Automatická výmena informácií v oblasti daní

pastedGraphic.png

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

1. V posledných rokoch značne narástli problémy, ktoré predstavujú daňové podvody a daňové úniky, a stali sa stredobodom pozornosti v Európskej únii i po celom svete. Dochádza k stratám v miliardách EUR. Obmedzením daňových podvodov a únikov by členské štáty mohli zvýšiť daňové príjmy, čo by im takisto poskytlo väčší priestor na reštrukturalizáciu svojich daňových systémov spôsobom, ktorý lepšie podporuje rast, ako sa uvádza v ročnom prieskume rastu na rok 2013. Vzhľadom na rozsah problému je navyše posilnený boj proti daňovým podvodom a únikom nielen otázkou príjmov, ale aj otázkou spravodlivosti. Obzvlášť v tejto ťažkej ekonomickej dobe by poctiví daňovníci nemali čeliť ďalšiemu zvyšovaniu daní na kompenzáciu strát príjmov spôsobených tými, ktorí sa dopúšťajú daňových podvodov a únikov.

2. Európska únia (EÚ) sa týmito problémami už roky aktívne zaoberá, najmä tým, že prijala osobitný právny nástroj na zavedenie automatickej výmeny informácií v Únii. Smernicou EÚ o úsporách sa zaisťuje automatická výmena informácií o príjmoch z úrokov a v Rade sa rokuje o návrhu na rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti. Smernicou o administratívnej spolupráci sa zaisťuje, že si členské štáty budú od roku 2015 automaticky vymieňať dostupné informácie o piatich kategóriách príjmov a majetku: príjmoch zo závislej činnosti, tantiémach, produktoch životného poistenia, na ktoré sa nevzťahujú iné smernice, dôchodkoch a vlastníctve nehnuteľného majetku a príjmoch z nehnuteľného majetku.

3. Členské štáty sa teraz jasne vyjadrili, že chcú, aby sa išlo nad rámec súčasnej úrovne spolupráce. Európska rada na svojom zasadnutí z 2. marca 2012 vyzvala Radu a Komisiu, aby urýchlene vypracovali konkrétne spôsoby zlepšenia boja proti daňovým podvodom. Komisia 6. decembra 2012 predložila akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom. V akčnom pláne je zdôraznená potreba presadzovať automatickú výmenu informácií ako európsky a medzinárodný štandard transparentnosti a výmeny informácií v daňových veciach. Rada ECOFIN 14. mája 2013 prijala závery, v ktorých privítala prácu Komisie na vypracovávaní opatrení na boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu a uznala dôležitú úlohu, ktorú môže v tomto ohľade zohrávať akčný plán Komisie.

4. Európska Rada 22. mája 2013 išla ešte ďalej a požadovala rozšírenie automatickej výmeny informácií na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni s cieľom bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu. Pri uvedenej príležitosti sa Komisia zaviazala navrhnúť zmeny smernice o administratívnej spolupráci v júni 2013 s cieľom rozšíriť rozsah automatickej výmeny informácií, a to pred revíziou smernice o administratívnej spolupráci, ktorá je naplánovaná na rok 2017.

5. Cieľom tohto návrhu je preto rozšírenie rozsahu pôsobnosti automatickej výmeny informácií v EÚ nad rámec toho, čo je stanovené v súčasných dohodách o automatickej výmene informácií v EÚ. Do rozsahu pôsobnosti automatickej výmeny informácií by potom patrili: dividendy, zisky zo scudzenia majetku, iné finančné príjmy a zostatky na účtoch. Ustanovenie o revízii a rozšírení smernice o administratívnej spolupráci v roku 2017 by zostalo nezmenené. V súlade s cieľom posilniť automatickú výmenu informácií by sa však v uvedenom čase zvážilo odstránenie podmienky dostupnosti s ohľadom na všetkých päť existujúcich kategórií, aby smernica o administratívnej spolupráci pokryla celý rad príjmov. Okrem toho by sa kategórie, o ktorých sa uvažovalo, že by sa v uvedenom čase začlenili, zmenili na základe tohto návrhu (viď ďalej). Rozšírením rozsahu pôsobnosti automatickej výmeny informácií by sa takisto prispelo k zaisteniu rovnakého zaobchádzania s rôznymi druhmi aktív a k zamedzeniu nežiaduceho prerozdelenia portfólií.

6. Komisia navrhuje odstrániť v článku 8 ods. 3 smernice odkaz na prahovú hodnotu, pod ktorú si členský štát nemusí želať dostávať informácie od iných členských štátov. Z diskusií vyšlo najavo, že takáto prahová hodnota nie je praktická pre členské štáty, od ktorých sa požaduje, aby podávali informácie. Členský štát by si však mohol naďalej zvoliť, že nebude prijímať žiadne informácie o konkrétnej kategórii príjmov.

7. Iniciatíva EÚ je potrebná z hľadiska vnútorného trhu, ako aj z hľadiska efektívnosti a účinnosti:

Iniciatívou EÚ sa zaistí súdržný, jednotný a komplexný prístup v rámci celej EÚ k automatickej výmene informácií na vnútornom trhu. Znamenalo by to jednotný prístup podávania informácií vo všetkých členských štátoch, ktorý by viedol k úsporám nákladov pre daňové správy a hospodárske subjekty (pozri takisto bod 11).

Právnym nástrojom EÚ by sa takisto daňovým správam a hospodárskym subjektom v EÚ poskytla právna istota.

Právnym nástrojom EÚ by sa prispelo k rozvoju medzinárodného štandardu automatickej výmeny informácií.

Právny nástroj EÚ vychádzajúci zo smernice o administratívnej spolupráci by zahŕňal využívanie dohôd v oblasti informačných technológií, ktoré už existujú alebo sa pripravujú na uľahčenie podávania informácií podľa smernice o úsporách a smernice o administratívnej spolupráci. Podľa uvedených smerníc si členské štáty EÚ vzájomne vymieňajú informácie v konkrétnych formátoch s využitím špecifického komunikačného kanálu (systém CCN/CSI). Tieto formáty by sa mohli ľahko rozšíriť tak, aby boli použiteľné pre dodatočné položky, ktoré sa teraz navrhujú začleniť. Keďže členské štáty vynaložili značný čas a peňažné prostriedky na vývoj týchto formátov, došlo by k úsporám z rozsahu, ak by si členské štáty vymieňali informácie takisto o nových položkách použitím týchto formátov.

Okrem toho sa Rada už v článku 8 ods. 5 smernice o administratívnej spolupráci zaviazala, že včas posúdi, či by sa automatická výmena informácií mala rozšíriť na základe právneho nástroja platného pre celú Európu, aby sa vzťahovala na ďalšie kategórie príjmov, ako sú dividendy a zisky zo scudzenia majetku. Týmto návrhom sa preto len urýchľuje práca v súlade s týmto záväzkom.

8. Dohody, ktoré mnohé vlády uzatvorili alebo uzatvoria s USA, pokiaľ ide o zákon USA o daňovom súlade zahraničných účtov (FACTA), dali ďalší podnet na automatickú výmenu informácií ako spôsobu boja proti daňovým podvodom a únikom.

9. Dňa 9. apríla 2013 Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Taliansko a Španielsko oznámili plány ohľadom pilotného opatrenia v súvislosti s automatickou výmenou informácií s použitím modelu FACTA dohodnutého s USA ako základu. Tieto členské štáty takisto vyzvali Európu, aby prevzala vedúcu úlohu pri presadzovaní automatickej výmeny informácií vo svete a vyjadrili želanie, aby sa diskutovalo o tom, ako by sa v rámci EÚ mohol dosiahnuť pokrok v zlepšovaní výmeny daňových informácií medzi všetkými členskými štátmi.

10. V článku 19 smernice o administratívnej spolupráci sa stanovuje, že členský štát, ktorý ponúkne tretej krajine širšiu spoluprácu, nesmie odmietnuť ponúknuť takúto širšiu spoluprácu žiadnemu inému členskému štátu, ktorý si želá nadviazať takúto širšiu vzájomnú spoluprácu s uvedeným členským štátom. Skutočnosť, že členské štáty uzatvorili alebo uzatvoria dohody s USA, pokiaľ ide o FATCA znamená, že poskytujú širšiu spoluprácu v zmysle uvedeného ustanovenia.

11. Rozšírená automatická výmena informácií na základe celoeurópskeho právneho nástroja by odstránila potrebu a motiváciu členských štátov uplatňovať článok 19 smernice o administratívnej spolupráci s cieľom uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody, ktoré sa môžu považovať za vhodné v rovnakej veci v prípade neexistencie príslušných právnych predpisov Únie. Obsah rôznych dohôd uzatvorených podľa uvedeného ustanovenia by v skutočnosti predstavoval rad nevýhod v porovnaní s riešením, ktoré prinesie opatrenie EÚ:

Rovnaké podmienky medzi členskými štátmi by mohli byť ohrozené, ak by členské štáty súhlasili so spoluprácou v prípade väčšieho objemu automaticky vymieňaných informácií rozdielnymi spôsobmi. To by mohlo viesť k narušeniu vnútorného trhu a umelým tokom kapitálu v rámci neho.

Ak by dohody medzi členskými štátmi neboli identické, mohlo by to takisto spôsobiť ťažkosti hospodárskym subjektom, ktoré pôsobia v niekoľkých členských štátoch, keďže by potom mohli čeliť rôznym požiadavkám na dodržiavanie predpisov v rôznych členských štátoch.

Mohlo by to takisto znamenať, že členské štáty by nemohli pre podávanie informácií využívať systémy IT, ktoré boli vyvinuté v rámci EÚ (pozri vyššie).

12. Včasné prijatie a vykonanie sú zásadné pre čo najrýchlejšie využitie výhod. S cieľom zaistiť súlad s lehotou na uplatňovanie automatickej výmeny informácií na kategórie príjmov a majetku, na ktoré sa už vzťahuje smernica o administratívnej spolupráci, navrhovanými lehotami pre transpozíciu a uplatňovanie nových pravidiel sú 31. december 2014, resp. 1. január 2015.

2. VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Okrem diskusií v rámci Rady ministrov od apríla 2013 (pozri vyššie bod 1) Komisia usporiadala 21. mája 2013 technické stretnutie s členskými štátmi, aby potvrdili, že je potrebný legislatívny návrh, a diskutovali o jeho praktických modalitách a obsahu.

Z diskusií vyplynulo, že členské štáty vo všeobecnosti podporujú potrebu posilnenej automatickej výmeny informácií a urýchlenia rozšírenia rozsahu pôsobnosti článku 8 smernice o administratívnej spolupráci, ako už bolo stanovené v článku 8 ods. 5.

Väčšina členských štátov chce urýchlene prijať opatrenie na zvýšenie objemu automaticky vymieňaných informácií, ale nekoordinované opatrenie členských štátov v tejto veci by mohlo viesť k potenciálne trvajúcej roztrieštenosti vnútorného trhu. Preto je mimoriadne naliehavé stanoviť jednotný a ucelený právny rámec EÚ; z tohto dôvodu nebolo vypracované žiadne posúdenie vplyvu.

Európsky parlament prijal 21. mája 2013 uznesenie, v ktorom víta akčný plán Komisie a jej odporúčania, naliehavo vyzýva členské štáty, aby dodržiavali svoje záväzky a prijali akčný plán Komisie, ako aj zdôrazňuje, že EÚ by mala mať vedúcu úlohu v rokovaniach o boji proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým rajom, a najmä v súvislosti s podporou automatickej výmeny informácií.

Európsky hospodársky a sociálny výbor takisto prijal stanovisko 17. apríla 2013. Výbor schvaľuje akčný plán Komisie a podporuje jeho úsilie nájsť praktické riešenia, pokiaľ ide o zníženie daňových podvodov a daňových únikov. Podporuje najmä iniciatívy Komisie uvedené v bodoch 4.6 a 4.7, pokiaľ ide o zlepšenia v súvislosti s automatickou výmenou informácií.

3. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Cieľom návrhu je zmena článku 8 súčasnej smernice o administratívnej spolupráci. Zmeny sú obsiahnuté v článku 1 návrhu.

Prvá zmena sa týka článku 8 odseku 3. Navrhuje sa odstrániť odkaz na prahovú hodnotu, pod ktorú si členský štát nemusí želať dostávať informácie od ostatných členských štátov. Z diskusií s členskými štátmi vyplynulo, že takáto prahová hodnota sa v praxi ťažko uplatňuje. Navyše sa navrhuje vložiť slovo „jednej alebo viacerých“ pred slovom „kategóriách“; tým by sa zabránilo nedorozumeniu v prípade, keď členský štát uvedie, že si neželá dostávať informácie o jednej alebo viacerých kategóriách príjmov a majetku uvedených v odseku 1, aj keď si želá dostávať informácie o ostatných.

Navrhuje sa zaviesť, a to prostredníctvom nového odseku 3a článku 8, automatickú výmenu informácií o dividendách, ziskoch zo scudzenia majetku, všetkých ďalších príjmoch plynúcich z aktív držaných na finančnom účte, všetkých sumách, v súvislosti s ktorými je finančná inštitúcia povinnou stranou (t. j. je právne alebo zmluvne povinná zaplatiť) alebo dlžníkom, vrátane všetkých splátok, a zostatkoch na účte. Tieto ďalšie položky sa týkajú príjmov vyplácaných priamo alebo nepriamo konečným vlastníkom, ktorí sú fyzickými osobami podľa vymedzenia v článku 3 bode 11 písm. a) smernice 2011/16/EÚ, alebo majetku, ktoré takéto osoby priamo alebo nepriamo držia. Nenavrhuje sa na nové položky rozšíriť súčasnú podmienku stanovenú v článku 8 ods. 1, pokiaľ ide o príjmy v súčasnosti zahrnuté do smernice, a to, že informácie sa musia vymeniť, len ak sú „dostupné“. Informácie o týchto nových položkách budú určite dostupné, keďže od finančných sprostredkovateľov sa bude vyžadovať, aby ich oznamovali daňovým správam podľa dohôd, ktoré členské štáty uzatvorili alebo uzatvoria s USA, pokiaľ ide o FATCA.

Pokiaľ ide o článok 8 odsek 5, navrhujú sa tieto zmeny:

v prvom pododseku sa odkazuje na nový odsek 3a a preskúmanie podmienky dostupnosti sa bude týkať všetkých piatich kategórií uvedených v odseku 1 (namiesto len troch z nich);

v druhom pododseku písm. b) sa odkaz na „dividendy a zisky zo scudzenia majetku“, ktoré je potrebné vziať do úvahy pre ďalšie rozšírenie smernice, odstraňuje, keďže tieto kategórie sú teraz doplnené do nového odseku 3a; „ďalšie kategórie a položky vrátane licenčných poplatkov“ (licenčné poplatky sú už uvedené v súčasnom znení) sa nahrádzajú tak, aby bol rozsah pôsobnosti nového návrhu v roku 2017 ponechaný viac otvorený.

Článok 2 obsahuje obvyklé ustanovenie o povinnosti členských štátov transponovať smernicu. Lehoty navrhované na transpozíciu a uplatňovanie nových pravidiel sú 31. december 2014, resp. 1. január 2015, s cieľom zosúladiť ich s dátumami, ktoré sa vzťahujú na kategórie príjmov alebo kapitálu uvedených v článku 8 ods. 1 súčasnej smernice.

4. VPLYV NA ROZPOČET 

Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet. To platí najmä pre využívanie nástrojov IT, keďže vyvíjané nástroje sa budú takisto používať na vykonanie smernice.

2013/0188 (CNS)

Návrh

SMERNICA RADY,

ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) V posledných rokoch značne narástli problémy, ktoré predstavujú daňové podvody a daňové úniky, a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i vo svete. Neohlásené a nezdanené príjmy značne znižujú vnútroštátne daňové príjmy. Preto je naliehavo potrebné zvýšiť efektívnosť a účinnosť výberu daní. Automatická výmena informácií predstavuje v dôsledku toho významný nástroj a Komisia vo svojom oznámení zo 6. decembra 2012, ktoré obsahuje akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom, zdôraznila potrebu dôrazne presadzovať automatickú výmenu informácií ako budúci európsky a medzinárodný štandard pre transparentnosť a výmenu informácií v daňovej oblasti. Európska Rada 22. mája 2013 požiadala o rozšírenie automatickej výmeny informácií na úrovni Únie a na celosvetovej úrovni s cieľom bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu.

(2) V smernici Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS sa už stanovuje povinná automatická výmena informácií medzi členskými štátmi, ktoré sa týkajú určitých kategórií príjmov a majetku. Takisto sa v nej vytvára prístup založený na postupných krokoch na posilnenie automatickej výmeny informácií postupným rozširovaním o nové kategórie príjmov a majetku a odstránenie podmienky, aby sa informácie museli vymieňať, len ak sú dostupné.

(3) Ako bolo zdôraznené v žiadosti Európskej rady, je vhodné s rozšírením automatickej výmeny informácií pokročiť, ako je už stanovené v článku 8 ods. 5 smernice 2011/16/EÚ. Iniciatíva Únie zaisťuje ucelený, jednotný a komplexný prístup platný pre celú Úniu v oblasti automatickej výmeny informácií na vnútornom trhu, čo by viedlo k úsporám nákladov pre daňové správy, ako aj hospodárske subjekty.

(4) Skutočnosť, že členské štáty uzatvorili alebo vyjadrili zámer uzatvoriť dohody so Spojenými štátmi americkými v súvislosti s ich právnymi predpismi o daňovom súlade zahraničných účtov (bežne označovanými ako „FATCA“) znamená, že ponúkajú alebo budú ponúkať širšiu spoluprácu v zmysle článku 19 smernice 2011/16/EÚ, a sú alebo budú povinné ponúknuť takúto širšiu spoluprácu aj iným členským štátom.

(5) Uzatvorenie paralelných nekoordinovaných dohôd členskými štátmi podľa článku 19 smernice 2011/16/EÚ by viedlo k narušeniu, ktoré by bolo škodlivé pre hladké fungovanie vnútorného trhu. Rozšírená automatická výmena informácií na základe celoeurópskeho právneho nástroja by odstránila potrebu členských štátov uplatňovať uvedené ustanovenie s cieľom uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody, ktoré sa môžu považovať za vhodné v rovnakej veci v prípade chýbajúcich príslušných právnych predpisov Únie.

(6) Rozsah pôsobnosti článku 8 smernice 2011/16/EÚ by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal tieto položky, na ktoré sa vzťahuje FATCA a súvisiace dohody uzatvorené členskými štátmi: dividendy, zisky zo scudzenia majetku, iné finančné príjmy a zostatky na účte, ktoré sú vyplácané, pripísané alebo držané finančnou inštitúciou v priamy alebo nepriamy prospech konečného vlastníka, ktorý je fyzickou osobou, ktorá má pobyt v inom členskom štáte.

(7) Podmienka, že automatická výmena môže závisieť od dostupnosti požadovaných informácií, ako sa stanovuje v článku 8 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ, by sa nemala vzťahovať na nové položky, keďže informácie o týchto položkách musia finanční sprostredkovatelia nevyhnutne sprístupniť daňovým správam podľa dohôd so Spojenými štátmi v súvislosti s FATCA.

(8) Odkaz na prahovú hodnotu v článku 8 ods. 3 smernice 2011/16/EÚ by sa mal odstrániť, keďže sa zdá, že takáto prahová hodnota sa v praxi ťažko uplatňuje.

(9) Preskúmanie podmienky dostupnosti, ktoré sa má vykonať v roku 2017, by sa malo rozšíriť na všetkých päť kategórií uvedených v článku 8 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ, aby sa preskúmala výmena informácií všetkými členskými štátmi vo všetkých týchto kategóriách.

(10) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(11) Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(12) Smernica 2011/16/EÚ by preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 8 smernice 2011/16/EÚ sa mení takto:

a) Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Príslušný orgán členského štátu môže príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu oznámiť, že si neželá dostávať informácie o jednej alebo viacerých kategóriách príjmov a majetku uvedených v odseku 1. Informuje o tom aj Komisiu.

Členský štát sa môže považovať za členský štát, ktorý si neželá dostávať informácie v súlade s odsekom 1, ak Komisiu neinformuje o žiadnej kategórii, o ktorej má informácie k dispozícii.“

b) Za odsek 3 sa vkladá tento odsek:

„3a. Príslušný orgán každého členského štátu oznamuje prostredníctvom automatickej výmeny príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu informácie týkajúce sa zdaniteľných období od 1. januára 2014, pokiaľ ide o tieto položky, ktoré sú vyplácané, pripísané alebo držané finančnou inštitúciou v priamy alebo nepriamy prospech konečného vlastníka, ktorý je fyzickou osobou, ktorá má pobyt v uvedenom inom členskom štáte:

a) dividendy;

b) zisky zo scudzenia majetku;

c) všetky iné príjmy plynúce z aktív držaných na finančnom účte;

d) všetky sumy, v prípade ktorých vystupuje finančná inštitúcia ako povinná strana alebo dlžník, vrátane všetkých splátok;

e) zostatky na účte.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v tom prípade, ak je výmena predmetných informácií zaistená podľa odseku 1 alebo ktorýmkoľvek iným právnym nástrojom Únie.“

c) Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Komisia predloží pred 1. júlom 2017 správu obsahujúcu prehľad a posúdenie prijatých štatistických údajov a informácií, ktorá sa bude týkať napr. administratívnych a iných relevantných nákladov a prínosov automatickej výmeny informácií, ako aj praktických aspektov, ktoré s ňou súvisia. Komisia prípadne predloží Rade návrh týkajúci sa kategórií a podmienok stanovených v odseku 1 vrátane podmienky, že musia byť dostupné informácie týkajúce sa osôb, ktoré majú pobyt v iných členských štátoch, alebo o položkách uvedených v odseku 3a alebo oboje.

Rada pri posudzovaní návrhu predloženého Komisiou posúdi ďalšie posilnenie efektívnosti a fungovania automatickej výmeny informácií a zvyšovanie jej úrovne s cieľom stanoviť, že:

a) príslušný orgán každého členského štátu automatickou výmenou oznamuje príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu informácie týkajúce sa zdaniteľných období od 1. januára 2017 v súvislosti s osobami majúcimi pobyt v uvedenom inom členskom štáte v prípade všetkých kategórií príjmov a majetku uvedených v odseku 1 tak, ako sa chápu podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý informácie oznamuje;

b) zoznamy kategórií a položiek stanovené v odsekoch 1 a 3a sa rozšíria o ďalšie kategórie a položky vrátane licenčných poplatkov“

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2014 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2015.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Radu

predseda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*