Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2012

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

pastedGraphic_1.png

 

Brusel 7. októbra 2013

 

pastedGraphic_2.png

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2012“

COM(2013) 257 final

STANOVISKO: CES4092-2013_00_00_TRA_AS

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 2. októbra 2013 72 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 2 sa hlasovania zdržali.

 

Expert

 

pán Santillán Cabeza (za spravodajcu)

 

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Európska únia (EÚ) je najväčšia svetová hospodárska a obchodná oblasť. Jedinečným aktívom a jednoznačnou komparatívnou výhodou EÚ na svetovej scéne je jej jednotný trh.

 

Prijatie nariadenia o kontrole koncentrácií v roku 1989 predstavovalo kvalitatívny skok v politike hospodárskej súťaže EÚ, ktorý odrážal rozvoj vnútorného trhu po nadobudnutí platnosti Jednotného európskeho aktu v roku 1987. Politika hospodárskej súťaže EÚ zohľadnila nové skutočnosti na trhu, ako cezhraničné koncentrácie a akvizície aktív. Kontrola štátnej pomoci sa postupne stala neodmysliteľným pilierom jednotného trhu. Prijatie nariadenia č. 1/2003 odštartovalo novú éru v presadzovaní pravidiel antitrustovej politiky EÚ, v rámci ktorej sa vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž stali veľmi aktívnymi subjektmi.

 

Bez účinnej politiky hospodárskej súťaže EÚ nemôže jednotný trh dosiahnuť svoj plný potenciál.

 

V roku 2012 Európska komisia pokračovala v zabezpečovaní riadneho fungovania jednotného trhu. Všetky nástroje politiky hospodárskej súťaže EÚ – presadzovanie antitrustovej politiky a kontrola koncentrácií, ako aj kontrola štátnej pomoci – sa aj naďalej využívali ako páky jednotného trhu. Táto správa sa preto zameriava na úlohu politiky hospodárskej súťaže pri využívaní jednotného trhu na zabezpečenie rastu. V roku 2012 Komisia pokračovala aj v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž na zabezpečovaní jednotného uplatňovania pravidiel antitrustovej politiky EÚ. V správe sa Komisia zamerala najmä na tieto sektory: finančné služby, energetika, telekomunikácie a poštové služby, ako aj na trhy, ktoré si vyžadujú obsiahle znalosti, ako sú inteligentné telefóny, elektronické knihy a farmaceutický priemysel.

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

V správe o hospodárskej súťaži za rok 2012 Európska komisia podrobne opisuje, aké kroky boli podniknuté v rámci antitrustovej politiky a boja proti kartelom. Snaha pokračovať v politike hospodárskej súťaže tak ako doteraz, a to i napriek hospodárskej kríze, je podľa názoru výboru správna. EHSV zdôrazňuje, že pomoc, ktorá bola poskytnutá finančnému sektoru, bude oprávnená len vtedy, ak reforma finančného systému zabráni tomu, aby sa nezodpovedné praktiky, ktoré zapríčinili krízu, v budúcnosti opakovali.

 

EHSV pochybuje, že vďaka liberalizácii v oblasti energetickej politiky EÚ sa zvýšila konkurencia, zlepšila transparentnosť trhov a znížili ceny pre spotrebiteľov. Pokiaľ ide o trh v oblasti telekomunikácií, hlavnými cieľmi musí byť: dosiahnuť skutočné zníženie telefónnych poplatkov pre rodiny a pre podniky, zabezpečiť kvalitné univerzálne širokopásmové pripojenie, zrušiť poplatky za roaming a zriadiť v EÚ jeden regulačný orgán. EHSV varuje, že v prípade podnikov zameraných na špičkové technológie, kde sa neustále inovuje, sa vzhľadom na to, že od začatia konania po prijatie rozhodnutia uplynie dlhý čas, môže stať, že podniky poškodené v dôsledku nekalých praktík medzitým zaniknú. EHSV odporúča, aby sa uvažovalo o väčšej harmonizácii na trhu s elektronickými knihami v snahe predísť arbitráži a spraviť krok vpred smerom k integrácii tohto trhu. EHSV oceňuje a podporuje úsilie Komisie trestať zneužívanie patentov zo strany veľkých farmaceutických firiem, ktoré sa snažia týmto spôsobom zabrániť, aby sa na trh dostali generiká. Tieto pokuty ich však sotva odradia. Bolo by vhodné uvažovať o silnejších právnych prostriedkoch v prípade porušovania pravidiel hospodárskej súťaže na trhu s liekmi.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*