Posilnenie sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 11. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Posilnenie sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie

 

STANOVISKO: CES6069-2013_00_00_TRA_PAC

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Európska rada v júni 2013 pripomenula, že by sa mal posilniť sociálny rozmer, a podčiarkla význam lepšieho monitorovania a zohľadnenia sociálnej situácie a situácie na trhu práce v HMÚ, najmä použitím primeraných ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej situácie v procese európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík. Takisto poukázala na potrebu zlepšiť koordináciu politiky zamestnanosti a sociálnej politiky a zároveň v plnej miere rešpektovať vnútroštátne právomoci, ako aj na úlohu sociálnych partnerov a sociálneho dialógu, a to na úrovni EÚ aj na vnútroštátnych úrovniach.

 

Nedávne zmeny, ktorých cieľom je posilniť hospodárske riadenie EÚ, sú zamerané na posilnenie HMÚ, odstraňovanie niektorých počiatočných slabín jej formy a dosiahnuť jej vyššiu konkurencieschopnosť a lepšiu schopnosť podporovať rast. Podľa názoru Komisie je rozvoj sociálneho rozmeru HMÚ neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. To znamená rozvíjať schopnosť súčasných mechanizmov hospodárskeho riadenia a politických nástrojov s cieľom zohľadňovať a riešiť náročné úlohy súvisiace s politikami v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti v EÚ, a tak členským štátom pomôcť pri dosahovaní ich potenciálu v oblasti rastu a zamestnanosti a pri zlepšovaní sociálnej súdržnosti v súlade s cieľmi EU.

 

Riadne fungujúca menová únia si vyžaduje flexibilné trhy a vhodné inštitúcie na riešenie sociálnej situácie a na poskytovanie dostatočných vnútroštátnych záchranných sietí.

 

Existuje priestor na posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ lepšou koordináciou a monitorovaním politík a vývoja v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti ako súčasť procesu európskeho semestra, využívaním a cielením opatrení a finančných prostriedkov v záujme lepšieho riešenia sociálnych ťažkostí, odstraňovaním prekážok cezhraničnej mobility pracovnej sily v rámci EÚ a posilnením postavenia sociálneho dialógu.

 

Komisia navrhuje niekoľko iniciatív na posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ s osobitným zameraním na tieto tri oblasti:

 

Posilnenie dohľad nad výzvami v oblasti zamestnanosti a sociálnymi výzvami a posilnenie koordinácie politík

 

Posilnenie monitorovania vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie ako súčasť makroekonomického dohľadu

Vypracovanie hodnotiacej tabuľky kľúčových ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej situácie a posilnenie koordinácie politiky zamestnanosti a sociálnej politiky

Silnejšia koordinácia politiky zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci európskeho semestra

 

Zodpovednosť, solidarita a lepšie opatrenia v oblasti zamestnanosti a mobility pracovnej sily

 

Väčšia solidarita s posilnenými finančnými nástrojmi

Zintenzívnenie činnosti v záujme zamestnanosti a mobility pracovnej sily

Upevňovanie HMÚ: spojenie veľkých ambícií s náležitým načasovaním

 

Posilnenie sociálneho dialógu

 

Maximálne využitie fór

Výbor pre sociálny dialóg

Makroekomický dialóg

Tripartitný sociálny samit

Konzultácie výboru pre sociálny dialóg v priebehu európskeho semestra

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Bezprecedentná hospodárska a finančná kríza, ktorá obzvlášť tvrdo postihla členské štáty eurozóny, taktiež odhalila štrukturálne slabiny Európy vo všeobecnosti.

 

Únia je v niektorých z najviac postihnutých krajín svedkom toho, že hospodárska a sociálna kríza sa tiež stala politickou krízou, v ktorej sa darí extrémistickým a nedemokratickým politickým hnutiam. Je naliehavo potrebné zvrátiť tieto tendencie prostredníctvom konkrétnych opatrení na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni.

 

Výbor víta zvýšenú pozornosť venovanú sociálnym investíciám, väčšie zameranie európskych fondov na spoľahlivú politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, iniciatívy zamerané na zamestnanosť mladých a systém záruk pre mladých a lepšiu cezhraničnú mobilitu. Víta tiež skutočnosť, že sa v rámci európskeho semestra plánuje posilnený sociálny dialóg.

 

Podporuje najmä myšlienku zintenzívniť dôslednejšie sledovanie situácie v oblasti zamestnanosti a sociálnych rozdielov v rámci HMÚ prostredníctvom systematického monitorovania miery nezamestnanosti, mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani neštudujú, príjmu domácností, chudoby a nerovnosti.

 

Navrhovaný porovnávací prehľad zamestnanosti a sociálnych rozdielov založený na kľúčových ukazovateľoch a stropoch by preto mal proaktívne odhaliť nerovnomerný vývoj a vplyv na celkovú hospodársku výkonnosť. Tento monitorovací systém by mal v prípade potreby spustiť včasný a účinný mechanizmus úpravy a politickú reakciu, ako je to v prípade podobných hospodárskych a finančných rozdielov.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*