Žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 7. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému a) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o niektorých pravidlách upravujúcich žaloby podávané na základe vnútroštátneho práva s cieľom získať náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia predpisov členských štátov a Európskej únie na ochranu hospodárskej súťaže

COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD)

a b) Oznámenie Komisie o vyčíslení škody pri žalobách o náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia článku 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

C(2013) 3440

 

STANOVISKO: CES4975-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 2. októbra 2013 54 hlasmi za, pričom jeden člen hlasoval proti a 3 členovia sa hlasovania zdržali.

Expert

 

pani Chappelart (za spravodajkyňu)

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Cieľom predkladaného návrhu je zabezpečiť účinné presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže prostredníctvom:

 

optimalizácie interakcie medzi presadzovaním týchto pravidiel verejnoprávnymi prostriedkami a ich presadzovaním súkromnoprávnymi prostriedkami, a

zabezpečením toho, aby osoby postihnuté v dôsledku porušenia pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže mali možnosť získať úplnú náhradu utrpenej škody.

 

Hlavné ustanovenia návrhu možno zhrnúť takto:

 

Zainteresovaným stranám sa uľahčí prístup k dôkazom, ktoré sú nutné na podanie žaloby s cieľom získať náhradu škody.

Rozhodnutia vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže ako aj Komisie budú v kontexte občianskoprávnych žalôb o náhradu škody podaných na vnútroštátne súdy úplným dôkazom, že došlo k porušeniu predpisov na ochranu hospodárskej súťaže.

Sú stanovené jasné pravidlá týkajúce sa premlčacích lehôt, aby zainteresované strany mali dosť času na podanie žaloby.

Poškodené osoby by mali získať nielen náhradu skutočne utrpenej škody (damnum emergens), ale aj náhradu zisku, o ktorý prišli (ušlý zisk, resp. lucrum cessans).

Vyjasňujú sa aj právne dôsledky „prenesenia zvýšenia ceny“.

V návrhu sa postuluje vyvrátiteľná právna domnienka, že kartely spôsobujú škodu.

Každý z porušujúcich podnikov by mal poškodeným osobám v plnom rozsahu nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia predpisov na ochranu hospodárskej súťaže.

 

Túto legislatívnu iniciatívu sprevádzajúOznámenie Komisie o vyčíslení škody pri žalobách o náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia článku 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“ (dokument C(2013) 3440) a Pracovný dokument útvarov Komisie – Praktická príručka: Vyčíslenie škody pri žalobách o náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia článku 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“ (dokument SWD(2013) 205).

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Rozdiely v rámci systémov zodpovednosti platných v jednotlivých členských štátoch poškodzujú hospodársku súťaž a narúšajú riadne fungovanie vnútorného trhu. Výbor preto víta skutočnosť, že Komisia navrhuje uľahčiť prístup k spravodlivosti a umožniť poškodeným osobám získať náhradu.

 

EHSV podporuje tieto ustanovenia Komisie:

 

ustanovenia, ktorých cieľom je umožniť pod súdnym dohľadom primeraný prístup k príslušným informáciám, ktoré sú pre žalobu nevyhnutné,

ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby konečné rozhodnutie vynesené vnútroštátnym orgánom pre hospodársku súťaž alebo súdom nemohlo byť spochybnené súdmi konajúcimi vo veci žaloby o náhradu škody,

ustanovenia o začiatku premlčacej lehoty a ustanovenia týkajúce sa pozastavenia plynutia premlčacích lehôt, ak sa žaloba predloží vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže,

ustanovenia týkajúce sa prenesenia zvýšenia ceny na iné subjekty, ktorými sa zabezpečí, aby škoda bola nahradená osobe, ktorej bola skutočne spôsobená, a ktorými sa výrazne zlepšia možnosti pre spotrebiteľov a malé podniky získať náhradu spôsobenej škody.

 

EHSV tiež podporuje programy zhovievavosti, ktoré umožňujú odhaliť mnohé porušenia. Domnieva sa však, že znenie návrhu príliš chráni záujmy podnikov, ktoré využívajú programy zhovievavosti, a to na úkor poškodených osôb. Niektoré ustanovenia návrhu smernice komplikujú ich žaloby, pretože vychádzajú z myšlienky, že žiadatelia o využitie programov zhovievavosti musia byť prísne chránení pred žalobami o náhradu škody.

 

EHSV súhlasí s názorom Komisie, že mimosúdne vyrovnania môžu byť užitočné pod podmienkou, že sú kvalitné, nezávislé a nepovinné. Domnieva sa, že mechanizmy alternatívneho riešenia sporov môžu byť dôveryhodným riešením pre poškodené osoby, len ak existujú účinné nástroje súdnych opravných prostriedkov, najmä hromadná žaloba.

 

Zblíženie návrhu smernice a odporúčania o kolektívnom uplatňovaní nárokov je potrebné. V tejto súvislosti výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa upustilo od zavedenia hromadnej žaloby v oblasti hospodárskej súťaže, ktorá by bola účinným nástrojom pre spotrebiteľov, a že sa odkazuje na odporúčanie, ktoré nemá záväzný charakter.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*