Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 8. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy“

COM(2013) 216 final

 

STANOVISKO: CES4122-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ 1. októbra 2013 jednomyseľne 45 hlasmi.

Expert

 

Sergio Ernesto Santillán Cabeza (za spravodajcu)

 

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Ak chceme zabrániť najzávažnejším rizikám súvisiacim so zmenou klímy, a najmä rozsiahlym nezvratným dôsledkom, musíme obmedziť globálne otepľovanie pod úroveň 2 °C nad hodnotami z predindustriálneho obdobia. Zmierňovanie zmeny klímy musí preto zostať prioritou pre medzinárodné spoločenstvo. Bez ohľadu na scenáre otepľovania a na to, nakoľko úspešné sa ukáže byť úsilie o jeho zmiernenie, vplyv zmeny klímy sa v nadchádzajúcich desaťročiach zvýši pre oneskorené účinky emisií skleníkových plynov v minulosti i súčasnosti. Nemáme preto inú možnosť, než prijať opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy s cieľom riešiť neodvratné vplyvy na klímu a ich ekonomické, environmentálne a sociálne náklady. Ak uprednostníme koherentný, pružný a participatívny prístup, bude včasné prijatie plánovaných opatrení zameraných na adaptáciu menej nákladné, než cena za neprispôsobenie sa.

 

V priebehu uplynulého desaťročia (2002 – 2011) bola teplota v suchozemských oblastiach Európy v priemere o 1,3 °C nad hodnotami z predindustriálneho obdobia, čo znamená, že zvyšovanie teploty v Európe bolo rýchlejšie než celosvetový priemer. Došlo k zvýšenému výskytu niektorých extrémnych poveternostných javov, pričom v južnej a strednej Európe sa zvýšil výskyt letných horúčav, lesných požiarov a období sucha. V severnej a severovýchodnej Európe sa očakávajú silnejšie zrážky a záplavy, ako aj zvýšené riziko pobrežných záplav a erózie. Zvýšený výskyt týchto javov bude pravdepodobne viesť k väčšiemu rozsahu prírodných katastrof, ktoré budú mať za následok významné hospodárske straty, problémy so zdravím obyvateľstva a úmrtia. Vplyvy sa v rôznych častiach EÚ líšia v závislosti od podnebia a zemepisných a sociálno-ekonomických podmienok. K zmene klímy dochádza vo všetkých krajinách EÚ. Niektoré regióny sú však ohrozené viac než iné.

 

 

Zhrnutie stanoviska

 

EHSV podporuje stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorú navrhla Komisia, pričom zároveň vyzdvihuje prioritný charakter a zásadný význam opatrení na zmienenie vzhľadom na to, že už aj v Európe sú zjavné negatívne dosahy zmeny klímy.

 

Pri realizácii nového plánu adaptácie sa musí zohľadniť skutočnosť, že zvyšovanie sa teploty v Európe a možný častejší výskyt extrémnych výkyvov počasia môžu spôsobiť škody na osobách, hospodárstve a životnom prostredí, ktoré môžu byť väčšie, ako sa pôvodne predpokladalo.

 

Vzhľadom na to, že činnosť členských štátov má rozhodujúci význam, treba podotknúť, že od zverejnenia bielej knihy v roku 2009 bol v niektorých oblastiach zaznamenaný nedostatočný pokrok. Komisia by mala zvážiť, či by nemala zohrávať aktívnejšiu úlohu a využívať pritom právomoci, ktoré jej priznáva ZFEÚ.

 

Návrh Komisie by mal predstaviť širšiu finančnú perspektívu, pričom jej súčasťou by mali byť aj dôležité príspevky zo strany členských štátov, podnikateľského sektora a rodín.

 

Výbor vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby urýchlene vypracovali a dôsledne uplatňovali národné stratégie na adaptáciu.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*