Nariadenie o úradných kontrolách

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 9. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a […]/2013 [Úrad pre publikácie, vložte číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu] a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) – COM (2013) 265 final – 2013/0140 (COD) a

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica 2009/128/ES a nariadenie (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES – COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD)

 

STANOVISKO: CES4014-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 1. októbra 2013 41 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 1 člen sa hlasovania zdržal.

pastedGraphic_5.png

 

Expert

 

pán Jorge DE SAJA GONZÁLEZ (za spravodajcu)

 

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Komisia uznáva potrebu posilniť nástroje, ktoré majú príslušné orgány členských štátov k dispozícii na kontrolu súladu s právnymi predpismi EÚ na mieste (prostredníctvom kontrol, inšpekcií a testov).

 

V nových predpisoch sa dodržiava prístup viac zameraný na riziká, čo príslušným orgánom umožní orientovať ich zdroje na relevantnejšie záležitosti.

 

Súčasný systém poplatkov na financovanie efektívneho vykonávania týchto kontrol v rámci udržateľného systému v celom potravinovom reťazci sa rozšíri o ďalšie sektory v reťazci, ktoré v súčasnosti nie sú spoplatnené.

 

Mikropodniky budú oslobodené od takýchto poplatkov, aby nebola ovplyvnená ich konkurencieschopnosť, ale nie od kontrol.

 

Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby v plnej miere zahrnuli kontroly proti podvodom do svojich národných plánov kontrol a aby zabezpečili, že finančné sankcie v týchto prípadoch budú také vysoké, aby mali skutočne odradzujúci účinok.

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV víta zriadenie spoločného systému pre analýzu, ako aj existenciu referenčných laboratórií v každom členskom štáte.

 

EHSV považuje za problematické, že každý členský štát môže podľa vlastného uváženia zaviesť poplatky za kontroly, a to vzhľadom na možnú rôznorodosť pri ich uplatňovaní. Výbor preto podporuje harmonizáciu týchto poplatkov, pokiaľ ide o ich kritériá a metodológiu ich riadenia, nie však v otázke príslušnej sumy, ktorá by mala zodpovedať situácii jednotlivých krajín.

 

EHSV považuje za dôležité, aby sa v záujme uplatňovania právnych predpisov v budúcnosti brala do úvahy nejednotnosť uplatňovania kontrol v rôznych členských štátoch, najmä vzhľadom na to, že rozdiely v ľudských a finančných zdrojoch pri kontrolnej činnosti v jednotlivých krajinách môžu viesť k rozdielnej úrovni kontrol príslušných poľnohospodárskych a chovateľských trhov, čo môže mať nepriaznivé dôsledky pre všetkých.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*