Automatická výmena informácií v oblasti daní

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 16. októbra 2013

 

 

 

 

pastedGraphic_2.png

 

 

Rada sa 27. júna 2013 rozhodla podľa článku 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní“

COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS).

 

Odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 4. októbra 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 493. plenárnom zasadnutí 16. a 17. októbra 2013 (schôdza zo 16. októbra 2013) prijal 142 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 6 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

 

*

* *

 

 

Závery a odporúčania

 

EHSV víta návrh smernice, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní, a domnieva sa, že je významným krokom vpred v implementácii akčného plánu na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

 

Výbor vníma tento návrh ako neoddeliteľnú súčasť iných európskych a medzinárodných iniciatív a trendov zameraných na väčšiu výmenu informácií medzi daňovými správami, ako napríklad rozšírenie európskej smernice o zdaňovaní príjmu z úspor z roku 2005, zákon o daňovom súlade zahraničných účtov (FATCA), v rámci ktorého sa niekoľko európskych krajín snaží dosiahnuť dvojstrannú dohodu s USA, o. i. v záujme ochrany vlastných práv. Patrí sem aj smernica o automatickej výmene informácií, ktorej rozšírenia sa predkladaný návrh týka.

 

Členské štáty prichádzajú v dôsledku daňových podvodov a únikov každoročne o miliardy eur. EHSV preto považuje návrh Komisie urýchliť implementáciu určitých ustanovení smernice 2011/16/EÚ o automatickej výmene informácií za opodstatnený.

 

Komisia navrhuje doplniť ďalších päť kategórií ku kategóriám príjmov, ktoré podliehajú automatickej výmene informácií. EHSV súhlasí s doplnením týchto nových kategórií, pretože je v nich väčšia pravdepodobnosť daňového podvodu ako v kategóriách, ktoré už smernici podliehajú.

 

Daňové úniky a podvody sú celosvetovým problémom a nemožno s nimi bojovať iba na úrovni EÚ. EHSV chce preto požiadať Komisiu a členské štáty, aby znásobili svoje úsilie pri rokovaniach v OECD a iných celosvetových orgánoch a propagovali automatickú výmenu informácií ako medzinárodnú normu.

 

Osobitne nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, že budúca norma pre automatickú výmenu informácií zohľadní právne požiadavky, skúsenosti a poznatky EÚ v tejto oblasti. Vyzýva ich, aby v záujme toho zaujali koordinovaný postoj, a dali tak väčšiu váhu európskemu postoju v medzinárodných diskusiách.

 

Výbor sa v súvislosti s týmito medzinárodnými a európskymi iniciatívami ďalej domnieva, že je spolu s čo najväčším počtom krajín potrebné usilovať sa o zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých, aby sa podľa možností predišlo prípadným negatívnym hospodárskym a iným dôsledkom pre EÚ.

 

EHSV sa domnieva, že v záujme jednoduchosti a účinnosti, ako aj z hľadiska úspory nákladov a v prospech všetkých zainteresovaných strán, je nevyhnutné zosúladiť rôzne systémy výmeny informácií, ktoré sú výsledkom jednotlivých iniciatív, a transformovať ich do jedného systému. Malo by sa tak stať prinajmenšom na európskej úrovni. Súvisiace pravidlá by navyše mali byť jasné, jednoznačné a primerané z hľadiska požadovaných cieľov.

 

EHSV vyzýva členské štáty, aby zaistili dostupnosť ľudských, technologických a finančných zdrojov potrebných na úspešnú implementáciu automatickej výmeny informácií vzhľadom na zložitosť a objem informácií, ktoré budú predmetom výmeny medzi členskými štátmi od roku 2015. Prioritou musí byť odborná príprava úradníkov, ktorí budú zodpovední za výmenu informácií.

 

EHSV sa domnieva, že Komisia a členské štáty musia vystupňovať svoje úsilie pri zjednodušovaní a harmonizácii daňových predpisov, aby tieto nové nástroje účinne potláčali porušenia daňových predpisov.

 

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ

 

Vzhľadom na nárast daňových podvodov a únikov v posledných rokoch a ich vážny dosah na daňové príjmy členských štátov, ktoré tak prichádzajú o miliardy eur, Komisia vypracovala tento návrh smernice so zámerom zmeniť určité ustanovenia smernice 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní.

 

Cieľom návrhu Komisie je rozšíriť rozsah pôsobnosti automatickej výmeny informácií v EÚ nad rámec súčasného systému.

 

Komisia navrhuje zmeniť a doplniť článok 8 smernice a zaviesť nové kategórie príjmov, ktoré budú predmetom automatickej výmeny informácií, odstrániť odkaz na prahovú hodnotu, pod ktorú si členský štát nemusí želať dostávať informácie od ostatných členských štátov, a tiež urýchliť implementáciu ustanovení súčasnej smernice o rozšírení automatickej výmeny informácií.

 

Novými kategóriami príjmov, ktoré budú predmetom automatickej výmeny informácií, sú: dividendy, zisky zo scudzenia majetku, všetky ďalšie príjmy plynúce z aktív držaných na finančnom účte, všetky sumy, v súvislosti s ktorými je finančná inštitúcia povinnou stranou alebo dlžníkom, vrátane všetkých splátok, a zostatky na účte. Členské štáty budú musieť zasielať informácie o týchto príjmoch od roku 2015.

 

Komisia na základe konzultácií s členskými štátmi navrhuje zrušiť prahovú hodnotu, pod ktorú si členský štát v súčasnosti nemusí želať dostávať určité informácie od iných členských štátov, keďže takáto prahová hodnota nie je praktická a členské štáty súhlasili s jej zrušením.

 

Pre nové kategórie príjmov, ktoré budú predmetom automatickej výmeny informácií, Komisia neponechala podmienku dostupnosti informácií, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje na kategórie príjmov uvedené v článku 8 ods. 1. Tento prístup urýchľuje rozšírenie a implementáciu povinnej automatickej výmeny informácií.

 

Návrh Komisie je v súlade s iniciatívou niektorých členských štátov uzavrieť dohody s USA v súvislosti so zákonom USA o daňovom súlade zahraničných účtov a ustanovuje im povinnosť poskytovať širšiu spoluprácu v súlade s článkom 19 smernice o administratívnej spolupráci s ostatnými členskými štátmi.

 

Všeobecné pripomienky

 

Predkladaný návrh smernice je jedným z opatrení akčného plánu na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom, ktorý Komisia predložila na konci roka 2012 na žiadosť Európskej rady. EHSV vo svojom stanovisku plán uvítal a vyjadril Komisii svoju podporu v boji proti týmto praktikám, ktoré ovplyvňujú vnútorný trh.

 

Členské štáty prichádzajú v dôsledku daňových podvodov a únikov každoročne o miliardy eur. EHSV sa domnieva, že daňové podvody a daňové úniky, ktoré znižujú daňový základ, a tak nútia členské štáty zvyšovať dane, sú nielen nelegálnou, ale aj nemorálnou praktikou, ktorá závažne ovplyvňuje fungovanie vnútorného trhu a narúša spravodlivosť daňových systémov vo vzťahu k daňovým subjektom.

 

Daňové podvody a úniky sú celosvetovým problémom. Opatrenia na ich potláčanie na vnútornom trhu by preto mali dopĺňať dohody v rámci OECD, G8, G20 a iných orgánov s cieľom rozvíjať automatickú výmenu informácií ako medzinárodný štandard. EHSV víta úsilie niektorých členských štátov, ktoré už uzavreli dohody s USA v súvislosti so zákonom o daňovom súlade zahraničných účtov. Tieto kroky umožnia členským štátom rozsiahlejšiu spoluprácu v oblasti automatickej výmeny informácií v súlade s článkom 19 smernice o administratívnej spolupráci. EHSV však víta aj skutočnosť, že návrh na rozšírenie povinnej výmeny informácií poskytuje členským štátom jednotný európsky právny základ, ktorý zaručí právnu istotu a rovnaké podmienky tak pre kompetentné orgány, ako aj pre hospodárske subjekty. EHSV tiež považuje za dôležité, aby budúca celosvetová norma automatickej výmeny informácií zohľadňovala právne požiadavky, skúsenosti a poznatky EÚ v tejto oblasti.

 

Nesmierna zložitosť daňových systémov členských štátov a značné rozdiely medzi nimi môžu byť významnou prekážkou implementácie automatickej výmeny informácií. ESHV sa domnieva, že Komisia a členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie o zjednodušenie a harmonizáciu daňových právnych predpisov, aby sa zabezpečilo účinné a efektívne fungovanie nových nástrojov na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

 

Konkrétne pripomienky

 

Komisia chce do návrhu smernice zaradiť päť nových kategórií príjmov, ktoré budú predmetom automatickej výmeny informácií: dividendy, zisky zo scudzenia majetku, všetky ďalšie príjmy plynúce z aktív držaných na finančnom účte, všetky sumy, v súvislosti s ktorými je finančná inštitúcia povinnou stranou alebo dlžníkom, vrátane všetkých splátok, a zostatky na účte. EHSV súhlasí s doplnením týchto nových kategórií, keďže vzhľadom na ich povahu a rozsah je v nich väčšia pravdepodobnosť daňového podvodu ako v kategóriách, ktoré už smernici podliehajú.

 

Pre nové kategórie príjmov, ktoré sú predmetom automatickej výmeny informácií, Komisia neponechala podmienku dostupnosti informácií. V prípade týchto kategórií budú musieť členské štáty postúpiť zaregistrované údaje počínajúc fiškálnym rokom 2014. EHSV víta návrh Komisie, ktorý urýchli implementáciu automatickej výmeny informácií ustanovenej v smernici 2011/16/EÚ.

 

Predpokladom automatickej výmeny daňových informácií je, že jednotlivé členské štáty príjmu značné množstvo informácií od všetkých ostatných členských štátov. EHSV vyzýva členské štáty, aby zaistili dostupnosť ľudských, technologických a finančných zdrojov potrebných na implementáciu automatickej výmeny informácií od roku 2015.

 

Vzhľadom na zložitosť údajov, ktoré budú predmetom automatickej výmeny informácií, výbor žiada členské štáty, aby poskytli odbornú prípravu úradníkom, ktorí budú s týmto systémom pracovať, a zaistili tak jeho účinné fungovanie.

 

Komisia vo svojom návrhu smernice nezmenila podmienku dostupnosti informácií v spojitosti s kategóriami príjmu uvedenými v článku 8 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ. odporúča členským štátom vyvinúť úsilie a zabezpečiť, aby sa tieto údaje mohli zhromažďovať od roku 2017, keď by sa podľa súčasných ustanovení smernice mali stať súčasťou systému automatickej výmeny informácií.

 

 

V Bruseli 16. októbra 2013

 

pastedGraphic_3.png

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*