Automatická výmena informácií v oblasti daní

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 10. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní“

COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS)

 

STANOVISKO: CES5161-2013_00_00_TRA_AS – 2013/0188 (CNS)

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ na schôdzi odbornej sekcie 4. októbra 2013 78 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 6 členovia sa hlasovania zdržali.

 

Expert

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Členské štáty prostredníctvom automatickej výmeny informácií zhromažďujú údaje o príjmoch, ktoré jednotlivci-nerezidenti zarobili na ich území. Štáty potom tieto údaje automaticky postupujú orgánom štátu, kde majú príslušného jednotlivca svoje bydlisko, aby boli zdanené v súlade s pravidlami tohto členského štátu.

 

V decembri 2012 Komisia predložila akčný plán na efektívnejší boj EÚ proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. V akčnom pláne je zdôraznená potreba presadzovať automatickú výmenu informácií ako európsky a medzinárodný štandard transparentnosti a výmeny informácií v daňových veciach.

 

Ako súčasť intenzívnejšieho boja proti daňovým únikom rozširuje v predloženom návrhu Komisia automatickú výmenu informácií medzi daňovými správami v EÚ. Podľa tohto návrhu by sa zoznam kategórií, na ktoré sa vzťahuje automatická výmena informácií v EÚ, rozšíril o dividendy, zisky zo scudzenia majetku, všetky iné formy finančných príjmov a zostatky na účtoch.

 

Automatická výmena informácií v EÚ je už stanovená v dvoch kľúčových právnych predpisoch.

 

Prostredníctvom smernice EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor sa zaisťuje, že členské štáty zhromažďujú údaje o úsporách jednotlivcov-nerezidentov a tieto údaje automaticky poskytujú daňovým správam v mieste ich bydliska. Tento systém platí od roku 2005. Rade bol predložený návrh na posilnenie tejto smernice a rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti. Na zasadnutí Európskej rady v máji 2013 sa členské štáty zaviazali prijať revidované znenie smernice o úsporách do konca roka.

 

V smernici o administratívnej spolupráci sa predpokladá automatická výmena informácií o ďalších formách príjmov od 1. januára 2015. Ide o: príjmy zo závislej činnosti, tantiémy, životné poistenie, dôchodky a nehnuteľnosti. Cieľom dnešného návrhu je upraviť smernicu o administratívnej spolupráci tak, aby sa automatická výmena informácií vzťahovala od uvedeného dátumu aj na dividendy, zisky zo scudzenia majetku, iné finančné príjmy a zostatky na účte.

 

Na základe tohto návrhu spoločne s uvedenými ustanoveniami o automatickej výmene si budú členské štáty navzájom vymieňať rovnaký objem informácií, ako je to v prípade ich záväzku s USA na základe zákona o daňovom súlade zahraničných účtov (FATCA).

 

 

Zhrnutie stanoviska

 

EHSV víta návrh smernice, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ a domnieva sa, že je významným krokom vpred.

 

Tento návrh je neoddeliteľnou súčasťou iných európskych a medzinárodných iniciatív a trendov zameraných na väčšiu výmenu informácií medzi daňovými správami, ako napríklad rozšírenie európskej smernice o zdaňovaní príjmu z úspor z roku 2005 alebo opatrenia spojené so zákonom o daňovom súlade zahraničných účtov (FATCA).

 

Komisia navrhuje doplniť ďalších päť kategórií ku kategóriám príjmov, ktoré podliehajú automatickej výmene informácií. EHSV súhlasí s doplnením týchto nových kategórií, pretože je v nich väčšia pravdepodobnosť daňového podvodu ako v kategóriách, ktoré už smernici podliehajú.

 

EHSV žiada Komisiu a členské štáty, aby propagovali automatickú výmenu informácií ako medzinárodnú normu.

 

Vyzýva ich, aby v záujme toho zaujali koordinovaný postoj, a dali tak väčšiu váhu európskemu postoju v medzinárodných diskusiách.

 

Je potrebné usilovať sa o zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých v čo najväčšom počte krajín, aby sa podľa možností predišlo prípadným negatívnym hospodárskym a iným dôsledkom pre EÚ.

 

Je nevyhnutné zosúladiť rôzne systémy výmeny informácií, ktoré sú výsledkom jednotlivých iniciatív, a transformovať ich do jedného systému. Malo by sa tak stať prinajmenšom na európskej úrovni.

 

EHSV vyzýva členské štáty, aby zaistili dostupnosť ľudských, technologických a finančných zdrojov potrebných na úspešnú implementáciu automatickej výmeny informácií.

 

Komisia a členské štáty musia vystupňovať svoje úsilie pri zjednodušovaní a harmonizácii daňových predpisov.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*