Európske pivovarníctvo

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 10. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Stimulovanie rastového potenciálu európskeho pivovarníctva

 

STANOVISKO: CES2391-2013_00_00_TRA_AS

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v poradnej komisii pre priemyselné zmeny 26. septembra 2013 9 hlasmi za, pričom 3 členovia sa zdržali hlasovania.

 

Expert

 

Jan Lichota (za spravodajcu)

 

 

Dôvod vypracovania stanoviska z vlastnej iniciatívy

 

Európske pivovarníctvo je vystavené tlakom svetového trhu už niekoľko rokov. Na tlaky reaguje priemyselnou prestavbou, aby si zachovalo svoju konkurencieschopnosť na jednotnom trhu a ďalej rozširovalo svoju prítomnosť na zahraničných trhoch.

 

Počas podstatnej konsolidácie trhu za posledné dve desaťročia sme zároveň všade v Európe svedkami vytvárania mikropodnikov.

 

Malo by sa to považovať za príležitosť podporiť dobré meno európskych pív a vyzdvihnúť úlohu piva, ktorú môže zohrávať v stravovaní Európanov.

 

Čaká nás však niekoľko výziev:

 

potreba viac uznávať pivo ako vysoko kvalitný výrobok, ktorého korene sú v poľnohospodárstve a prírode, z ktorého sa možno tešiť pri každej príležitosti a ktorý je úplne zlučiteľný so zdravým životným štýlom a zohráva kľúčovú sociálnu a ekonomickú úlohu v miestnych spoločenstvách I na národnej a európskej úrovni,

potreba vyváženého regulačného prostredia, ktoré umožní európskym pivovarníkom nákladovo efektívne, zodpovedne a slobodne vyrábať pivo a uvádzať ho na trh, tak v Európe, ako aj mimo nej,

osobitná potreba vyváženej alkoholovej politiky, ktorá zohľadní pestrosť kultúry pitia v Európe a pomerne nízky obsah alkoholu v pive,

potrebu veľkých investícií do propagácie piva ako kategórie nápojov,

investície do výskumu a inovácií, aby sa spotrebiteľom ponúkol čo najširší sortiment kvalitných výrobkov nákladovo efektívnym spôsobom,

rastúci presun predaja z gastronómie do maloobchodu ako reakcia na zvýšenú spotrebu doma,

prekážky obchodu a investovania európskych pivovarníkov v krajinách mimo EÚ.

 

V stanovisku z vlastnej iniciatívy sa výbor sústredí na prieskum hlavných oblastí, v ktorých môže EÚ ďalej podporovať potrebné priemyselné zmeny a úplne premeniť na kapitál potenciál jedinečnej zmesi malých a veľkých podnikov v európskom pivovarníctve a osobitne ochotu veľkých podnikov lokálne investovať.

 

 

Zhrnutie stanoviska

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor obracia pozornosť Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov na kľúčové opatrenia, ktoré by sa mali zohľadniť, ak má európske pivovarníctvo v plnej miere využiť svoj potenciál rastu. EHSV si konkrétne želá, aby tvorcovia politiky:

 

dosiahli pokrok v budovaní rovnovážneho regulačného prostredia, ktoré umožní európskym pivovarom každej veľkosti vyrábať pivo a uvádzať ho na trh v Európe a za jej hranicami,

začlenili pivovarníctvo do prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú pozitívne recipročné podmienky v dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a jej obchodnými partnermi,

podporovali a vo väčšej miere propagovali zapojenie pivovarov a pivovarníckych asociácií do programov zameraných na sociálnu zodpovednosť, zdravie a vzdelávanie, ktoré sa vykonávajú na európskej a národnej úrovni,

viac zohľadňovali vplyv inovácií a vývoja v priemyselnej a poľnohospodárskej politike na pivovarníctvo.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor taktiež odporúča prijať opatrenia na úrovni členských štátov, regiónov alebo miest s cieľom:

 

pokračovať v rozvíjaní partnerstiev s pivovarníckym priemyslom a mimovládnymi organizáciami zameraných na propagovanie zodpovednej spotreby a znižovanie negatívnych dôsledkoch konzumácie alkoholu,

podporovať iniciatívy v pivovarníctve smerujúce k environmentálnej udržateľnosti v celom dodávateľskom reťazci na európskej a miestnej úrovni,

využiť dynamiku v pivovarníctve na vytváranie pracovných miest tak, že sa prostredníctvom predvídateľného a stabilného daňového systému v členských štátoch v tomto sektore a v jeho dodávateľskom reťazci odstránia nerovnováhy na trhu, ktoré nastali v dôsledku fluktuácie daňových sadzieb. Zlepšenie v tomto smere by bolo v záujme podpory dokončenia jednotného trhu,

ďalej preskúmať a rozvíjať možnosti spolupráce s miestnymi orgánmi v rôznych aspektoch komunitných projektov a možnosti cestovného ruchu v oblasti pivovarníctva.

 

Podľa Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru by sa pivovary mali:

 

aktívnejšie zapájať do rôznych aktivít propagujúcich potraviny v rámci EÚ a v tretích krajinách, ktoré podporujú obchodné komory, regionálne orgány, členské štáty a Európska komisia,

naďalej usilovať o to, aby stabilné a adekvátne ohodnotené pracovné miesta v pivovarníctve boli pre mladé generácie zaujímavé, o to prostredníctvom vzdelávacích programov a systémov odborného vzdelávania,

snažiť zintenzívniť spoluprácu s výskumnými a vzdelávacími ústavmi a vo väčšej miere sa zúčastňovať so svojimi partnermi na programoch EÚ v oblasti inovácií a výskumu a vývoja, ako i na vzdelávacích a školiacich programoch,

viac zapájať do rôznych aktivít rozvíjaných prostredníctvom regionálnych a štrukturálnych fondov a fondov určených MSP,

rozvíjať existujúcu spoluprácu strednodobého a dlhodobého charakteru s miestnymi výrobcami chmeľu, obilia a iných produktov, ktoré sú nevyhnutné na výrobu piva,

podporovať v čo najväčšej miere hodnotenia životného cyklu ako sebahodnotiaceho nástroja v pivovarníctve, a zároveň zohľadňovať obmedzenia malých rodinných pivovarov vyplývajúce z kapacitných nedostatkov.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*