Nariadenie o úradných kontrolách

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 16. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Európsky parlament (23. mája a 13. júna 2013) a Rada (7. a 21. júna 2013) sa podľa článku 43 ods. 2, článku 114, článku 168 ods. 4 písm. b) a článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie rozhodli prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a […]/2013 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách)“

COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD)

a

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica 2009/128/ES a nariadenie (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES“

COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD).

 

Odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 1. októbra 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 493. plenárnom zasadnutí 16. a 17. októbra 2013 (schôdza zo 16. októbra) prijal 133 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 4 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

Závery

 

Kontroly

 

EHSV vo všeobecnosti podporuje návrh o úradných kontrolách, ktorého cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín a zaručiť fungovanie vnútorného trhu EÚ.

 

Výbor víta zriadenie spoločného systému pre analýzu, ako aj existenciu referenčných laboratórií v každom členskom štáte.

 

EHSV považuje za problematické, že každý členský štát môže podľa vlastného uváženia zaviesť poplatky za kontroly, a to vzhľadom na možnú rôznorodosť pri ich uplatňovaní. Výbor preto podporuje harmonizáciu týchto poplatkov, pokiaľ ide o ich kritériá a metodológiu ich riadenia, nie však v otázke príslušnej sumy, ktorá by mala zodpovedať situácii jednotlivých krajín.

 

EHSV je proti tomu, aby sa úradné kontroly v jednotlivých členských štátoch v plnej výške hradili výlučne z týchto poplatkov, pretože hrozí, že príslušné orgány by nemuseli považovať zvyšovanie účinnosti týchto kontrol za prvoradé.

 

Pokiaľ ide o výnimky z hradenia poplatkov zo strany mikropodnikov, EHSV upozorňuje na riziko narušenia trhu vyplývajúce z možných rozdielov v uplatňovaní týchto poplatkov v členských štátoch. Riziko narušenia by bolo nižšie, ak by legislatívny návrh alebo naň nadväzujúce implementačné dokumenty obsahovali kritériá na udelenie výnimky z platby, ktoré by boli jednotné v celej EÚ a ktoré by boli presnejšie a dostatočne široko koncipované, aby odrážali rôznorodú realitu tohto sektora a brali osobitný ohľad na MSP a mikropodniky.

 

Na druhej strane a ako doplnok k vyššie uvedenému je potrebné uznať, že existujú podniky s účinným vlastným systémom kontroly, ktorú vykonáva ich kvalifikovaný personál. To môže viesť k zníženiu „poplatkov za úradné kontroly“ v týchto podnikoch, lebo je možné zásadne znížiť objem práce, ktorú v týchto podnikoch vykonávajú úradníci verejnej správy. Títo úradníci budú preto môcť vykonávať svoju kontrolnú činnosť v podnikoch, ktoré nedisponujú dostatočnými ľudskými zdrojmi na to, aby vykonávali svoju vlastnú kontrolu.

 

EHSV považuje za dôležité, aby sa v záujme uplatňovania právnych predpisov v budúcnosti brala do úvahy nejednotnosť uplatňovania kontrol v rôznych členských štátoch, najmä vzhľadom na to, že rozdiely v ľudských a finančných zdrojoch pri kontrolnej činnosti v jednotlivých krajinách môžu viesť k narušeniu kontrol príslušných poľnohospodárskych a chovateľských trhov, čo môže mať nepriaznivé dôsledky pre všetkých.

 

Výdavky

 

EHSV vo všeobecnosti podporuje predložený návrh na hospodárenie s výdavkami, ktorého cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti potravín a systémov potravinovej výroby, zlepšiť zdravotný stav a životné podmienky zvierat, odhaľovať a ničiť škodcov a zaistiť účinné vykonávanie úradných kontrol.

 

Výbor súhlasí s tým, aby sa súčasné finančné ustanovenia nachádzajúce sa v mnohých právnych základoch nahradili jedným, jasným a moderným finančným rámcom, ktorým sa optimalizuje vykonávanie a fungovanie finančného hospodárenia s výdavkami v oblasti potravín a krmív.

 

EHSV víta skutočnosť, že návrh podporuje program „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ na základe harmonizovaného prístupu s cieľom zlepšiť fungovanie systémov kontroly jednotlivých štátov a EÚ.

 

Pokiaľ ide o určenie konkrétnej maximálnej výšky (výdavkov) a vzhľadom na to, že túto sumu nie je možné zvýšiť, pretože je zahrnutá v už stanovenom viacročnom pláne, sa EHSV domnieva, že návrh nariadenia je nepresný v mnohých aspektoch hospodárenia s výdavkami. Výbor preto nemôže povedať, či je táto suma dostatočná alebo nie.

 

V súvislosti s prístupom k rezerve na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva za určitých okolností považuje výbor za potrebné objasniť spôsob, ako budú môcť členské štáty využívať túto rezervu v prípade núdze. Navyše, a vzhľadom na to, že prostriedky z tejto rezervy sa poskytujú v mimoriadnych situáciách spojených so zdravím zvierat a rastlín, sa EHSV domnieva, že pojem „kríza v odvetví poľnohospodárstva“ by sa mal nahradiť výrazom „kríza v odvetví agropriemyslu“.

 

Pokiaľ ide o programy zisťovania prítomnosti škodcov a fytosanitárne opatrenia pre najvzdialenejšie územia členských štátov, EHSV požaduje, aby Komisia zvážila aj potenciálnych škodcov z tretích krajín, odkiaľ sa do EÚ dováža významná časť surovín a spracovaných výrobkov, ktoré sa používajú v odvetví potravinového reťazca, a aby príslušné výdavkové položky zahrnula do harmonizácie fytosanitárnych alebo výrobných noriem s týmito krajinami.

 

Zhrnutie návrhu o kontrolách

 

Predmetom návrhu Komisie je revízia právnych predpisov o úradných kontrolách, aby sa napravili nedostatky zistené v znení a uplatňovaní týchto predpisov. Jeho cieľom je zaviesť spoľahlivý, transparentný a udržateľný regulačný rámec, ktorý lepšie splní svoj účel. V ratio legis návrhu sú zahrnuté aj nedostatky v kontrolných systémoch niektorých členských štátov, ktoré zistil Potravinový a veterinárny úrad.

 

Súčasťou dokumentu sú tri rozsiahle preskúmania na dosiahnutie modernizácie acquis v oblasti zdravia zvierat, zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu s cieľom modernizovať a integrovať systém úradných kontrol tak, aby konzistentne dopĺňal aktualizáciu politík EÚ v týchto odvetviach.

 

Pokiaľ ide o úradné kontroly tovaru prichádzajúceho z tretích krajín, ustanovenia nariadenia sa v súčasnosti uplatňujú spoločne s odvetvovými ustanoveniami, ktoré príslušne upravujú dovoz zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, dovoz rastlín a rastlinných produktov a kontroly potravín a krmív.

 

Komisia potvrdzuje, že komplexný súbor v súčasnosti platných právnych predpisov umožňuje EÚ riešiť objavujúce sa riziká alebo núdzové situácie bez narušenia obchodu, upozorňuje však, že systém kontrol dovozu do EÚ by mohol byť konzistentnejší, keby sa preskúmali a skonsolidovali existujúce odvetvové predpisy.

 

V súvislosti s financovaním úradných kontrol sa v nariadení potvrdzuje všeobecná zásada, podľa ktorej môžu členské štáty vyčleniť na úradné kontroly primerané finančné prostriedky z vlastných zdrojov, a tiež povinnosť vyberať v určitých oblastiach poplatky za kontroly.

 

V návrhu sa zachováva povinnosť členských štátov vymenovať národné referenčné laboratóriá pre každé referenčné laboratórium Európskej únie, ktoré vymenovala Komisia.

 

Do znenia návrhu bolo začlenené aj nové ustanovenie o sankciách za nedodržiavanie pravidiel, ktoré členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby finančné sankcie uplatniteľné na zámerné porušenia vykompenzovali hospodársku výhodu, o ktorú sa páchateľ porušenia usiloval.

 

Zhrnutie návrhu o výdavkoch

 

Cieľom návrhu nariadenia, ktorý predložila Komisia, je prispieť k zvýšeniu úrovne ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca, zvýšiť úroveň ochrany a informovanosti spotrebiteľov, ako aj úroveň ochrany životného prostredia a zároveň podporovať konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest.

 

Na dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné primerané finančné prostriedky. Okrem toho by sa na účinné zameranie využitia výdavkov mali stanoviť konkrétne ciele a ukazovatele na posúdenie dosiahnutia týchto cieľov.

 

Toto financovanie zo strany EÚ sa vykonáva formou grantov, verejného obstarávania a platieb medzinárodným organizáciám zameraným na tieto odvetvia. V tomto nariadení sa stanovuje zoznam oprávnených opatrení, na ktoré je možné čerpať finančné prostriedky EÚ, ako aj oprávnené náklady a uplatniteľné sadzby.

 

Ako sa uvádza v návrhu viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, Komisia navrhuje výdavky v súvislosti s potravinami a krmivami v maximálnej výške 1 891,936 milióna EUR. V uvedenom dokumente sa tiež navrhuje vytvoriť núdzový mechanizmus reakcie na krízové situácie.

 

Pokiaľ ide o konečnú sadzbu, ktorá sa má stanoviť na úhradu oprávnených nákladov, a vzhľadom na dôležitosť cieľov vytýčených v tomto právnom predpise sa v návrhu nariadenia stanovuje financovanie oprávnených nákladov v plnej výške pod podmienkou, že vykonávaním týchto opatrení vzniknú aj náklady, ktoré nie sú oprávnené.

 

V súvislosti s národnými programami zameranými na eradikáciu, kontrolu a sledovanie chorôb zvierat a zoonóz s cieľom znižovať počet ohnísk nákaz zvierat a zoonóz, ktoré predstavujú riziko pre zdravie ľudí a zvierat, sa v návrhu nariadenia stanovuje, že národné programy majú využívať financovanie zo strany EÚ.

 

Pokiaľ ide o núdzové opatrenia na eradikáciu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty (škodcov), sa v návrhu nariadenia stanovuje, že EÚ by mala finančne prispievať na eradikáciu týchto škodcov. Finančný príspevok EÚ by mal byť k dispozícii aj na núdzové opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia možných škodcov. Takisto sa stanovuje, že v záujme včasného rozpoznania výskytu určitých škodcov by EÚ mala financovať príslušné prieskumy.

 

V nariadení sa potvrdzuje finančný príspevok EÚ aj na realizáciu úradných kontrol. Finančný príspevok bude určený najmä referenčným laboratóriám EÚ, aby sa im pomohlo znášať náklady vyplývajúce z vykonávania pracovných programov Komisie. Zriadenie a prevádzka databáz a automatizovaných systémov riadenia informácií budú tiež oprávnené na finančný príspevok.

 

S cieľom zaistiť zodpovedné a efektívne využívanie finančných zdrojov EÚ sa v nariadení udeľuje Komisii možnosť kontrolovať, či sa financovanie efektívne používa na realizáciu oprávnených opatrení.

 

Všeobecné pripomienky

 

Kontroly

 

Výbor víta predložený návrh nariadenia a zámer Komisie chrániť jednotný trh a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia jednotne v celej EÚ, a prispieť tak k predchádzaniu právnym medzerám.

 

EHSV podporuje cieľ modernizovať a posilniť nástroje kontroly a úradné kontroly, aby sa rozšírilo ich uplatňovanie a zvýšila ich účinnosť.

 

EHSV je znepokojený tým, že každý členský štát zavádza vlastné poplatky za kontroly bez určenia vopred stanovenej sumy. To by mohlo viesť k rozdielom medzi jednotlivými krajinami, v dôsledku čoho by boli niektorí prevádzkovatelia menej konkurencieschopní ako ostatní.

 

Výbor víta ustanovenia o odoberaní vzoriek a o analýzach, ktoré stanovujú, že analýzy sa vykonávajú v úradných laboratóriách, čím sa zriaďuje spoločný systém vykonávania kontrolných analýz.

 

EHSV víta koordináciu medzi krajinami, ako aj medzi laboratóriami, a preto podporuje existenciu referenčného laboratória v každom členskom štáte.

 

Výdavky

 

Výbor víta návrh nariadenia a zámer Komisie zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti potravín a systémov potravinovej výroby, zlepšiť zdravotný stav a životné podmienky zvierat, odhaľovať a ničiť škodcov a zaistiť účinné vykonávanie úradných kontrol.

 

EHSV podporuje cieľ stanoviť oprávnené opatrenia a náklady.

 

Výbor víta ustanovenia nariadenia o racionalizácii sadzieb financovania. Štandardná sadzba financovania je stanovená vo výške 50 % oprávnených nákladov, pričom ju za určitých podmienok možno zvýšiť až na 75 % a 100 %.

 

EHSV oceňuje skutočnosť, že v záujme zabránenia administratívnej záťaži sa v nariadení stanovuje minimálna suma pre granty na 50 000 EUR.

 

EHSV víta prístup k finančnej rezerve na krízové situácie v odvetví agropriemyslu, ako aj finančnú podporu prieskumov a zisťovania prítomnosti škodcov.

 

Nakoniec, pokiaľ ide o úradné kontroly, EHSV považuje za pozitívne, že sa v nariadení stanovuje možnosť finančne podporiť referenčné laboratória EÚ a projekty zamerané na ich zlepšenie.

 

Konkrétne pripomienky

 

Kontroly

 

Návrh Komisie je príliš všeobecný, pokiaľ ide o stanovenie výšky poplatkov alebo zvolenie modelu s variabilnou sumou alebo modulov (na základe národných alebo európskych kritérií) alebo modelu s paušálnou sadzbou. Na prevádzkovej úrovni môže absencia jednotnej administratívnej kultúry, pokiaľ ide o stanovenie poplatkov za služby v rôznych členských štátoch EÚ, spôsobiť, že v praxi budú medzi členskými štátmi existovať nerovnosti, a to podľa toho, či poplatky zaviedli alebo nie alebo či pri tom uplatňujú odlišný harmonogram.

 

Pokiaľ ide o dôvody na udelenie výnimky z platenia poplatkov, návrh Komisie nemusí zohľadňovať rôznorodosť priemyselných subjektov v EÚ. V tejto súvislosti je žiaduca väčšia presnosť alebo dokonca stanovenie jednotlivých kategórií pre zníženie poplatkov, aby sa zabránilo bezdôvodnému vytváraniu nerovnakých podmienok medzi podnikmi na základe ich veľkosti, čo by narúšalo jednotný trh.

 

V návrhu chýba väčšia konkretizácia alebo podrobnejšie objasnenie úloh, ktoré majú vykonávať veterinári a kontrolóri v hospodárskych podnikoch.

 

Výdavky

 

Návrh uvedený v nariadení, ktorý sa týka zníženia počtu rozhodnutí Komisie, ako napríklad v prípade náhrady financovania, výbor nepovažuje za dostatočne jasný, pretože v danom dokumente sa nezmieňuje, ktorý orgán bude túto úlohu vykonávať.

 

V návrhu Komisie sa stanovuje, že Európska únia musí poskytnúť finančný príspevok na núdzové opatrenia v prípade výskytu a vývoja určitých chorôb zvierat alebo zoonóz; v návrhu sa však neuvádza, o aké konkrétne finančné opatrenia ide.

 

Pokiaľ ide o núdzové fytosanitárne opatrenia, výbor považuje za dôležité, že v návrhu Komisie sa počíta s možnosťou poskytnúť finančný príspevok EÚ na vytváranie a riadenie programov na zisťovanie výskytu škodcov a na pomocné fytosanitárne opatrenia určené pre tretie krajiny. Tento príspevok by mal byť k dispozícii v celej EÚ pre všetkých zainteresovaných užívateľov.

 

Pokiaľ ide o odbornú prípravu úradníkov verejnej správy z členských štátov, EHSV víta zámer Komisie; domnieva sa však, že je nevyhnutné vopred harmonizovať predpisy týkajúce sa rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, aby sa zlepšilo fungovanie systémov kontroly v praxi.

 

Na záver, v súvislosti s tretími krajinami, odkiaľ sa do Európskej únie dováža významná časť surovín a spracovaných výrobkov, ktoré sa používajú v odvetví potravinového reťazca, sa EHSV domnieva, že v návrhu by sa mala zvážiť možnosť harmonizácie právnych predpisov v oblasti zdravia rastlín a zvierat s týmito krajinami.

 

 

V Bruseli 16. októbra 2013

 

pastedGraphic_3.png

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*