Európske dlhodobé investičné fondy

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 10. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch“

COM(2013) 462 final – 2013/0214 (COD)

 

STANOVISKO: CES5189-2013_00_00_TRA_AS – 2013/0214 (COD)

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 4. októbra 2013 68 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a nikto sa hlasovania nezdržal.

 

Expert

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Európska komisia navrhuje nariadenie určené pre investorov, ktorí majú záujem dlhodobo investovať peniaze do spoločností a projektov. Tieto súkromné európske dlhodobé investičné fondy (alebo EDIF) by investovali len do podnikov, ktoré potrebujú dlhodobo viazaný kapitál.

 

Nové fondy budú dostupné pre všetky typy investorov v celej Európe za predpokladu, že budú splnené určité požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ. Tieto požiadavky zahŕňajú typy dlhodobých aktív a podnikov, do ktorých môžu EDIF investovať (ako príklad možno uviesť projekty v oblasti infraštruktúry, dopravy a udržateľnej energie), spôsob, ako tieto fondy musia rozložiť svoje peniaze v záujme zníženia rizík, a informácie, ktoré musia poskytovať investorom.

 

Podľa návrhu budú musieť EDIF dodržiavať súbor spoločných pravidiel, na základe ktorých musia:

 

mať vždy depozitára s cieľom zaistiť bezpečnú úschovu aktív,

dodržiavať pravidlá týkajúce sa rozloženia aktív, aby sa predišlo investovaniu príliš veľkého objemu finančných prostriedkov do jedného aktíva,

používať deriváty len na účely riadenia devízového rizika v súvislosti s aktívami, ktoré majú v držbe, a nie na účely špekulácie,

a rešpektovať limity týkajúce sa sumy, ktorú si môžu vypožičať.

 

EDIF by investovali do nelikvidných aktív, ktoré sa ťažko kupujú aj predávajú. Investori sa nebudú môcť vyplácať skôr než v určený dátum ukončenia životnosti ich investície (od investície by mohlo uplynúť aj desať rokov alebo viac).

 

EDIF sú navrhnuté tak, aby uspokojovali potreby inštitucionálnych a súkromných investorov, ktorí sú výmenou za stabilný tok príjmov ochotní viazať svoj kapitál do dlhodobých aktív. Očakáva sa, že o EDIF prejavia mimoriadny záujem najmä poisťovne a dôchodkové fondy, ako aj súkromní investori, ktorí si môžu dovoliť viazať časť svojich úspor na dlhší čas.

 

Tento návrh sa zaoberá konkrétnym nástrojom, ktorému sa výbor venoval vo svojom stanovisku na tému „Zelená kniha – Dlhodobé financovanie európskeho hospodárstva“ (ECO/347) a ktoré bolo prerokované a prijaté na plenárnom zasadnutí EHSV v júli 2013.

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV víta navrhnuté nariadenie z dielne Európskej komisie a súhlasí s väčšinou analýzy Komisie, pokiaľ ide o dopyt po EDIF a súčasné regulačné prekážky inštitucionálnych a retailových investícií do nových cezhraničných projektov v oblasti infraštruktúry. Navrhované nariadenie má potenciál stimulovať zmysluplný jednotný investičný trh pre dlhodobé projekty.

 

Návrh Komisie zriadiť uzavreté fondy otvorené tak inštitucionálnym ako aj retailovým investorom je pravdepodobne najlepším prístupom, najmä vzhľadom na pravdepodobný vznik sekundárneho trhu s akciami alebo podielovými listami EDIF.

 

Keďže navrhované nariadenie je novinkou na európskom investičnom trhu, bude potrebné starostlivo monitorovať jeho zavádzanie. EHSV preto víta návrh monitorovať rozvoj trhu EDIF.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*