Program Kopernikus

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 10. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Kopernikus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010

COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD)

 

STANOVISKO: CES5084-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ na schôdzi odbornej sekcie 2. októbra 2013 61 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 1 člen sa hlasovania zdržal.

Expert

 

pán Alberto Bigazzi (za spravodajcu)

 

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Kopernikus (pôvodne GMES) je európsky systém monitorovania Zeme. Kopernikus je komplexná sústava, ktorá zbiera údaje z viacerých zdrojov: pozorovacích satelitov, in situ snímačov, napríklad na pozemných staniciach, leteckých a námorných snímačov. Údaje sa spracúvajú a užívateľom sa prostredníctvom viacerých služieb poskytujú spoľahlivé a aktuálne informácie súvisiace s ochranou životného prostredia a bezpečnosťou.

 

Služby zahŕňajú šesť tematických oblastí: monitorovanie súše, morí a ovzdušia, zmeny podnebia, bezpečnosť a manažment krízových situácií. Podporujú širokú paletu aplikácií, vrátane ochrany životného prostredia, správy mestských oblastí, regionálneho a miestneho plánovania, poľného a lesného hospodárstva, rybolovu, zdravotníctva, dopravy, problematiky zmeny podnebia, udržateľného rozvoja, civilnej ochrany a cestovného ruchu.

 

Hlavnými užívateľmi služieb systému Kopernikus sú politickí činitelia a verejné orgány, ktoré potrebujú informácie k príprave environmentálnych právnych predpisov a environmentálnej politiky alebo musia prijímať kritické rozhodnutia v núdzových situáciách, napríklad pri prírodných pohromách alebo humanitárnych krízach.

 

Mnohé ďalšie prínosné služby založené na službách systému Kopernikus možno prispôsobovať konkrétnejším verejným alebo komerčným potrebám. Vytvoria sa tak nové podnikateľské príležitosti. Niekoľko ekonomických štúdií už ukázalo obrovský potenciál vytvárania pracovných miest inovácií a rastu.

 

Program Kopernikus koordinuje a riadi Európska komisia. Pozorovacia infraštruktúra sa vyvíja pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry (vesmírny komponent) a pod záštitou Európskej environmentálnej agentúryčlenských štátov (in situ komponent).

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV víta predovšetkým skutočnosť, že členské štáty a Európsky parlament zohľadnili jeho nemenný postoj, že financovanie programu GMES, ktorý sa už volá Kopernikus, má byť začlenené do viacročného finančného rámca.

 

EHSV opätovne zdôrazňuje svoju intenzívnu podporu vesmírnym programom Európskej únie. Galileo a Kopernikus, vlajkové programy, ktoré sú súčasťou programu Horizont 2020, určujú inovačnú schopnosť a technologický rozvoj a pomáhajú udržať prvenstvo európskeho vesmírneho priemyslu v porovnaní s medzinárodnými konkurentmi.

 

Len niekoľko mesiacov pred vypustením prvého satelitu konštelácie Sentinel EHSV odporúča Komisii, aby jasne definovala riadenie programu Kopernikus, ktoré je v súčasnom stave dosť nepochopiteľné. EHSV vyjadruje, ako už mnohokrát predtým, svoje počudovanie nad tým, že sa v tejto súvislosti využívajú delegované akty, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) súvisiacimi s delegovaním právomocí na presne časovo vymedzené obdobie a pokiaľ ide o nepodstatné prvky právneho aktu.

 

EHSV odporúča podrobne rozpísať pravidlá obstarávania, ktoré upravujú podmienky zapojenia sa podnikov činností plánovaných v programe Kopernikus.

 

EHSV súhlasí s hodnotením hospodárskeho potenciálu, ktorý by sa vďaka programu Kopernikus mohol rozvinúť, a jeho koherentnosťou s cieľmi stratégie Európa 2020, a dúfa, že toto nariadenie bude urýchlene prijaté, aby sa mohli od januára 2014 rozvíjať činnosti, ktoré sú súčasťou viacročného finančného rámca.

 

Vzhľadom na neustále finančné náklady a citlivosť údajov EHSV súhlasí s tým, aby sa Európska únia stala vlastníkom systému. Konštatuje, že návrh nariadenia neupravuje podrobnosti, náklady a zodpovednosť budúcej správy tohto vlastníctva a jeho prechodu. Očakáva objasnenia v týchto bodoch.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*