentovanie s inovatívnymi obchodnými modelmi, ktoré by umožnili jednotný dátum sprístupnenia audiovizuálneho obsahu v krajinách so spoločnými kultúrnymi a jazykovými tradíciami.

 

Digitálne produkty

 

Je nevyhnutné pokračovať v procese harmonizácie, ktorý začala smernica o právach spotrebiteľov z roku 2011 revíziou a aktualizáciou smernice o predaji spotrebiteľovi, a to s cieľom čeliť výzvam digitálneho hospodárstva: naliehavo potrebné sú opravné prostriedky v prípade defektných výrobkov s digitálnym obsahom.

 

Komisia by mala vypracovať usmernenia pre uplatňovanie právnych predpisov o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (smernica 1993/13/EHS) pre spotrebiteľské zmluvy na dodanie digitálneho obsahu.

 

Výrobky a služby

 

V septembri 2013 Európska komisia navrhla legislatívny balík opatrení na dokončenie jednotného trhu pre telekomunikácie. EHSV vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa v návrhu nevyužíva príležitosť na ďalšie zníženie roamingových poplatkov, a teda na vylepšenie jednotného trhu pre európskych občanov. EHSV víta navrhované  pravidlá na uľahčenie zmeny operátora, zabezpečenie spravodlivejších zmluvných podmienok a komerčných postupov, ako aj na lepšie presadzovanie práva a prístup k opravným prostriedkom. Pravidlá týkajúce sa neutrality internetu predstavujú krok správnym smerom, no treba ich ďalej zlepšovať.

 

Pomer harmonizovaných a neharmonizovaných sektorov spĺňa základné potreby hospodárstva. Akýkoľvek ďalší krok smerom k harmonizácii iných tovarových sektorov musí vychádzať z dôkladnej analýzy. Pre neharmonizované sektory, na ktoré sa vzťahujú zásady vzájomného uznávania, by Komisia mala vydať usmernenia o úlohe a právnom postavení súkromných skúšobných subjektov, ktoré neakceptujú osvedčenia vydané skúšobnými subjektmi z iných krajín. Mal by sa dokončiť dvojjazyčný zoznam neharmonizovaných výrobkov na internetovej stránke Európskej komisie.

 

V oblasti retailových finančných služieb pre spotrebiteľov ešte stále neexistuje jednotný trh. Z dôvodu podnikateľských a obchodných prekážok je pre spotrebiteľov v zásade nemožné zakúpiť si finančné služby v zahraničí. Veľké rozdiely, ktoré v súčasnosti existujú medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o kvalitu a cenu bankových účtov, sporiacich účtov, hypoték a pod., by mohli viesť k tomu, že pre spotrebiteľov bude zaujímavé získať finančné produkty z iných krajín. EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby túto situáciu analyzovala a navrhla iniciatívy. Spotrebitelia často nedostávajú objektívne a nezávislé odporúčania resp. poradenstvo, keď prijímajú svoje zásadné rozhodnutia finančného charakteru súvisiace s dôchodkovým sporením, inými investíciami či dlhodobými úvermi. V celej Európe by sa mali podporovať nezávislé a cenovo dostupné modely finančného poradenstva.

 

V súvislosti s finančnými službami je presadzovanie stále nedostatočné: niektoré členské štáty nemajú žiadny verejný orgán, ktorý by bol zodpovedný za ochranu spotrebiteľov. Ak aj takéto orgány existujú, ich zákonné právomoci sú často príliš obmedzené. Ani pred dvomi rokmi zriadené európske orgány dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – ESMA a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov – EIOPA) nemajú dostatočné kompetencie v oblasti ochrany spotrebiteľov. Ich právomoci by sa mali v tomto ohľade rozšíriť, pričom uvedené orgány musia byť schopné skoordinovať sa s vnútroštátnymi orgánmi.

 

Jednotný trh so službami vrátane služieb sieťovej infraštruktúry (telekomunikácie, elektrická energia, zemný plyn, doprava a poistenie) má najväčší potenciál na ďalšie zlepšovanie. Nevyhnutným predpokladom na to, aby smernica prispela k rastu a vytváraniu pracovných miest, je zlepšenie činnosti jednotných kontaktných miest vo všetkých členských štátoch. Komisia by mala vydať regulačné odporúčania pre odstránenie prekážok, ktoré odhalilo partnerské preskúmanie implementácie tejto smernice. EHSV požaduje vytvoriť úplnú databázu všetkých povoľovacích režimov s cieľom nájsť najlepšie regulačné postupy a zistiť, ktoré požiadavky orgánov vydávajúcich povolenia sú zbytočné a neprijateľné.

 

Voľný pohyb pracovníkov

 

EHSV podporuje kroky na zlepšenie voľného pohybu pracovníkov vrátane odstránenia prekážok, akou je napr. uznávanie kvalifikácií. Je obzvlášť potrebné modernizovať a liberalizovať tento systém, zvýšiť koordináciu sektora zdravotnej starostlivosti s cieľom predísť nedostatku pracovníkov vo vysielajúcich krajinách, prehĺbiť koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a vytvoriť jednotné kontaktné miesto na uľahčenie postupov registrácie.

 

Všeobecná rámcová smernica, súvisiace smernice a trvalé monitorovanie prostredníctvom viacročných strategických plánov viedli ku zblíženiu bezpečnostných pravidiel (vrátane minimálnych požiadaviek), ktoré pracovníci uznávajú, a to aj pracovníci v cezhraničných situáciách (dočasní či mobilní pracovníci). Tento proces sa realizoval postupne od roku 1978 prostredníctvom po sebe nasledujúcich akčných plánov. Keď sa posledný z nich v decembri 2012 skončil, Komisia už nespustila nový akčný plán. V záujme pokračovania tohto konvergenčného procesu by Európska komisia mala bezodkladne prijať nový strategický akčný plán EÚ na podporu vysokých bezpečnostných noriem (ako zdôraznil Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi.

 

Stiahnutie tzv. nariadenia Monti II nerieši problémy, ktoré spôsobili rozsudky Súdneho dvora EÚ založené na nedostatočnosti právnych predpisov EÚ o vysielaní pracovníkov a ich implementácie. Európski sociálni partneri neboli schopní dosiahnuť dohodu v tomto bode. Komisia by však mala zvážiť, či nenavrhne členským štátom pripojiť k európskym zmluvám protokol o sociálnom pokroku, v ktorom by sa uvádzalo, že sociálne práva nie sú podriadené hospodárskym slobodám. Mohlo by sa v ňom objasniť, že jednotný trh sám o sebe nie je cieľom, ale bol vytvorený so zámerom dosiahnuť sociálny pokrok pre všetkých občanov EÚ.

 

Pracovníci, spotrebitelia a podniky musia mať možnosť presadzovať práva, ktoré im udeľujú právne predpisy EÚ, ak dochádza k porušeniu týchto základných práv. V tejto súvislosti však EÚ odkazuje len na práva spotrebiteľov a podnikov. Je nevyhnutné, aby pracovníci mali rovnakú možnosť presadzovať v cezhraničných pracovných sporoch svoje práva vyplývajúce z legislatívy EÚ. Hoci sa často deklaruje, že pracovníci majú prístup k spravodlivosti a môžu usilovať o nápravu, dodržiavanie pracovných podmienok a právnych ustanovení na miestnych súdoch v hostiteľskej krajine, v praxi sú často nasmerovaní na súdy v ich domovskej krajine.

 

Transpozícia, implementácia a presadzovanie

 

Nová výzva pre presadzovanie práv spotrebiteľov prichádza z veľkých medzinárodných spoločností alebo združení uplatňujúcich celoeurópske marketingové stratégie, ktoré sa už nedajú riešiť vnútroštátnymi koncepciami presadzovania práva. Treba sa zamerať na lepšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie práva a významnejšiu úlohu Európskej komisie v rámci spoločnej koordinácie týchto aktivít. Lepšie by sa mala využívať synergia medzi verejnými a súkromnými (napr. organizácie spotrebiteľov) subjektmi na presadzovanie práva.

 

Spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie práva sa stala kľúčovou otázkou, no doteraz nebola veľmi úspešná. Európska komisia by mala mať väčšiu úlohu pri koordinácii vnútroštátnych opatrení na presadzovanie práva v prípadoch, keď má porušenie práv na ochranu spotrebiteľov celoeurópsky rozmer. Okrem toho by sa malo ďalej diskutovať o udelení právomocí Európskej komisii na presadzovanie právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov (ako je to pri právnych predpisoch o hospodárskej súťaži).

 

Konkrétne problémy spotrebiteľov

 

EHSV vyjadruje poľutovanie nad tým, že po všetkých tých rokoch a napriek štyrom uskutočneným konzultáciám bola navrhnutá len nezáväzná iniciatíva o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu. Zásady uvedené v odporúčaní Európskej komisie navyše nespĺňajú potreby spotrebiteľov a nedosahujú status quo v niektorých členských štátoch.

 

Nekalé obchodné praktiky

 

Mali by sme sa zamerať na lepšie presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách, najmä v digitálnom prostredí: predovšetkým v elektronickom obchode (napr. praktiky, ktoré zavádzajú spotrebiteľov, pokiaľ ide o ich zákonné práva na záruku, či netransparentné a nespravodlivé zmluvné podmienky) a v sektore leteckej dopravy v súvislosti s kúpou letenky cez internet atď.

 

Štandardizácia predzmluvných informácií pre spotrebiteľské zmluvy

 

EHSV víta iniciatívu navrhnutú v spotrebiteľskej agende 2012 o štandardizácii predzmluvných informácií, ktorá je stanovená v článkoch 5 a 6 smernice o právach spotrebiteľov. Mala by prispieť k tomu, aby boli predzmluvné informácie úplné, transparentné, ako aj ľahko dostupné a ľahko čitateľné. Toto opatrenie by si vyžadovalo pomoc a podporu združení spotrebiteľov a zohľadňovalo by výskum správania spotrebiteľov vo vzťahu k množstvu informácií (napr. SWD(2012) 235 final, 19. júla).

 

Elektronický obchod a cezhraničné doručovanie

 

Je nevyhnutné riešiť problémy vysokých resp. vyšších cien za cezhraničné doručovanie v porovnaní s domácimi zásielkami a vytvoriť konkurencieschopnejšie elektronické trhy. Cena cezhraničného doručovania je často tak vysoká, že nakupovanie v zahraničí nepredstavuje pre spotrebiteľov skutočnú výhodu, aj keď sú výrobky lacnejšie. Štúdia uskutočnená v roku 2011 pre Európsku komisiu potvrdila, že zverejnené ceny cezhraničných zásielok sú v priemere dvojnásobné v porovnaní s cenami domácich zásielok.

 

Informácie pre spotrebiteľov

 

Veľká časť európskych aj vnútroštátnych právnych predpisov je založená na myšlienke, že informovaní spotrebitelia sú uvedomelí spotrebitelia, ktorí sú schopní vybrať si najlepšie možné výrobky a služby. Informácie pre spotrebiteľov sú stále jedným z primárnych regulačných nástrojov, no ich limity sú dobre známe, keďže spotrebitelia často zmluvné informácie, napísané a prezentované nezrozumiteľným spôsobom, nečítajú alebo im nerozumejú. Komisia by mala preskúmať situáciu a reagovať politickými opatreniami koncipovanými tak, aby sa zlepšili informácie pre spotrebiteľov a zapojili podniky, regulačné orgány a organizácie spotrebiteľov.

 

Práca, ktorú Komisia začala v súvislosti so zásadami pre porovnávacie nástroje, ako je napr. nezávislosť a nestrannosť, by mala urýchlene priniesť konkrétne politické opatrenia, vrátane usmernení pre regulačné orgány a podniky.

 

Udržateľné výrobky

 

Udržateľnosť a bezpečnosť výrobkov na jednej strane a dôvera spotrebiteľov na druhej strane sú dvomi stranami tej istej mince. Plánované zastarávanie výrobkov (vsadené obmedzenie trvanlivosti) ako obchodná stratégia je v rozpore so zásadami udržateľnej výroby a spotreby. Európska komisia by mala preskúmať možnú potrebu prepojiť očakávania spotrebiteľov, čo sa týka trvanlivosti výrobku, so zákonnou záručnou lehotou. Výbor poukazuje na to, že opatrenia v oblasti trvanlivosti a životnosti výrobku, jeho záručného a pozáručného servisu a náhradných súčiastok by podporili udržateľnú spotrebu a výrobu.

 

Podnikateľské prostredie

 

EHSV požaduje znížiť administratívnu záťaž, najmä pre MSP, a zdôrazňuje, že je potrebné uplatňovať inteligentnú reguláciu na úrovni EÚ aj jej jednotlivých štátov. Členské štáty by mali informovať o transpozícii právnych predpisov EÚ on-line a v reálnom čase, a tak zapájať občiansku spoločnosť do procesu transpozície a zvyšovať informovanosť o nových pravidlách.

 

Výbor vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní posúdení vplyvu a legislatívnych textov zohľadňovala špecifické črty malých podnikov a mikropodnikov v rámci skupiny MSP, pričom mikropodniky, malé a stredné podniky by sa mali považovať za tri samostatné skupiny a nie za jednu skupinu označovanú ako MSP.

 

Rozhodujúci význam má prístup k financovaniu, a to najmä pre MSP. Európska únia musí podporovať posun od (značne prevažujúcich) bankových úverov k iným kapitálovým produktom, ako napr. rizikový kapitál a kapitálové trhy. Aby to fungovalo, investori musia mať pocit, že tu jestvuje stabilné investičné prostredie s dlhodobými stratégiami.

 

EHSV odporúča zhodnotiť možnosť vytvorenia európskeho garantovaného finančného fondu s cieľom poskytovať finančné prostriedky MSP spĺňajúcim určité základné kritériá prostredníctvom systému, ktorý by oprávnenej spoločnosti umožňoval ľahký prístup k úveru bez zábezpeky alebo iných podmienok, ktoré banky zvyčajne vyžadujú. Do riadenia tohto systému by mali byť zapojené reprezentatívne podnikateľské organizácie zo sektora, v ktorom oprávnený podnik pôsobí.

 

Najvyššiu prioritu by malo mať zvýšenie transparentnosti a posilnenie zodpovednosti, aby sa zaistilo, že jednotný trh účinne prispeje k rozvoju právneho prostredia, ktoré rešpektuje legitímne záujmy všetkých zainteresovaných strán. Iniciatívy týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov by mali pokrývať možné zneužitie zadávania zákazky subdodávateľovi a využívania externých zdrojov, obzvlášť ak je spojené s cezhraničným poskytovaním služieb a/alebo náborom pracovníkov. Musí sa zvážiť právny nástroj EÚ na boj proti zneužívaniu (zo strany) schránkových spoločností, ktoré narúšajú hospodársku súťaž pre MSP, obchádzajú pracovné normy a vyhýbajú sa zákonným platbám. Je potrebné uľahčiť právne kroky proti fiktívnym spoločnostiam pôsobiacim v celej EÚ, a to nielen v krajine pôvodu, ale aj v ostatných členských štátoch.

 

Zdaňovanie

 

Na boj proti daňovým únikom, ktoré v EÚ dosahujú výšku až jedného bilióna eur, je potrebná lepšia spolupráca na úrovni členských štátov aj na globálnej úrovni, pokiaľ ide o transparentnosť a informácie týkajúce sa bankových účtov v EÚ. EHSV vyzýva na rýchle dosiahnutie dohody o smernici EÚ o úsporách a o mandátoch rokovať o pevnejších daňových dohodách so Švajčiarskom a inými krajinami.

 

Siete

 

Energetika

 

Oznámenie Komisie o zlepšení fungovania vnútorného trhu z novembra 2012 predstavuje dôležitý krok smerom k vytvoreniu jednotného trhu s energiou do roku 2014. Väčší pokrok by sa mal dosiahnuť vďaka tomu, že sa vezmú do úvahy skutočnosti, ktorým čelia európski spotrebitelia energie. Musí sa uľahčiť zmena dodávateľa energie, pričom spotrebitelia musia mať k dispozícii nezávislé poradenstvo, aby sa vedeli rozhodnúť, čo je pre nich najlepšie. Kľúčovú úlohu pre jednotný trh zohrávajú proaktívne vnútroštátne regulačné orgány, ktoré sú oprávnené monitorovať fakturáciu, zmeny dodávateľa či sťažnosti spotrebiteľov.

 

Európska únia musí diverzifikovať svoje zdroje dovážanej energie, nájsť alternatívy a vytvoriť siete. Podpora niektorých obnoviteľných zdrojov energie môže viesť k narušeniu trhu, preto by sa mal tento druh podpory postupne znižovať. V záujme rýchlejšieho, transparentnejšieho a jednoduchého udeľovania povolení by sa mali zriadiť jednotné kontaktné miesta. Výrazne by sa tak znížila záťaž kladená na subjekty pripravené investovať do energetickej infraštruktúry.

 

Doprava

 

Čoraz častejší výskyt nespravodlivých podmienok v zmluvách v oblasti leteckej dopravy vzbudzuje neustále väčšie obavy v celej EÚ. V ostatných rokoch podalo niekoľko spotrebiteľských organizácií návrhy na začatie konania proti najväčším európskym leteckým spoločnostiam, na základe ktorých vnútroštátne súdy vyhlásili mnohé podmienky bežne uplatňované leteckými spoločnosťami za nespravodlivé. Európska komisia nevyužila príležitosť a pri svojej revízii nariadenia č. 261/2004 o právach cestujúcich v leteckej doprave sa tejto otázke nevenovala. Európska komisia by mala vytvoriť záväzný zoznam nespravodlivých ustanovení v zmluvách uzatváraných s cestujúcimi v leteckej doprave.

 

V záujme lepšieho fungovania jednotného trhu je potrebné propagovať služby železničnej nákladnej dopravy a multimodálnu dopravu. Musí sa vyvinúť väčšie úsilie, pokiaľ ide o prijatie technických špecifikácií interoperability.

 

Cestní dopravcovia tovaru sú ešte stále obmedzovaní vo svojich cezhraničných činnostiach. Nie sú dané podmienky, ktoré by umožňovali ďalšie otvorenie cestnej nákladnej dopravy EÚ. Zmeny v pravidlách EÚ týkajúcich sa prístupu k dopravnému trhu (vrátane kabotáže) by mali byť spojené s harmonizáciou v oblasti presadzovania a sociálnej a fiškálnej oblasti. Bez splnenia týchto predpokladov hrozí, že zmeny pravidiel kabotáže budú mať negatívny vplyv na spravodlivú hospodársku súťaž a udržateľnosť sektora. Zatiaľ sa musia presadzovať existujúce pravidlá.

 

 

V Bruseli 16. októbra 2013

 

pastedGraphic_3.png

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*