Energetické technológie a inovácie

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 8. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Energetické technológie a inovácie“

COM(2013) 253 final

 

STANOVISKO: CES3996-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 30. septembra 2013 65 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 3 členovia sa hlasovania zdržali.

Expert

 

Dietmar Erwin (za spravodajcu)

 

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Komisia v tomto oznámení zverejnila svoju novú stratégiu v oblasti technológií a inovácií na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti energetiky, klímy, hospodárskej a sociálnej politiky, ako aj cieľov stratégie EÚ na roky 2030 a 2050. V dokumente sa zdôrazňuje, že úloha technológií a inovácií v rámci európskej energetickej politiky sa musí posilňovať nielen prostredníctvom konkrétnych technológií, ale aj zavádzaním nových obchodných modelov, trhovej a sociálnej adaptácie a zlepšení energetickej sústavy, ktoré ponúkajú dlhodobejšiu strategickú perspektívu pre nevyhnutné investície.

 

Predkladaný návrh prichádza vo chvíli, ktorá je pre európsku energetickú politiku rozhodujúca: vyraďovanie jadrových elektrární v niektorých členských štátoch a rapídne rozšírenie produkcie nekonvenčného plynu za hranicami EÚ rýchlo mení ekonomické aspekty energetiky. V záujme zachovania konkurencieschopnosti európskeho priemyslu sú potrebné technológie a inovácie, ktoré budú schopné priniesť rýchle znižovanie nákladov zrýchlením uvádzania nových udržateľných technológií na trh.

 

Komisia vo svojej analýze existujúcich právnych predpisov a nástrojov politiky prichádza k záveru, že je potrebný systémový prístup a lepšia schopnosť reagovať na nové smery vývoja. To znamená, že súčasné systémy, ako je napr. Strategický plán EÚ pre energetické technológie (SET) a program Inteligentná energia – Európa (IEE), bude treba zracionalizovať prostredníctvom lepšej integrácie a koordinácie činností v inovačnom reťazci. Bude potrebné podporiť angažovanosť členských štátov, pokiaľ ide o spoločné priemyselné a výskumné ciele.

 

 

Zhrnutie stanoviska

 

EHSV podporuje opatrenia plánované Komisiou, predovšetkým perspektívu spoločného, dohodnutého, zosúladeného a kooperačného postupu, do ktorého sa zapoja všetci aktéri zúčastnení na energetickej politike.

 

Odporúča, aby sa pri uplatňovaní nových opatrení bezpodmienečne zabránilo byrokratickej nepružnosti, neochote riskovať a narušeniam trhu. Pre európsku občiansku spoločnosť má rozhodujúci význam, aby sa podporovali predovšetkým iniciátori nových myšlienok a koncepcií.

 

Aby sa dosiahol pokrok v najdôležitejšej oblasti, t. j. vo vedecko-technickom vývoji energetických technológií a inovácií musí sa vhodnými nástrojmi zabezpečiť, aby sa dosiahla vyváženosť medzi dobre naplánovanou realizáciou projektu na jednej strane a otvorenosťou voči rozmanitým novým prístupom a ich vzájomnej konkurencii.

 

Výbor sa domnieva, že vzhľadom na očakávané nedostatočné vybavenie finančnými prostriedkami z rozpočtu Komisie na výskum a vývoj v programe Horizont 2020 a rozpočtov členských štátov na výskum a vývoj je o to dôležitejšie využiť štrukturálne fondy EÚ, Európsky investičný fond a príjmy zo systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ, ale hlavne tiež nasmerovať na túto obrovskú výzvu investičný potenciál súkromných hospodárskych subjektov.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*