Európske dlhodobé investičné fondy

pastedGraphic.png

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

Dlhodobá investícia je poskytovanie dlhodobého kapitálu na financovanie hmotných aktív (ako energetická, dopravná a komunikačná infraštruktúra, priemyselné a servisné zariadenia, bytový sektor a technológie v oblasti zmeny klímy a ekologických inovácií), ako aj nehmotných aktív (ako vzdelávanie a výskum a vývoj), ktoré posilňujú inovácie a konkurencieschopnosť. Mnohé z týchto investícií prinášajú širší úžitok verejnosti, keďže generujú väčšie výnosy pre spoločnosť ako celok tým, že podporujú základné služby a zvyšujú životnú úroveň. Cieľom tohto návrhu je pomôcť zvýšiť objem združeného kapitálu dostupného pre dlhodobé investície v budúcej ekonomike Európskej únie v záujme financovania prechodu na udržateľný, inteligentný a inkluzívny rast. Zvýšenie objemu sa dosiahne vytvorením novej formy fondu – európskych dlhodobých investičných fondov alebo EDIF. Na základe tried aktív, do ktorých EDIF môžu investovať, sa od týchto fondov očakáva, že investorom prinesú dlhodobé a stabilné výnosy. Oprávnené aktíva by sa kvalifikovali ako súčasť „alternatívnych investícií“, teda tried aktív, ktoré nepatria do rozsahu tradičnej definície kótovaných akcií a dlhopisov. Zatiaľ čo alternatívne investície zahŕňajú nehnuteľnosti, rizikový kapitál, súkromný kapitál, hedžové fondy, nekótované spoločnosti, ohrozené cenné papiere a komodity, EDIF by sa zameriavali len na alternatívne investície, ktoré patria do vymedzenej kategórie tried dlhodobých aktív, ktorých úspešný rozvoj si vyžaduje dlhodobý záväzok investorov. Z toho dôvodu by nehnuteľnosti, nekótované spoločnosti alebo projekty infraštruktúry na rozdiel od komodít spĺňali kritériá na investovanie.

Z tohto dôvodu existuje zjavná potreba zabezpečiť, aby sa prekážky investovania s dlhodobou perspektívou riešili na úrovni Európskej únie. To platí najmä v prípade aktív, ako sú projekty infraštruktúry, ktoré závisia od dlhodobých záväzkov. Tieto aktíva závisia sčasti od tzv. trpezlivého kapitálu. Je možné, že takýto druh investícií nebude schopný umožniť vyplácanie aj niekoľko rokov, ale je investovaný takým spôsobom, aby dokázal prinášať stabilné a predvídateľné výnosy. Tomuto opisu by zodpovedali projekty infraštruktúry, investície do ľudského kapitálu alebo prevádzkové koncesie. Kapitál investovaný takýmto dlhodobým, „trpezlivým“ spôsobom je prospešný pre reálnu ekonomiku, lebo prináša predvídateľné a stabilné toky financií podnikom a vytvára pracovné miesta.

Investori ako poisťovne a dôchodkové fondy s dlhodobými záväzkami vyjadrili záujem investovať do dlhodobejších investičných aktív. Investori zároveň upozorňujú na neexistenciu ľahko dostupných mechanizmov združovania kapitálu, ako sú investičné fondy, s cieľom uľahčiť prístup k takýmto druhom investícií. V dôsledku toho sú takéto investičné príležitosti obmedzené len na niekoľko veľmi veľkých investorov, ako sú veľké dôchodkové fondy alebo poisťovne schopné získať a viazať dostatočný kapitál prostredníctvom svojich vlastných zdrojov. To následne bráni menším investorom, ako sú miestne dôchodkové systémy, územno-správne celky, dôchodkové systémy, ktoré prevádzkujú slobodné povolania, alebo podnikové dôchodkové systémy, ktoré by inak mohli mať prínos z diverzifikácie svojich investícií do takýchto aktív. Neexistencia týchto skupín investorov zase bráni reálnej ekonomike v prístupe k financovaniu z väčších združených zdrojov podporovaných kapitálom. Aj jednotliví retailoví investori, ktorí majú v úmysle uskutočniť nejaký záväzok (kúpa domu, vzdelávanie alebo financovanie významnej obnovy), môžu mať prínos zo zisku alebo pravidelných výnosov, ktoré ponúkajú dlhodobé investičné fondy.

Rozsiahlym a dlhodobým kapitálovým záväzkom požadovaným na prevádzkovanie účinných investičných združených zdrojov pre dlhodobé aktíva doteraz bránila regulačná fragmentácia medzi členskými štátmi. Ak na vnútroštátnej úrovni aj existujú fondy a stimuly, nie sú v súlade s porovnateľnými iniciatívami v iných členských štátoch. Tento nesúlad bráni zvyšovaniu objemu združeného kapitálu a získavaniu investičnej expertízy, ktorá vytvára úspory z rozsahu v rámci fondov, a je tak v prospech investorov. Na druhej strane väčšina členských štátov nemá žiadne modely fondov alebo podobné stimuly, ktoré by zahŕňali triedy dlhodobých aktív. Keďže neexistuje žiadny cezhraničný fond, investori na týchto trhoch nemajú možnosť investovať do tried dlhodobých aktív.

V konečnom dôsledku preto neexistuje ľahko dostupný mechanizmus nasmerovania finančných prostriedkov, ktoré sa majú dlhodobo viazať v rámci projektov reálnej ekonomiky, ktoré takéto financovanie potrebujú. Neexistencia takéhoto mechanizmu brzdí rozvoj dlhodobého investovania. Expertíza profesionálov v oblasti investícií nie je rozvinutá z dôvodu nedostatočného dopytu. K úsporám z rozsahu, ktoré vedú k znižovaniu nákladov na prevádzkovanie dlhodobého investičného fondu, nedochádza.

Rozsiahla infraštruktúra alebo priemyselné stavebné projekty si môžu okrem toho vyžadovať prístup k združenému kapitálu, ktorý nie je k dispozícii vždy, keď sa kapitál získava iba v jednom členskom štáte. Rozsiahle projekty môžu zahŕňať aj podniky so sídlom vo viacerých rozličných členských štátoch. Tento problém fragmentácie sa musí riešiť v rámci každého mechanizmu financovania a musia sa zabezpečiť investori a projekty v rôznych krajinách Európskej únie.

Preto existuje potreba vytvoriť nástroj financovania osobitne určený na riešenie týchto problémov. S cieľom maximalizovať účinnosť každého mechanizmu financovania musí mať tento mechanizmus prístup k investorom v celej Únii. Význam riešenia týchto problémov sa zdôraznil už v Akte o jednotnom trhu II. Jedným z jeho 12 kľúčových cieľov je posilniť dlhodobé investície do reálnej ekonomiky. Na to, aby sa podarilo dosiahnuť tento cieľ, sa v Akte o jednotnom trhu II uvádza návrh na vytvorenie nového súboru pravidiel EÚ, ktoré uľahčujú cezhraničné získavanie kapitálu potrebného na prevádzkovanie nákladovo efektívnych investičných fondov, ktoré sú zamerané na dlhodobé investičné príležitosti.

Širší kontext týchto činností bol stanovený v Zelenej knihe Európskej komisie o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva, v ktorej sa uvádzajú problémy z hľadiska ponuky a dopytu v rámci všetkých štruktúr financovania. V zelenej knihe sa potvrdzuje potreba prijatia opatrení v súvislosti s investičnými fondmi, ako sa uvádza v tomto návrhu, pričom pozornosť sa upriamuje na kontext väčšej potreby obnoviť financovanie reálnej ekonomiky zlepšením kombinácie a celkovej odolnosti rozličných zdrojov financovania. V tejto súvislosti môže nový fond EDIF prispieť k zvýšeniu objemu nebankového financovania dostupného pre podniky, čím sa doplní prístup k bankovým úverom.

V súčasnosti na trhoch EÚ s investičnými fondmi prevládajú fondy prevádzkované podľa smernice o PKIPCP (podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov), ktorá bola prvýkrát predložená v roku 1985. Hodnota spravovaných aktív PKIPCP dosiahla v súčasnosti 6 697 miliárd EUR. Smernica o PKIPCP obsahuje súbor pravidiel pre produkty, ktoré uplatňujú investičné fondy dostupné pre retailových investorov, sú však zamerané na prevoditeľné cenné papiere na účely zabezpečenia primeranej likvidity s cieľom podporiť možnosť vyplatenia na požiadanie. V dôsledku toho PKIPCP nie sú schopné prispieť k financovaniu dlhodobých kapitálových záväzkov týkajúcich sa infraštruktúry a iných projektov. Hoci iniciatíva PKIPCP neznamená nevyhnutne, že vytvorenie EDIF priláka vďaka hodnote, ktorú majú vysokolikvidné fondy pre mnohých retailových investorov, rovnakú mieru záujmu investorov, jej úspech poukazuje na to, že celoeurópske iniciatívy môžu mať významný vplyv na rozvoj trhu a budovanie dôvery investorov.

Vytvorenie európskych fondov rizikového kapitálu (EuFRK) a európskych fondov sociálneho podnikania (EuFSP) spolu s fondmi EDIF prispeje k financovaniu európskeho hospodárstva. Schémy EuFRK a EuFSP sú zamerané na veľmi konkrétny segment hospodárstva EÚ: začínajúce podniky financované rizikovým kapitálom a podniky, ktoré sa špecializujú na dosahovanie sociálneho vplyvu.

Návrh o EDIF má širšie zameranie než EuFRK a EuFSP. Jeho cieľom je zamerať sa na širokú škálu tried dlhodobých aktív a vytvoriť investičný fond, ktorý bude možné predať retailovým investorom. Vzniká tu potreba troch základných vlastností: 1) osobitné pravidlá pre produkty, ktoré sa vzťahujú na oprávnené aktíva a ich diverzifikáciu; 2) vysoký stupeň spôsobilosti osôb, ktoré disponujú povolením spravovať EDIF a uvádzať ich na trh, a 3) súlad medzi investičným horizontom EDIF a očakávaniami v oblasti vyplácania ich investorov.

Potreba pravidiel pre produkty

Cieľom nového rámca pre EDIF je vytvoriť druhé povolenie pre retailových investorov, ktoré sa riadi osvedčeným prístupom PKIPCP k špecifikáciám produktov a rozloženiu rizika. Investori majú značný záujem o možnosti investovať do tried dlhodobých aktív, ktoré sa buď zhodnotia počas svojho životného cyklu (malé alebo stredné podniky), alebo ktoré generujú stabilný tok príjmov počas obdobia držby (aktíva v oblasti infraštruktúry). O takýto nástroj majú záujem hlavne dôchodkové plány, ktoré spravujú miestne a regionálne správne orgány, malé a veľké podniky alebo slobodné povolania. Vzhľadom na skutočnosť, že takéto fondy dlhodobých aktív v mnohých členských štátoch neexistujú, investori v týchto štátoch o takúto možnosť investovať prichádzajú. Táto situácia sa napraví vďaka cezhraničnému povoleniu.

S cieľom uspokojiť tieto potreby investorov bude EDIF schopný investovať do všetkých druhov aktív, s ktorými sa neobchoduje na regulovaných trhoch. Tieto aktíva sú nelikvidné a už len z tohto dôvodu si vyžadujú, aby fond pri ich kúpe prijal dlhodobý záväzok. To isté platí v prípade investorov, ktorí investujú do takéhoto fondu. Aktíva, s ktorými sa neobchoduje na sekundárnom trhu a ktorých vlastníkom by trvalo značne dlhý čas, kým by našli ich kupujúceho, zahŕňajú: 1) investície do projektov infraštruktúry, napríklad v oblasti dopravy, energetiky alebo vzdelávania; 2) investície do nekótovaných spoločností, v praxi najmä do MSP; 3) investície do nehnuteľností, akými sú napríklad budovy alebo priama kúpa aktív v oblasti infraštruktúry.

Samotná skutočnosť, že sa s aktívom neobchoduje na regulovanom trhu, bude znamenať, že aktívum spĺňa kritériá dlhodobého aktíva. Tieto aktíva sú nelikvidné už len z toho dôvodu, že bez verejného obchodovacieho miesta je ťažké ihneď nájsť niekoho, kto ich kúpi. Tieto aktíva sú navyše v mnohých prípadoch pomerne netradičné a prilákajú len kupujúcich, ktorí dokážu uplatňovať náležitú starostlivosť a ktorí sa špecializujú v danej oblasti. Keď napríklad EDIF investuje do spoločnosti zodpovednej za projekt, predpokladá, že značne dlhý čas nenájde nikoho, kto by jeho podiel kúpil ihneď.

Vzhľadom na nelikvidnú povahu EDIF sa v návrhu neukladajú povinné obdobia držby. Keďže si investície do dlhodobých aktív vyžadujú vysoký stupeň náležitej starostlivosti, ukladať minimálne obdobia držby sa nezdá obozretné. Dôvodom na to je, že každé investičné rozhodnutie bude iné a správcovia EDIF sa vedia najlepšie rozhodnúť o tom, ako dlho chcú svoje investície ponechať v aktívach, aby generovali sľúbené výnosy. Správcovia EDIF sa teda do značnej miery líšia od správcov PKIPCP, ktorí sa riadia makroekonomickým vývojom alebo dennými výkyvmi na burze.

Takisto sa zdá potrebné poskytnúť správcom určitú flexibilitu v súvislosti s presným časovým rámcom, v ktorom sa musí vytvoriť portfólio dlhodobých aktív. Návrh preto na vytvorenie portfólia dlhodobých aktív poskytuje obdobie piatich rokov. V návrhu sa navyše umožňuje, aby správca investoval až 30 % kapitálu EDIF do likvidných cenných papierov. Tento vankúš likvidity má umožniť EDIF riadiť peňažný tok, ktorý vzniká v čase vytvárania portfólia dlhodobých aktív. Správcovi takisto umožňuje umiestniť nadmernú hotovosť, ktorá vzniká „medzi investíciami“, teda v čase predaja dlhodobého aktíva na účely jeho nahradenia iným.

Na vybudovanie dôvery investorov a právnej istoty, najmä ale nie výlučne pokiaľ ide o retailových investorov, na ktorých sa zameriavajú EDIF, si navrhovaný systém vyžaduje vytvorenie súboru prísnych a zároveň pružných pravidiel pre produkty. Pravidlá pre produkty predstavujú najvhodnejší spôsob, ako prispievať k plneniu stanovených potrieb dlhodobého financovania a k zaisteniu predvídateľného profilu produktu pre EDIF. Po udelení povolenia budú EDIF k dispozícii na uvádzanie na trh pre profesionálnych aj retailových investorov v iných členských štátoch.

EDIF poskytuje investorom príležitosti na diverzifikáciu ich investičných portfólií. Aktíva, do ktorých môže navrhovaný EDIF investovať, sú alternatívnymi investíciami, a preto sa povahou veľmi líšia od tradičnejších kótovaných akcií a cenných papierov v držbe mnohých investorov. Hoci by prísne pravidlá diverzifikácie zahrnuté do rámca PKIPCP mohli spôsobiť, že prevádzkovanie EDIF bude nákladné alebo dokonca nemožné, EDIF by aj tak ťažil z primeranej úrovne diverzifikácie aktív.

Tento prínos diverzifikácie sa vzťahuje na retailových, ako aj na inštitucionálnych alebo „sofistikovaných“ investorov, ako sú majetní jednotlivci. Navrhované prísne pravidlá pre produkty a ochrana investorov, ktorú vytvárajú, sú navrhnuté tak, aby bol EDIF vhodný pre retailových investorov.

Potreba vysokej schopnosti spravovať fondy

Vzhľadom na nedostatok likvidity EDIF a na to, že účasť v triedach dlhodobých aktív, na ktoré je EDIF zameraný, nie je kótovaná na regulovanom trhu, všetky dlhodobé aktíva, ktoré môže EDIF investovať, patria do kategórie „alternatívnych investícií“ (pozri opis alternatívnych investícií uvedený predtým). Preto je nevyhnutné, aby EDIF spravovali podniky, ktoré majú náležité povolenie spravovať a uvádzať na trh alternatívne investície podľa smernice o správcoch AIF.

Navrhovaný rámec pre EDIF sa preto bude zakladať na povolení správcu podľa smernice o správcoch AIF, v ktorej sa stanovujú všeobecné pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov, ktorí spravujú a uvádzajú na trh ich finančné prostriedky pre profesionálnych investorov. Doplnia sa osobitné pravidlá pre produkty DIF, aby boli profesionálni aj retailoví investori, ktorí majú záujem o ziskové a výnosové profily súvisiace s investíciami do dlhodobých aktív, schopní jednoducho identifikovať EDIF.

Navrhovaný rámec pre EDIF je založený na cezhraničných ustanoveniach smernice o správcoch AIF, pričom európske povolenie na uvádzanie na trh pre profesionálnych investorov je doplnené európskym povolením na uvádzanie na trh pre retailových investorov v rámci EÚ, pokiaľ ide o EDIF. Keďže EDIF možno predať retailovým spotrebiteľom, vzniká potreba zvýšenej ochrany spotrebiteľa, napríklad prísnejšie pravidlá EDIF zakazujúce investície do aktív, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov, pravidlá transparentnosti, ktoré vyžadujú uverejnenie dokumentu s kľúčovými informáciami, a osobitné podmienky uvádzania na trh.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nevyhnutné, aby v prípade, ak chce EDIF získať povolenie, mal povolenie aj jeho správca podľa smernice o správcoch AIF. Väčšina aktív, do ktorých EDIF investuje, musí byť podľa definície aktívami, ktoré sa musia držať po dlhý čas. Príliš veľká koncentrácia v jednom aktíve alebo podniku vytvára riziká pre investorov, ktoré sa môžu ukázať ako veľmi náročné na zvládnutie. S cieľom zmierniť toto riziko bude nevyhnutné, aby EDIF dodržiaval pravidlá diverzifikácie. Okrem toho sa navrhujú limity používania derivátov v súvislosti s aktívami EDIF, ako aj limity týkajúce sa výpožičiek.

Potreba zosúladiť investičné a výplatné horizonty

Aktíva, do ktorých EDIF investuje, budú vo svojej podstate nelikvidné. To znamená, že nebudú ľahko dostupné na kúpu a predaj. Pravdepodobne neexistuje žiadny spoľahlivý sekundárny trh pre dlhodobé aktíva, pričom táto skutočnosť by mohla sťažiť ich ocenenie a predaj. Nelikvidná povaha týchto aktív sama osebe nie je problémom a návrh EDIF je vypracovaný tak, aby sa vytvoril nástroj financovania vhodný pre tento druh aktív. V požiadavkách smernice o správcoch AIF sa takisto riešia tieto problémy, napríklad v súvislosti s oceňovaním a s požiadavkou, aby mali správcovia zavedené primerané politiky a mechanizmy oceňovania.

Nelikvidná povaha týchto aktív by mohla spôsobiť, že fondy budú mať ťažkosti s plnením požiadaviek investorov na vyplácanie pred tým, než aktívum alebo projekt, do ktorého sa investovalo, dosiahne očakávanú splatnosť. Potreba udržiavať likvidné aktíva s cieľom splniť požiadavky na vyplácanie by zároveň odklonila financie od primárneho účelu EDIF, ktorým je investovať do dlhodobých aktív. Okrem toho by možnosti skorého vyplatenia, t. j. pred ukončením investičného cyklu fondu, vyvolali potrebu odpredať aktíva v záujme splnenia požiadaviek na skoré vyplatenie. Hrozí, že tieto aktíva by sa museli predať rýchlo za akúkoľvek cenu, ktorá je oveľa nižšia než cena, ktorá by podľa správcu fondu zodpovedala hodnote aktíva pri nenútenom predaji. Takýto predaj by mohol takisto viesť k zníženiu toku príjmov vyplácaných ostatným investorom, ktorí sa aj naďalej zúčastňujú na investíciách do EDIF. EDIF preto investorom možnosť skorého vyplatenia nebudú ponúkať. Tento prístup zabráni potenciálnym konfliktom záujmov medzi odchádzajúcimi a zostávajúcimi investormi.

EDIF v kombinácii so smernicou o správcoch AIF budú tvoriť spoľahlivý rámec pre spravovanie a produkty navrhnutý tak, aby poskytoval investorom istotu, že ich investície sú spravované obozretne, profesionálne a čestne. Skutočnosť, že sa počas životnosti vybraných investícií neumožní vyplácanie, sa bude musieť jasne uviesť, aby sa zabránilo neprimeraným očakávaniam v súvislosti s likviditou fondu. Rozšírením EDIF na retailových investorov sa takisto zabezpečí, aby bol k dispozícii čo najväčší objem združeného kapitálu.

Okrem toho prémiu za nelikviditu spojenú s investíciami do dlhodobých aktív možno vyplatiť len v prípade, ak sa správca EDIF môže zapojiť do projektov na značne dlhý čas bez toho, aby čelil neustálemu tlaku, pokiaľ ide o vyplácanie. Ako bolo uvedené v posúdení vplyvu, prémia za nelikviditu, ktorá je prirodzenou súčasťou investícií do dlhodobých aktív, si vyžaduje obdobia držby v rozpätí od 10 do 20 rokov. Napríklad keď sa ročná výkonnosť v oblasti nehnuteľností posudzovala za obdobie 14 rokov, dosiahla 12,71 %, a prevýšila tak akciový index Standard & Poor 500 (10,94 %) a bežný index dlhopisov (7,70 %). Podobne priaznivú výkonnosť fondov rizikového kapitálu v USA (ročné výnosy vo výške 16,5 % v porovnaní s indexom Standard & Poor 500 vo výške 11,2 %) možno dosiahnuť len v prípade, že sa zvolí investičný horizont 20 rokov.

Pozitívna návratnosť investícií do dlhodobých aktív by sa mala posudzovať aj z hľadiska rizík, ktoré sú s nimi spojené. Rovnako ako v prípade tradičných investícií do akcií a dlhopisov hrozí prirodzené riziko straty všetkého kapitálu. Čo však odlišuje dlhodobé aktíva od prevoditeľných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu, je ich riziko nelikvidity. Na rozdiel od akcií a dlhopisov, ktoré za bežných okolností možno ľahko predať na regulovanom trhu, dlhodobé aktíva nevyužívajú likvidné sekundárne trhy a v mnohých prípadoch na svoj predaj potrebujú mesiace či roky. Z tohto dôvodu sa v pripravovanom návrhu vyžaduje určenie životného cyklu EDIF, ktorý by bol dostatočne dlhý na to, aby umožnil náležitý výber a dlhodobý záväzok vo vybranom projekte, spoločnosti alebo reálnom aktíve.

Za týchto okolností musí budúce povolenie pre fond sprevádzať dostatočný stupeň flexibility pre správcov pri výbere aktív a určovaní časového rámca ich držby pred odpredajom. To vysvetľuje, prečo prístup v pripravovanom návrhu nezavádza pevne stanovené obdobia držby investičných aktív alebo životnosti samotného EDIF.

Nové EDIF by preto mali byť flexibilné, pokiaľ ide o ich investičné politiky a obdobia držby. Cieľom je prilákať rozhodujúce množstvo správcov, ktorí budú ponúkať fond cezhranične, čím prilákajú rozhodujúce množstvo aktív a investorov. Životný cyklus fondu by mal preto zodpovedať špecifickému profilu aktív, do ktorých fond investuje. Toto opatrenie má vplyv na možnosti vyplácania, ktoré takýto fond môže reálne ponúknuť. Zo skúseností s dlhodobými fondmi otvoreného typu na trhoch jednotlivých štátov vyplýva, že fond nemôže ponúkať vyplácanie, ak je aj naďalej investovaný v dlhodobých aktívach, na ktoré sa vzťahuje tento návrh. Najlepším možným prístupom, ako pre správcov vytvoriť priestor na investovanie do aktív, ktoré si vyžadujú dlhodobé záväzky, je zosúladenie životného cyklu fondu so životným cyklom jeho investičných aktív. Týmto prístupom sa následne zabezpečí financovanie hospodárstva. Ponukou možnosti vyplácania v skoršom štádiu sa vždy oslabujú dlhodobé vyhliadky fondu, čím sa znižuje jeho príťažlivosť pre väčšinu investorov v rámci dôchodkových plánov, ktorí namiesto možnosti skorého vyplácania uprednostňujú dlhodobé a stabilné výnosy.

To však neznamená, že investorom sa ich investície nemôžu vyplácať pred koncom životného cyklu EDIF. Podľa posúdenia vplyvu, ktoré vykonala Komisia, existuje na vnútroštátnej úrovni mnoho úspešných dlhodobých fondov, ktoré majú štruktúru kótovaných subjektov. To umožňuje investorom obchodovať s ich akciami alebo podielovými listami vo fonde na sekundárnom trhu. Ak má dlhodobé investovanie skutočne prilákať menších investorov alebo široké retailové spoločenstvo, sekundárne trhy sa stanú hlavným miestom, kde možno vstúpiť do dlhodobého fondu alebo z neho vystúpiť.

EDIF budú predstavovať investičné produkty v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „smernica MiFID“), a preto sa na ne budú vzťahovať všetky požiadavky uvedenej smernice v súvislosti s uvádzaním na trh, predajom a zverejňovaním.

Navrhovaný nový EDIF bude k dispozícii na uvádzanie na trh pre investorov v celej Európskej únii. Preto je dôležité, aby mali investori istotu, že úroveň ochrany, ktorá im bude poskytnutá, bude rovnaká bez ohľadu na pôvod správcu fondu. Z tohto dôvodu je navrhovaným právnym nástrojom nariadenie, keďže predstavuje najvhodnejší spôsob, ako dosiahnuť jednotné, jasné a priamo uplatniteľné pravidlá v celej Únii.

2. VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

2.1. Konzultácie so zainteresovanými stranami

Od polovice roka 2012 sa Európska komisia zapája do rozsiahlych konzultácií so zástupcami zo širokej škály organizácií. Konzultácie sa uskutočnili vo forme bilaterálnych a multilaterálnych stretnutí, písomných verejných konzultácií o otázkach spravovania aktív (vrátane dlhodobých investícií) a nadväzujúceho dotazníka, ktorý sa rozosielal zainteresovaným stranám. Útvarom Komisie bolo v súvislosti s dlhodobými investíciami doručených 65 odpovedí. Na nadväzujúci dotazník bolo doručených 50 odpovedí. Ďalšie bilaterálne diskusie sa viedli so správcami fondov, ktorí pôsobia na trhoch s infraštruktúrou a dlhodobými aktívami, so združeniami správcov fondov a so zástupcami retailových, ako aj inštitucionálnych investorov.

2.2. Posúdenie vplyvu

V súlade s politikou o lepšej právnej regulácii Komisia uskutočnila posúdenie vplyvu politických alternatív. Tieto alternatívy zahŕňajú širokú škálu možností politiky od neprijatia žiadnych opatrení cez začlenenie tried dlhodobých aktív do existujúceho rámca PKIPCP až po vytvorenie nového fondu iba pre profesionálnych investorov alebo fondu dostupného pre všetkých investorov, s možnosťou vyplácania alebo bez nej.

Všetky tieto možnosti boli analyzované v porovnaní so všeobecnými zásadami zvyšovania kapitálových tokov dostupných pre dlhodobé financovanie európskej reálnej ekonomiky a posilňovania súdržnosti jednotného trhu. Každý nový mechanizmus financovania však treba vymedziť tak, aby ciele vytvárania úspor z rozsahu pre správcov fondov a rozšírenia výberu neboli v rozpore s potrebou informovať všetky kategórie investorov a poskytnúť im primeranú ochranu.

Vybranou možnosťou je vytvoriť dlhodobý investičný fond prístupný pre profesionálnych aj retailových investorov. V súlade s nelikvidnou povahou tried dlhodobých aktív by sa neposkytli práva na vyplácanie pred tým, než fond dosiahne koniec životného cyklu. K charakteristickým vlastnostiam navrhovaného EDIF by patrilo umožnenie prístupu k EDIF pre čo najširšiu škálu investorov. Týmto spôsobom by sa maximalizoval potenciálny objem združeného kapitálu dostupného pre takéto investície. Na EDIF by sa vzťahovali pravidlá pre produkty navrhnuté tak, aby zabezpečili dostatočnú diverzifikáciu, riešili možné konflikty záujmov, zvýšili transparentnosť, pokiaľ ide o náklady, a obmedzili používanie derivátov a pákového efektu. Tieto prvky sa zavedú s cieľom poskytnúť ochranu retailovým investorom. Neposkytnutím práv na vyplácanie počas životnosti fondu sa umožňuje investovať viac z jeho kapitálu do nelikvidných aktív. Absencia tohto práva na vyplácanie je zároveň pre retailových a profesionálnych investorov silným signálom, že tento záväzok bude mať dlhodobú povahu.

Pripomienky výboru pre posudzovanie vplyvu uvedené v jeho stanovisku z 31. mája 2013 boli zohľadnené. Opis problému sa doplnil tak, aby sa objasnila závažnosť riešeného problému, ako aj načasovanie návrhu. Zlepšil sa aj opis možností a analýza účinnosti uprednostňovanej možnosti. V posúdení vplyvu sú teraz podrobnejšie objasnené aj dôvody, prečo návrh nie je v súlade so stanoviskami vyjadrenými niektorými zainteresovanými stranami počas procesu konzultácií. Konkrétne došlo k posilneniu zdôvodnenia rozhodnutia vyňať práva na vyplácanie z hľadiska ochrany investorov, ako aj z hľadiska očakávaného prijatia novej možnosti investormi. Hoci je možné, že niektorí retailoví investori pravdepodobne neinvestujú do fondu bez toho, aby mali práva na vyplácanie na požiadanie, riziká súvisiace so zaručením takýchto práv by mohli oslabiť model fondu a znížená efektívnosť investícií na zabezpečenie dodatočnej likvidity by zároveň obmedzila vplyv dodatočného dopytu retailových investorov.

3. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

3.1. Právny základ a výber právnej formy

Článok 114 ods. 1 ZFEÚ slúži ako právny základ pre nariadenie a vytvára jednotné ustanovenia zamerané na fungovanie vnútorného trhu. V prudenciálnych pravidlách pre produkty sa stanovujú limity rizík súvisiacich s investičnými fondmi zameranými na dlhodobé aktíva. Požiadavky samy osebe neregulujú prístup k činnostiam spravovania aktív, ale upravujú spôsob vykonávania takýchto činností s cieľom zabezpečiť ochranu investorov a finančnú stabilitu. Opiera sa o ne riadne fungovanie vnútorného trhu.

Navrhované legislatívne opatrenie v snahe dosiahnuť cieľ zaistiť integritu vnútorného trhu vytvorí regulačný rámec pre EDIF, aby sa zabezpečilo, že takéto fondy budú v celej EÚ podliehať jednotným pravidlám a že ich investori v celej EÚ budú schopní identifikovať. Cieľom navrhovaného nariadenia je vytvoriť súbor prísnych a zároveň pružných pravidiel, ktoré osobitne zodpovedajú dlhodobej povahe predmetných investícií. Navrhovanými pravidlami by sa mali zabezpečiť rovnaké podmienky pre rôznych správcov dlhodobých investičných fondov. Týmto legislatívnym návrhom sa teda harmonizujú podmienky výkonu činnosti všetkých relevantných aktérov na trhu s investičnými fondmi, a to v prospech všetkých investorov a v záujme hladkého fungovania jednotného trhu s finančnými službami.

Nariadenie sa považuje za najvhodnejší právny nástroj na zavedenie jednotných požiadaviek, ktoré sa okrem iného budú vzťahovať na rozsah oprávnených aktív, zloženie portfólia, pravidlá diverzifikácie, politiku vyplácania, ako aj na pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení fondom, ktoré sa chcú zapojiť do dlhodobých investícií. Cieľom týchto pravidiel pre produkty je zefektívniť činnosť EDIF. Podmienky začatia činnosti ako správca EDIF reguluje smernica o správcoch AIF. Činnosti správcov budú aj naďalej podliehať smernici o správcoch AIF, ale dlhodobé investičné produkty sa okrem pravidiel smernice o správcoch AIF riadia aj navrhovaným nariadením.

3.2. Subsidiarita a proporcionalita

Vnútroštátne regulačné prístupy sú prirodzene obmedzené na predmetný členský štát. Regulácia profilu produktu EDIF výlučne na vnútroštátnej úrovni prináša so sebou riziko, že sa všetky rozličné investičné produkty budú predávať ako dlhodobé investičné fondy s rozdielnymi charakteristickými vlastnosťami. To by viedlo k neistote investorov a obmedzilo by sa vytváranie rovnakých podmienok v celej Únii pre tých správcov, ktorí ponúkajú EDIF profesionálnym a/alebo retailovým investorom.

Keďže sektor spravovania aktív má v podstate cezhraničný charakter, súčasná roztrieštenosť trhu s EDIF viedla k tomu, že tento sektor nefunguje dostatočne efektívne. Navrhovaný harmonizovaný a udržateľný rámec vzťahujúci sa na EDIF poslúži ako zdroj dlhodobého financovania európskeho hospodárstva. Novým rámcom sa zabezpečí financovanie rôznych projektov a odvetví a poskytnú sa stabilné zdroje návratnosti dlhodobých investícií. Z tohto dôvodu je potrebné vybudovať celoeurópsky trh s EDIF a navrhované legislatívne opatrenie je v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ a v Protokole (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Pokiaľ ide o zásadu proporcionality stanovenú v článku 5 ods. 4 Zmluvy o EÚ, návrh primerane vyvažuje príslušné verejné záujmy a nákladovú efektívnosť opatrenia. Cieľom navrhovaných pravidiel je vytvoriť spoločné označenie produktu, o ktoré má verejnosť veľmi silný záujem a vďaka ktorému by sa položili základy spoločného, konkurencieschopného a nákladovo efektívneho trhu s EDIF v celej Únii. Požiadavky uložené jednotlivým dotknutým stranám boli nastavené dôkladne. Vždy, keď to bolo možné, boli požiadavky vypracované ako minimálne normy (napríklad limity týkajúce sa diverzifikácie emitenta) a regulačné požiadavky boli prispôsobené tak, aby zbytočne nenarúšali existujúce obchodné modely. V navrhovanom nariadení sa spájajú najmä parametre vhodné pre dlhodobé investície a pre konkrétne skupiny investorov, a to prostredníctvom úplného zohľadnenia aspektov bezpečnosti a dôvery týkajúcich sa označenia EDIF. Návrh preto neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, ktorým je vytvorenie spoločného právneho rámca pre EDIF, a súčasne rieši otázky týkajúce sa regulácie, ktoré by mohli mať vplyv na spoľahlivosť označenia.

3.3. Podrobné vysvetlenie návrhu

Návrh nariadenia o európskych dlhodobých investičných fondoch (EDIF) je rozdelený na sedem kapitol.

3.3.1. Kapitola I – Všeobecné ustanovenia (články 1 – 6)

Kapitola I obsahuje všeobecné pravidlá, ako je predmet úpravy a rozsah pôsobnosti navrhovaného rámca fondu, vymedzenie pojmov, postup udeľovania povolenia EDIF (na úrovni fondu) a vzájomné pôsobenie navrhovaného nariadenia s existujúcimi pravidlami, ktorými sa riadi udeľovanie povolení správcom alternatívnych investičných fondov v zmysle smernice 2011/61/EÚ (smernica o správcoch AIF).

V článku 1 sa určuje predmet úpravy a načrtáva rozsah pôsobnosti nariadenia. Objasňuje sa v ňom, že požiadavky uvedené v nariadení sú úplné, čím už neostáva priestor na dopĺňanie požiadaviek na vnútroštátnej úrovni. Článok 2 obsahuje vymedzenie základných pojmov nevyhnutných na jednotné uplatňovanie navrhovaného nariadenia. V článku 3 sa požaduje, aby AIF z EÚ na to, aby sa mohli uvádzať na trh alebo spravovať v Únii ako EDIF, mali povolenie v súlade s navrhovaným nariadením. Označenie „európsky dlhodobý investičný fond“ (EDIF) je vyhradené pre tie AIF z EÚ, ktoré spĺňajú požiadavky navrhovaného nariadenia. To znamená, že správca tried alternatívnych aktív, ktorý chce spravovať alebo uviesť na trh fondy zamerané na dlhodobé aktíva bez použitia navrhovaného označenia, nemá povinnosť dodržiavať navrhované nariadenie.

V článku 4 sa stanovuje harmonizovaný postup udeľovania povolení EDIF, kým v článku 5 sa stanovujú podmienky udelenia takéhoto povolenia. Článok 6 obsahuje opis vzájomného pôsobenia medzi existujúcimi pravidlami podľa smernice o správcoch AIF a navrhovaným nariadením; v podstate sa ním bližšie určuje, že súlad s nariadením zabezpečuje správca EDIF.

3.3.2. Kapitola II – Povinnosti týkajúce sa investičných politík EDIF (články 7 – 15)

Kapitola II obsahuje pravidlá o investičných politikách, ktoré môžu uplatňovať EDIF, ako sú napríklad pravidlá týkajúce sa oprávnených investícií, zloženia a diverzifikácie portfólia, konfliktov záujmov, koncentrácie a vypožičiavania hotovosti.

V článku 7 sa stanovuje, že každý prípadný podfond EDIF sa na účely kapitoly II považuje za samostatný EDIF.

V článku 8 sa opisujú dve kategórie finančných aktív, do ktorých EDIF môže investovať: dlhodobé aktíva a aktíva uvedené v článku 50 ods. 1 smernice 2009/65/ES (smernica o PKIPCP). EDIF sa však nesmie zapájať do predaja aktív nakrátko, získať expozíciu voči komoditám, uzatvárať zmluvy o požičiavaní cenných papierov, zmluvy o vypožičiavaní cenných papierov a zmluvy o repo transakciách ani používať finančné derivátové nástroje okrem prípadu, keď sa tieto nástroje používajú na účely hedžingu.

V článku 9 sa podrobne uvádzajú podmienky oprávnenosti pre dlhodobé aktíva, ako sú napríklad rozličné kategórie nástrojov používaných na získanie prístupu ku kvalifikovaným portfóliovým podnikom, investície do podielových listov alebo akcií iných EDIF a držba v reálnych aktívach, ako sú nehnuteľnosti, lode alebo lietadlá. V článku 10 sa stanovujú podmienky, za ktorých sa podnik môže stať kvalifikovaným portfóliovým podnikom. Kvalifikovaný portfóliový podnik by nemal byť kótovaný, mal by byť usadený v EÚ a jeho účelom by malo byť financovanie projektov infraštruktúry, spoločností alebo nehnuteľností, lodí a lietadiel. Nemal by mať formu podniku kolektívneho investovania.

Článok 11 obsahuje všeobecné pravidlo o tom, ako by sa správca EDIF mal správať v prípade konfliktov záujmov. Správca nesmie mať žiadny osobný záujem v dlhodobých aktívach, do ktorých investoval EDIF.

Článok 12 poskytuje podrobné pravidlá o zložení portfólia, ktoré charakterizuje EDIF. Vzťahuje sa aj na pravidlá diverzifikácie, ktoré musí dodržiavať každý EDIF v súvislosti s oprávnenými investičnými aktívami, ako sú napríklad pravidlá o maximálnej expozícii voči riziku, ktorú EDIF môže prevziať vo vzťahu k jednej protistrane. V článku 13 sa stanovujú maximálne limity držby EDIF u jedného emitenta (limity koncentrácie). V článku 14 sa stanovujú podmienky, za ktorých si EDIF môže vypožičiavať hotovosť. Článok 15 obsahuje ustanovenia o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa zloženia a diverzifikácie portfólia, pričom sa zohľadňujú rôzne štádiá životnosti fondu EDIF.

3.3.3. Kapitola III – Vyplácanie, obchodovanie a emisia akcií alebo podielových listov EDIF a rozdeľovanie výnosov (články 16 – 20)

Kapitola III je venovaná politike vyplácania EDIF, možnosti obchodovať s podielovými listami alebo akciami EDIF na sekundárnom trhu, emisii nových akcií alebo podielových listov, odpredaju aktív EDIF a rozdeľovaniu výnosov medzi investorov EDIF.

V článku 16 sa vylučuje možnosť, aby EDIF ponúkal práva na vyplácanie svojich investorov pred koncom životného cyklu EDIF. Životný cyklus je vymedzený v štatúte EDIF a zodpovedá životnému cyklu jednotlivých aktív EDIF a jeho dlhodobým investičným cieľom.

V článku 17 sa stanovujú podmienky obchodovania s podielovými listami alebo akciami EDIF na regulovaných trhoch, ako aj voľného prevodu podielových listov alebo akcií EDIF tretím stranám. Článok 18 obsahuje podmienky emisie nových akcií alebo podielových listov EDIF, ako je napríklad prednostná ponuka predaja existujúcim investorom, ak je cena emisie nižšia než čistá hodnota aktív EDIF. Článok 19 sa zaoberá postupom, ktorý musí prijať každý EDIF na odpredaj svojich aktív. V článku 20 sa stanovujú pravidlá uplatniteľné na rozdelenie výnosov generovaných aktívami EDIF a od EDIF sa požaduje, aby svoju politiku rozdeľovania stanovil vo svojom štatúte.

3.3.4. Kapitola IV – Požiadavky na transparentnosť (články 21 – 22)

Kapitola IV obsahuje pravidlá týkajúce sa transparentnosti pri propagácii EDIF investorom.

V článku 21 sa požaduje, aby sa pred uvedením EDIF na trh pre retailových investorov uverejnil dokument s kľúčovými informáciami a prospekt. Prospekt a akýkoľvek iný marketingový dokument musí obsahovať informácie pre investorov týkajúce sa osobitnej povahy dlhodobých investícií do EDIF. Článok 22 obsahuje požiadavku, aby správca EDIF poskytol investorom podrobné informácie o všetkých nákladoch súvisiacich s fondom.

3.3.5. Kapitola V – Uvádzanie na trh (články 23 – 25) 

Kapitola V obsahuje pravidlá vzťahujúce sa na správcu AIF z EÚ a týkajúce sa uvádzania podielových listov alebo akcií EDIF na trh pre profesionálnych a retailových investorov.

V článku 23 sa požaduje od správcov EDIF, aby v každom členskom štáte, v ktorom plánujú uviesť na trh svoje EDIF, zriadili facility. V článku 24 sa stanovujú dodatočné požiadavky pre správcov, ktoré musia splniť, ak chcú fondy uvádzať na trh pre retailových investorov. Článok 25 pri udeľovaní povolení správcom EDIF na uvádzanie podielových listov alebo akcií ich EDIF na trh pre investorov vo svojich domovských a v potenciálnych hostiteľských členských štátoch vychádza z postupov oznamovania uvedených v smernici o správcoch AIF.

3.3.6. Kapitola VI – Dohľad (články 26 – 29)

V kapitole VI sa stanovujú uplatniteľné pravidlá dohľadu nad fondmi EDIF.

V článku 26 sa objasňujú jednotlivé úlohy príslušných orgánov pre EDIF a správcu EDIF. V článku 27 sa uvádza, že právomoci príslušných orgánov podľa smernice PKIPCP a smernice o správcoch AIF by sa mali vykonávať aj v súvislosti s navrhovaným nariadením. V článku 28 sa uvádzajú právomoci orgánu ESMA, kým v článku 29 sa stanovuje spolupráca medzi orgánmi dohľadu.

3.3.7. Kapitola VII – Záverečné ustanovenia (články 30 – 31)

Kapitola VII obsahuje pravidlá preskúmania fungovania plánovaných pravidiel, ktoré má uskutočniť Komisia, ako aj ustanovenia týkajúce sa nadobudnutia účinnosti navrhovaného nariadenia.

4. VPLYV NA ROZPOČET

Vplyv nariadenia o EDIF na rozpočet sa uvádza v legislatívnom finančnom výkaze pripojenom k tomuto návrhu.

 

2013/0214 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o európskych dlhodobých investičných fondoch 

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Dlhodobé financovanie je kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje nasmerovať európske hospodárstvo na cestu udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu a budovať hospodárstvo zajtrajška spôsobom, ktorý je stabilnejší z hľadiska systémových rizík a odolnejší. Európske dlhodobé investičné fondy (EDIF) poskytujú financovanie na rôzne dlhodobé projekty infraštruktúry alebo financovanie nekótovaným spoločnostiam, ktoré emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, v prípade ktorých ešte nie je jasné, kto ich kúpi. Financovaním takýchto projektov EDIF prispievajú k financovaniu hospodárstva Únie.

(2) Na strane dopytu sú EDIF schopné zabezpečovať stabilný tok príjmov pre správcov dôchodkov, poisťovne a iné subjekty, ktoré sa pravidelne a opakovane musia vysporiadavať so záväzkami. Hoci EDIF ponúkajú nižšiu likviditu než investície do prevoditeľných cenných papierov, sú schopné zabezpečovať stabilný tok príjmov pre jednotlivých investorov, ktorí sú závislí od pravidelného peňažného toku, ktorý dokážu EDIF generovať. EDIF sú takisto schopné ponúkať dobré príležitosti na zhodnotenie kapitálu postupom času pre investorov bez stabilného toku príjmov.

(3) Možnosti financovania projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, udržateľnej výroby alebo distribúcie energie, sociálnej infraštruktúry (bytový sektor alebo nemocnice), zavádzania nových technológií a systémov, ktoré znižujú objem používaných zdrojov a energie, či posilnenia rastu MSP môžu byť vzácne. Finančná kríza ukázala, že medzery vo financovaní by mohla pomôcť vyplniť kombinácia bankových úverov a širšej škály zdrojov financovania, ktoré dokážu lepšie mobilizovať kapitálové trhy. EDIF môžu v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu.

(4) Hoci sa o investovanie do EDIF môžu zaujímať jednotliví investori, nelikvidná povaha väčšiny investícií do dlhodobých projektov vylučuje možnosť, aby EDIF svojich investorov vyplácal pravidelne. Záväzok jednotlivého investora v súvislosti s investíciou do takýchto aktív je svojou povahou prijatý na celé obdobie investície. Štruktúra EDIF by preto mala byť taká, aby pravidelné vyplácanie neponúkala pred ukončením životnosti EDIF. V správe vypracovanej tri roky po prijatí tohto nariadenia sa preskúma, či toto pravidlo dosiahlo očakávané výsledky v zmysle rozdeľovania výnosov EDIF alebo či zavedenie možnosti pre niektorých jednotlivých retailových investorov v obmedzenom počte prípadov, v rámci ktorej sa im vyplácajú ich podielové listy alebo akcie pred ukončením životnosti EDIF, môže prispieť k zvýšeniu objemu rozdeľovania výnosov EDIF v radoch jednotlivých retailových investorov.

(5) Triedy dlhodobých aktív v zmysle tohto nariadenia by mali zahŕňať nekótované spoločnosti, ktoré emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, v prípade ktorých ešte nie je jasné, kto ich kúpi. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na reálne aktíva, ktoré si vyžadujú značné počiatočné kapitálové výdavky.

(6) Keby sa neprijalo nariadenie stanovujúce pravidlá týkajúce sa EDIF, mohlo by sa stať, že by sa na vnútroštátnej úrovni prijali rôzne opatrenia, ktoré by pravdepodobne viedli k narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku rozdielov v opatreniach na ochranu investícií. Rôzne požiadavky na zloženie a diverzifikáciu portfólia a na oprávnené aktíva, a najmä na investície do komodít, vytvárajú prekážky cezhraničného uvádzania na trh v prípade fondov, ktoré sa zameriavajú na nekótované spoločnosti a reálne aktíva, pretože investori nie sú schopní ľahko porovnávať rôzne ponúkané investičné návrhy. Rôzne vnútroštátne požiadavky spôsobujú aj rozdiely v úrovni ochrany investorov. Okrem toho rôzne vnútroštátne požiadavky týkajúce sa investičných techník, akou je napríklad povolená miera vypožičiavania, používanie finančných derivátových nástrojov, pravidlá uplatniteľné na predaj nakrátko alebo transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, vedú k nezrovnalostiam, pokiaľ ide o úroveň ochrany investorov. Rôzne požiadavky na lehoty vyplácania a/alebo držby navyše obmedzujú cezhraničný predaj fondov investujúcich do nekótovaných aktív. Tieto rozdiely môžu oslabiť dôveru investorov, keď zvažujú možnosť investovať do takýchto fondov, a obmedziť ich schopnosť účinne si vybrať spomedzi rôznych dlhodobých investičných príležitostí. Z tohto dôvodu je vhodným právnym základom tohto nariadenia článok 114 zmluvy v zmysle výkladu ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

(7) Jednotné pravidlá v celej Únii sú potrebné s cieľom zabezpečiť, aby EDIF v rámci celej Únie vystupovali ako produkt s jednotným profilom. S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu a vysokú úroveň ochrany investorov je potrebné zaviesť jednotné pravidlá výkonu činnosti EDIF, najmä v súvislosti so zložením portfólia EDIF a s investičnými nástrojmi, ktoré môžu používať s cieľom získať expozíciu voči nekótovaným spoločnostiam a reálnym aktívam. Jednotné pravidlá týkajúce sa portfólia EDIF sa požadujú aj s cieľom zabezpečiť, aby EDIF, ktoré chcú generovať pravidelný tok príjmov, boli schopné udržiavať diverzifikované portfólio investičných aktív, ktoré sú vhodné na zachovanie pravidelného peňažného toku.

(8) Je dôležité zabezpečiť, aby sa vymedzenie výkonu činnosti EDIF, najmä v súvislosti so zložením portfólia EDIF a s investičnými nástrojmi, ktoré môžu používať, priamo uplatňovalo na správcov EDIF, a tieto nové pravidlá preto musia byť prijaté ako nariadenie. Tým sa zabezpečia aj jednotné podmienky používania označenia EDIF, pretože sa zabráni prijímaniu rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek. Správcovia EDIF by sa mali riadiť rovnakými pravidlami v celej Únii, aby sa posilnila aj dôvera investorov v EDIF a zabezpečila udržateľná dôveryhodnosť tohto označenia. Prijatím jednotných pravidiel sa zároveň obmedzuje zložitosť regulačných požiadaviek uplatniteľných na EDIF. Prostredníctvom jednotných pravidiel sa takisto znižujú náklady správcov na dodržiavanie rôznych vnútroštátnych pravidiel platných pre fondy, ktoré investujú do nekótovaných spoločností a porovnateľných tried reálnych aktív. Platí to najmä v prípade správcov, ktorí chcú získavať kapitál za hranicami. Nariadenie prispeje aj k odstraňovaniu prípadov narušenia hospodárskej súťaže.

(9) Nové pravidlá týkajúce sa EDIF sú úzko prepojené so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010, keďže uvedená smernica tvorí právny rámec, ktorý upravuje správu alternatívnych investičných fondov (AIF) a ich uvádzanie na trh v Únii. Podľa definície sú EDIF AIF z EÚ, ktoré spravujú správcovia alternatívnych investičných fondov, ktorí majú povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

(10) Zatiaľ čo v smernici 2011/61/EÚ sa pre tretie krajiny predpokladá viacfázový režim platný pre správcov AIF z krajín mimo EÚ a pre AIF z krajín mimo EÚ, nové pravidlá týkajúce sa EDIF majú obmedzenejší rozsah s dôrazom na európsky rozmer nového dlhodobého investičného produktu. Z tohto dôvodu sa európskym dlhodobým investičným fondom, ktorý má povolenie, môže stať len AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v smernici 2011/61/EÚ, a to len v prípade, keď ho spravuje správca AIF z EÚ, ktorý získal povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

(11) Nové pravidlá týkajúce sa EDIF by mali vychádzať z existujúceho regulačného rámca, ktorý tvorí smernica 2011/61/EÚ a akty prijaté na účely jej vykonávania. Okrem pravidiel stanovených v platných právnych predpisoch Únie by sa mali preto uplatňovať aj pravidlá pre produkty týkajúce sa EDIF. Na EDIF by sa mali vzťahovať najmä pravidlá spravovania a uvádzania na trh stanovené v smernici 2011/61/EÚ. Na cezhraničné činnosti EDIF by sa zodpovedajúcim spôsobom mali rovnako vzťahovať pravidlá cezhraničného poskytovania služieb a sloboda usadiť sa v zmysle smernice 2011/61/EÚ. Mali by ich dopĺňať osobitné pravidlá uvádzania na trh určené na cezhraničné uvádzanie EDIF na trh v celej Únii pre retailových aj profesionálnych investorov.

(12) Jednotné pravidlá by sa mali vzťahovať na všetky AIF z EÚ, ktoré sa chcú uvádzať na trh ako EDIF. AIF z EÚ, ktoré sa nechcú uvádzať na trh ako EDIF, by týmito pravidlami nemali byť viazané, čím takisto súhlasia s tým, že nebudú využívať vyplývajúce výhody. Na druhej strane by sa ako EDIF nemohli uvádzať na trh podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a AIF z krajín mimo EÚ.

(13) S cieľom zabezpečiť, aby EDIF dodržiavali harmonizované pravidlá platné pre činnosť týchto fondov, je potrebné požadovať, aby povolenia EDIF udeľovali príslušné orgány. Harmonizované postupy udeľovania povolení a vykonávania dohľadu v prípade správcov AIF podľa smernice 2011/61/EÚ by mal preto dopĺňať osobitný postup udeľovania povolení EDIF. Mali by sa zaviesť postupy s cieľom zabezpečiť, že EDIF budú môcť spravovať len správcovia AIF z EÚ, ktorí získali povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ a ktorí sú schopní spravovať EDIF. Prijímajú sa všetky primerané kroky s cieľom zabezpečiť, že EDIF budú schopné dodržiavať harmonizované pravidlá platné pre činnosť týchto fondov.

(14) Vzhľadom na to, že AIF z EÚ môžu mať rôzne právne formy, ktoré im automaticky neposkytujú právnu subjektivitu, ustanovenia, v ktorých sa od EDIF vyžaduje prijímanie opatrení, by sa mali chápať tak, že sa vzťahujú na správcu EDIF v prípadoch, keď je EDIF zriadený ako AIF z EÚ, ktorý nie je schopný konať sám za seba, pretože nemá vlastnú právnu subjektivitu.

(15) S cieľom zabezpečiť, aby sa EDIF zameriavali na dlhodobé investície, by sa v pravidlách týkajúcich sa portfólia EDIF malo vyžadovať jednoznačné vymedzenie kategórií aktív, ktoré by spĺňali kritériá na investovanie EDIF, a podmienok, za ktorých by spĺňali tieto kritériá. EDIF by mal investovať aspoň 70 % svojho kapitálu do oprávnených investičných aktív. V záujme zaistenia integrity EDIF je takisto žiaduce zakázať EDIF, aby sa zapájal do určitých finančných transakcií, ktoré by mohli ohroziť jeho investičnú stratégiu a ciele, pretože by so sebou prinášali dodatočné riziká, ktoré by sa líšili od rizík, ktoré možno očakávať v prípade fondu zameraného na dlhodobé investície. S cieľom zabezpečiť jednoznačné zameranie na dlhodobé investície, ktoré môže byť užitočné pre retailových investorov, ktorí nepoznajú menej konvenčné investičné stratégie, by sa EDIF nemalo umožniť investovať do finančných derivátových nástrojov, okrem prípadu, ak tak robí na účely hedžingu rizika trvania a devízového rizika vyplývajúceho z iných aktív. Vzhľadom na likvidnú povahu komodít a finančných derivátových nástrojov, v dôsledku ktorých vzniká voči nim nepriama expozícia, si investície do komodít nevyžadujú dlhodobý záväzok investora, a preto by sa mali vylúčiť. Tá istá logika neplatí pre investície do infraštruktúry alebo do spoločností, ktoré sú spojené s komoditami alebo ktorých výsledky nepriamo súvisia s výkonnosťou komodít. Ide napríklad o poľnohospodárske podniky v prípade poľnohospodárskych komodít alebo elektrárne v prípade energetických komodít.

(16) Vymedzenie pojmu „dlhodobá investícia“ je veľmi široké. Oprávnené investičné aktíva si automaticky nevyžadujú dlhé obdobia držby v prípade správcov EDIF, sú vo všeobecnosti nelikvidné, vyžadujú si záväzky na určitý čas a majú dlhodobý hospodársky profil. Oprávnené investičné aktíva sú neprevoditeľné cenné papiere, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich predajnosť. Hospodársky cyklus investícií, na ktoré sa zameriava EDIF, je v zásade dlhodobý v dôsledku vysokých kapitálových záväzkov a času potrebného na generovanie výnosov. Z tohto dôvodu takéto aktíva nie sú vhodné pre investície s právami na vyplácanie.

(17) EDIF by mal mať možnosť investovať do iných aktív, než sú oprávnené investičné aktíva, keďže to môže byť potrebné na efektívne riadenie jeho peňažného toku, ale len pokiaľ je to v súlade s dlhodobou investičnou stratégiou EDIF.

(18) Oprávnené investičné aktíva sa musia chápať tak, že zahŕňajú účasť, ako napríklad nástroje vlastného kapitálu alebo nástroje kvázi vlastného kapitálu, dlhové nástroje v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a úvery poskytované takýmto podnikom. Mali by zahŕňať aj účasť v iných fondoch zameraných na aktíva, akými sú napríklad investície do nekótovaných spoločností, ktoré emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, v prípade ktorých ešte nemusí byť jasné, kto ich kúpi. Triedu oprávnených aktív by mali tvoriť aj priame držby reálnych aktív, okrem prípadu, keď sú sekuritizované.

(19) Nástroje kvázi vlastného kapitálu sa musia chápať tak, že zahŕňajú typ nástroja financovania, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, pri ktorom je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a pri ktorom nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade zlyhania. K takýmto nástrojom patria rôzne nástroje financovania, ako sú podriadené úvery, vklady tichého spoločníka, podielové pôžičky, práva účasti na zisku, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy s warrantmi.

(20) S cieľom zohľadniť existujúce obchodné praktiky by sa malo umožniť, aby EDIF mohol kupovať existujúce akcie kvalifikovaného portfóliového podniku od existujúcich akcionárov daného podniku. Na účely zaistenia čo najrozsiahlejších príležitostí na získavanie kapitálu by sa mali takisto umožniť investície do iných EDIF. S cieľom zabrániť rozptýleniu investícií do kvalifikovaných portfóliových podnikov by EDIF mali mať možnosť investovať len do iných EDIF za predpokladu, že tieto iné EDIF sami neinvestovali viac než 10 % svojho kapitálu do iných EDIF.

(21) Využitie finančnej spoločnosti môže byť potrebné v záujme zlúčenia a skoordinovania príspevkov rôznych investorov (vrátane verejných investícií) do projektov infraštruktúry. EDIF by preto mali mať možnosť investovať do oprávnených investičných aktív prostredníctvom finančných spoločností, pokiaľ sa tieto spoločnosti venujú financovaniu dlhodobých projektov.

(22) S cieľom zaručiť investorom, že EDIF priamo prispievajú k rozvoju dlhodobých investícií, by sa EDIF mali obmedziť len na investície do nekótovaných spoločností. Kvalifikované portfóliové podniky by sa preto nemali kótovať na regulovaných trhoch. Kvalifikované portfóliové podniky zahŕňajú projekty infraštruktúry, investície do rozvíjajúcich sa nekótovaných spoločností a investície do nehnuteľností alebo do iných reálnych aktív, ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé investičné účely.

(23) Projekty infraštruktúry si vzhľadom na svoj rozsah vyžadujú veľké množstvo kapitálu investovaného na dlhé obdobia. Takéto projekty infraštruktúry zahŕňajú infraštruktúru verejných budov ako školy, nemocnice alebo väznice, sociálnu infraštruktúru ako sociálne bývanie, dopravnú infraštruktúru ako cesty, hromadné prepravné systémy alebo letiská, energetickú infraštruktúru ako energetické sústavy, projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania zmeny klímy, elektrárne alebo potrubné systémy, vodohospodársku infraštruktúru ako systémy zásobovania vodou, kanalizačné alebo zavlažovacie systémy, komunikačnú infraštruktúru ako siete a infraštruktúru nakladania s odpadom ako systémy recyklácie alebo zberu odpadu.

(24) Nekótované spoločnosti môžu mať ťažkosti s prístupom na kapitálové trhy a financovaním ďalšieho rastu a rozvoja. Medzi typické spôsoby získavania financovania patrí súkromné financovanie prostredníctvom majetkovej účasti alebo úverov. Keďže sú takéto nástroje svojou povahou dlhodobými investíciami, vyžadujú si dlhodobý kapitál, ktorý môžu poskytnúť EDIF.

(25) Investície do reálnych aktív si vzhľadom na absenciu likvidných sekundárnych trhov vyžadujú dlhodobý kapitál. Investičné fondy sú kľúčovým zdrojom financovania aktív, ktoré si vyžadujú veľké kapitálové výdavky. V prípade týchto aktív je na dosiahnutie požadovanej úrovne financovania často potrebné združovanie kapitálu. Takéto investície si vyžadujú dlhý čas vzhľadom na vo všeobecnosti dlhý hospodársky cyklus spojený s týmito aktívami. Amortizovať investície do veľkých reálnych aktív trvá vo všeobecnosti niekoľko rokov. S cieľom uľahčiť rozvoj takýchto veľkých aktív by EDIF mal byť schopný investovať priamo do reálnych aktív s hodnotou presahujúcou 10 miliónov EUR. V praxi by takéto aktíva zahŕňali infraštruktúru, nehnuteľnosti, lode, lietadlá alebo železničné koľajové vozidlá. Z týchto dôvodov je potrebné zaobchádzať s priamou držbou v reálnych aktívach a investíciami v kvalifikovanom portfóliovom podniku podobným spôsobom.

(26) Ak má správca účasť v portfóliovom podniku, hrozí riziko, že uprednostní svoje záujmy pred záujmami investorov vo fonde. S cieľom zabrániť takýmto konfliktom záujmov by mal EDIF investovať len do aktív, ktoré nie sú spojené so správcom.

(27) S cieľom umožniť správcom EDIF určitý stupeň flexibility investícií ich fondov by sa malo umožniť obchodovanie s inými aktívami, než sú dlhodobé investície, a to do maximálneho limitu 30 % ich kapitálu.

(28) S cieľom obmedziť riskovanie EDIF je nevyhnutné znížiť riziko protistrany uložením jasných požiadaviek na diverzifikáciu portfólia EDIF. Na všetky OTC deriváty by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov.

(29) S cieľom zabrániť tomu, aby mal investujúci EDIF zásadný vplyv nad spravovaním iného EDIF alebo emitujúceho orgánu, je potrebné predchádzať nadmernej koncentrácii EDIF v rámci tej istej investície.

(30) S cieľom umožniť správcom EDIF získavať ďalší kapitál počas životnosti fondu by títo správcovia mali mať možnosť vypožičiavať si hotovosť až do výšky 30 % kapitálu fondu. Mala by sa tak zabezpečiť dodatočná návratnosť pre investorov. S cieľom odstrániť riziko nesúladu mien by si mal EDIF vypožičiavať len v tej mene, v ktorej má správca nadobudnúť aktíva.

(31) Vzhľadom na dlhodobú a nelikvidnú povahu investícií EDIF by správcovia mali mať dostatok času na uplatnenie investičných limitov. Lehota potrebná na uplatnenie týchto limitov by mala zohľadňovať osobitosti a charakteristické vlastnosti investícií, nemala by však presahovať päť rokov.

(32) Bez ohľadu na skutočnosť, že EDIF neponúkajú práva na vyplácanie pred ukončením životnosti EDIF, EDIF by nič nemalo brániť v tom, aby sa snažili o prijatie akcií alebo podielových listov na regulovanom trhu v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, v rámci multilaterálneho obchodného systému v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 15 smernice 2004/39/ES alebo v rámci organizovaného obchodného systému v zmysle vymedzenia v bode (…) nariadenia (…), čím by sa investorom poskytla príležitosť na predaj ich podielových listov alebo akcií pred ukončením životnosti EDIF. V štatúte ani zakladajúcich dokumentoch EDIF by sa preto nemalo brániť v prijatí podielových listov alebo akcií na regulovanom trhu alebo v obchodovaní s nimi na regulovanom trhu a nemalo by sa v nich brániť investorom vo voľnom prevode ich akcií alebo podielových listov tretím stranám, ktoré chcú tieto akcie alebo podielové listy kúpiť.

(33) S cieľom umožniť účinné vyplácanie podielových listov alebo akcií investorom na konci životnosti fondu by mal správca začať predávať portfólio aktív EDIF včas s cieľom zabezpečiť riadne zhodnotenie. Správca EDIF by mal pri určovaní harmonogramu riadneho odpredaja zohľadňovať rôzne profily splatnosti investícií a čas potrebný na to, kým sa nájde kupujúci pre aktíva, do ktorých je EDIF investovaný. Vzhľadom na to, že počas tohto obdobia likvidácie je nemožné zachovať investičné limity, mali by sa prestať uplatňovať v čase, keď sa začína obdobie likvidácie.

(34) Aktíva, do ktorých je EDIF investovaný, sa môžu kótovať na regulovanom trhu počas životnosti fondu. Ak k tomu dôjde, aktíva by už nespĺňali požiadavku na nekótované aktíva podľa tohto nariadenia. S cieľom umožniť správcom odpredať takéto aktíva riadnym spôsobom by sa tieto aktíva mohli aj naďalej započítavať na účely výpočtu 70 % limitu oprávnených investičných aktív maximálne počas troch rokov.

(35) Vzhľadom na špecifické charakteristické vlastnosti EDIF, ako aj na cieľových retailových a profesionálnych investorov je dôležité zaviesť spoľahlivé požiadavky na transparentnosť, aby si potenciálni investori dokázali utvoriť informovaný úsudok a aby si boli plne vedomí súvisiacich rizík. Okrem požiadaviek na transparentnosť uvedených v smernici 2011/61/EÚ by EDIF mali uverejniť aj prospekt, ktorého obsah by mal nevyhnutne zahŕňať všetky informácie, ktoré musia poskytovať podniky kolektívneho investovania uzavretého typu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a s nariadením Komisie (ES) č. 809/2004. V prípade uvádzania EDIF na trh pre retailových investorov by malo byť povinné uverejňovať dokument s kľúčovými informáciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. […] z […]. Každý marketingový dokument by mal navyše výslovne upozorňovať na rizikový profil EDIF.

(36) Keďže sa EDIF zameriavajú na profesionálnych aj retailových investorov v celej Únii, je potrebné, aby sa k požiadavkám na uvádzanie na trh stanoveným v smernici 2011/61/EÚ doplnili určité ďalšie požiadavky na zaistenie primeranej úrovne ochrany investorov. Mali by sa preto zabezpečiť facility dostupné na upisovanie, uskutočňovanie platieb pre podielových vlastníkov alebo akcionárov, odkúpenie alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií a na poskytovanie informácií, ktoré sa požadujú od EDIF a jeho správcov. Aby navyše nedochádzalo k znevýhodňovaniu retailových investorov v porovnaní so skúsenými profesionálnymi investormi, musia sa zaviesť určité záruky, keď sa EDIF uvádzajú na trh pre retailových investorov.

(37) Príslušný orgán pre EDIF by mal priebežne overovať, či je EDIF schopný dodržiavať požiadavky tohto nariadenia. Vzhľadom na to, že príslušné orgány už majú rozsiahle právomoci podľa smernice 2011/61/EÚ, tieto právomoci treba rozšíriť tak, aby sa vykonávali aj v súvislosti s novými spoločnými pravidlami týkajúcimi sa EDIF.

(38) ESMA by v súvislosti s týmto nariadením mal byť schopný vykonávať všetky právomoci udelené podľa smernice 2011/61/EÚ.

(39) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (ESMA) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES, by mal zohrávať ústrednú úlohu pri uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa EDIF zabezpečením jednotného uplatňovania pravidiel Únie vnútroštátnymi príslušnými orgánmi. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami o cenných papieroch a o trhoch s cennými papiermi, je efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh regulačných technických predpisov, ktoré nezahŕňajú politické rozhodnutia, v súvislosti s okolnosťami, za akých životnosť EDIF bude dostatočne dlhá na to, aby zahrnula životný cyklus všetkých jednotlivých aktív EDIF, s prvkami harmonogramu riadneho odpredaja aktív EDIF, s definíciami, metódami výpočtu a formami zverejňovania informácií o nákladoch a s charakteristickými vlastnosťami facilít, ktoré majú zriadiť EDIF v každom členskom štáte, v ktorom majú v úmysle uvádzať na trh podielové listy alebo akcie.

(40) Nové jednotné pravidlá týkajúce sa EDIF by mali byť v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

(41) Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečiť jednotné požiadavky na investície a podmienky výkonu činnosti EDIF v celej Únii a súčasne v plnom rozsahu zohľadňovať potrebu vyvážiť bezpečnosť a spoľahlivosť EDIF efektívnym fungovaním trhu s dlhodobým financovaním, ako aj náklady, ktoré vznikajú ich rôznym zainteresovaným stranám, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(42) Nové jednotné pravidlá týkajúce sa EDIF rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a to hlavne právo na ochranu spotrebiteľa, slobodu podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a právo na ochranu osobných údajov. Nové jednotné pravidlá týkajúce sa EDIF by sa mali uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Predmet úpravy

1. V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá udeľovania povolení, investičných politík a podmienok výkonu činnosti alternatívnych investičných fondov (ďalej len „AIF“) z EÚ, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii ako európske dlhodobé investičné fondy (ďalej len „EDIF“).

2. Členské štáty nesmú ukladať žiadne dodatočné požiadavky v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „kapitál“ sú kumulované kapitálové príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, vypočítaný na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

2. „vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;

3. „kvázi vlastný kapitál“ je typ nástroja financovania, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade zlyhania;

4. „finančná spoločnosť“ je ktorýkoľvek z týchto subjektov:

a) úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES;

b) investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES;

c) poisťovňa v zmysle vymedzenia v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES;

d) finančná holdingová spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 19 smernice 2006/48/ES;

e) holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 20 smernice 2006/48/ES;

5. „príslušný orgán pre EDIF“ je príslušný orgán domovského členského štátu AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. p) smernice 2011/61/EÚ;

6. „domovský členský štát EDIF“ je členský štát, v ktorom bolo EDIF udelené povolenie.

Článok 3
Udelenie povolenia a používanie označenia

1. Ako EDIF môžu získať povolenie len AIF z EÚ.

2. EDIF sa uvádza na trh v Únii, len ak mu bolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

Povolenie ako EDIF platí pre všetky členské štáty.

3. Podnik kolektívneho investovania používa označenie „EDIF“ alebo „dlhodobý investičný fond“ len vo vzťahu k sebe samému alebo v súvislosti s podielovými listami alebo akciami, ktoré emituje, ak mu bolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

4. Príslušné orgány pre EDIF štvrťročne informujú ESMA o povoleniach udelených alebo zrušených podľa tohto nariadenia.

ESMA vedie ústredný verejný register so záznamom o každom EDIF, ktorému bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, o jeho správcovi a o príslušnom orgáne pre EDIF. Register je prístupný v elektronickej podobe.

Článok 4
Žiadosť o udelenie povolenia ako EDIF 

1. EDIF žiadosť o udelenie povolenia predkladá svojmu príslušnému orgánu.

Žiadosť o udelenie povolenia ako EDIF obsahuje:

a) štatút alebo zakladajúce dokumenty fondu;

b) informácie o totožnosti správcu;

c) informácie o totožnosti depozitára;

d) opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť investorom;

e) akékoľvek ďalšie informácie alebo dokumenty, ktoré požaduje príslušný orgán pre EDIF na overenie súladu s požiadavkami tohto nariadenia.

2. Správca alternatívnych investičných fondov (ďalej len „správca AIF“) z EÚ, ktorý má povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ, predkladá príslušnému orgánu pre EDIF žiadosť o schválenie, aby mohol spravovať EDIF, ktorý predložil žiadosť o udelenie povolenia v súlade s odsekom 1.

Žiadosť o spravovanie EDIF obsahuje:

a) písomný súhlas depozitára;

b) informácie o podmienkach delegovania v súvislosti s riadením portfólia a rizík a správou v súvislosti s EDIF;

c) informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ďalšie charakteristické vlastnosti AIF, na ktorého spravovanie správca AIF získal povolenie.

Príslušný orgán pre EDIF môže príslušný orgán pre správcu AIF z EÚ požiadať o objasnenie a informácie v súvislosti s dokumentáciou uvedenou v druhom pododseku alebo o osvedčenie o tom, či EDIF patria do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu AIF z EÚ na spravovanie AIF. Príslušný orgán správcu AIF z EÚ poskytne odpoveď do 10 pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti, ktorú predložil príslušný orgán EDIF.

3. EDIF a správca AIF z EÚ budú informovaní do dvoch mesiacov od dátumu predloženia úplnej žiadosti o tom, či EDIF bolo udelené povolenie.

4. Všetky následné zmeny dokumentácie uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu pre EDIF.

Článok 5
Podmienky udelenia povolenia

1. EDIF predkladajúci žiadosť získa povolenie len v prípade, keď jeho príslušný orgán:

a) je presvedčený, že EDIF predkladajúci žiadosť dokáže splniť všetky požiadavky tohto nariadenia;

b) schválil žiadosť správcu AIF z EÚ, ktorý má povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ na spravovanie EDIF, štatút fondu a výber depozitára.

2. Príslušný orgán pre EDIF môže zamietnuť žiadosť správcu AIF z EÚ o spravovanie EDIF len v prípade, keď:

a) správca AIF z EÚ nedodržiava toto nariadenie;

b) správca AIF z EÚ nedodržiava smernicu 2011/61/EÚ;

c) správca AIF z EÚ nezískal povolenie svojho príslušného orgánu na spravovanie AIF, ktoré zahŕňajú fondy typu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie;

d) správca AIF z EÚ neposkytol dokumentáciu uvedenú v článku 4 ods. 2.

Pred zamietnutím žiadosti sa príslušný orgán pre EDIF poradí s príslušným orgánom pre správcu AIF z EÚ.

3. Príslušný orgán nesmie udeliť povolenie ako EDIF, ak právne dôvody EDIF predkladajúcemu žiadosť bránia uvádzať jeho podielové listy alebo akcie na trh v jeho domovskom členskom štáte.

4. Udelenie povolenia ako EDIF nepodlieha požiadavke, aby EDIF spravoval správca AIF z EÚ, ktorý má povolenie v domovskom členskom štáte EDIF, alebo aby správca AIF z EÚ vykonával alebo delegoval činnosti v domovskom členskom štáte EDIF.

Článok 6
Uplatniteľné pravidlá a zodpovednosť

1. EDIF musí vždy dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia.

2. EDIF a jeho správca musia vždy dodržiavať požiadavky smernice 2011/61/EÚ.

3. Správca EDIF je zodpovedný za zabezpečovanie súladu s týmto nariadením. Správca je zodpovedný za všetky straty alebo škody vyplývajúce z nesúladu s týmto nariadením.

Kapitola II
Povinnosti týkajúce sa investičných politík EDIF

Oddiel 1
Všeobecné pravidlá a oprávnené aktíva

Článok 7
Podfondy

Ak EDIF pozostáva z viac než jedného podfondu, každý podfond sa na účely tejto kapitoly považuje za samostatný EDIF.

Článok 8
Oprávnené investície

1. EDIF investuje len do týchto kategórií aktív a len za podmienok stanovených v tomto nariadení:

a) oprávnené investičné aktíva;

b) aktíva uvedené v článku 50 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES.

2. EDIF nesmie vykonávať žiadnu z týchto činností:

a) predávať aktíva nakrátko;

b) prevziať priamu alebo nepriamu expozíciu voči komoditám okrem iného aj prostredníctvom derivátov, osvedčení, ktoré ich zastupujú, indexov, ktoré sú na nich založené, alebo iného prostriedku alebo nástroja, v dôsledku ktorého by vznikla expozícia voči nim;

c) uzatvárať zmluvy o požičiavaní cenných papierov, zmluvy o vypožičiavaní cenných papierov a zmluvy o repo transakciách alebo akékoľvek iné zmluvy, ktoré by zaťažili aktíva EDIF;

d) používať finančné derivátové nástroje okrem prípadu, keď sú podkladovým nástrojom úrokové miery alebo meny a keď podkladový nástroj slúži len na účely hedžingu rizika trvania a devízového rizika vyplývajúceho z iných investícií EDIF.

Článok 9
Oprávnené investičné aktíva

Aktíva uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a) spĺňajú kritériá na investovanie EDIF len v prípade, keď patria do jednej z týchto kategórií:

a) nástroje vlastného kapitálu alebo nástroje kvázi vlastného kapitálu, ktoré:

i) emituje kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré EDIF nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku;

ii) emituje kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za nástroj vlastného kapitálu, ktorý EDIF predtým nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku;

iii) emituje podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinové vlastníctvo, výmenou za nástroj vlastného kapitálu, ktorý EDIF nadobudol v súlade s bodom i) alebo ii) od kvalifikovaného portfóliového podniku;

b) dlhové nástroje emitované kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

c) úvery poskytnuté zo strany EDIF kvalifikovanému portfóliovému podniku;

d) podielové listy alebo akcie jedného alebo viacerých iných EDIF, európskych fondov rizikového kapitálu (EuFRK) a európskych fondov sociálneho podnikania (EuFSP) za predpokladu, že tieto EDIF, EuFRK a EuFSP sami neinvestovali viac než 10 % svojho kapitálu do EDIF;

e) priama držba jednotlivých reálnych aktív, ktoré si vyžadujú počiatočné kapitálové výdavky aspoň vo výške 10 miliónov EUR alebo ich ekvivalentu v danej mene v čase, keď vznikajú výdavky.

Článok 10
Kvalifikovaný portfóliový podnik

1. Kvalifikovaný portfóliový podnik uvedený v článku 9 ods. 1 je portfóliový podnik iný ako podnik kolektívneho investovania, ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky:

a) nie je to finančná spoločnosť;

b) nie je prijatý na obchodovanie:

i) na regulovanom trhu v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 14 smernice 2004/39/ES;

ii) v rámci multilaterálneho obchodného systému v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 15 smernice 2004/39/ES;

iii) v rámci organizovaných obchodných systémov v zmysle vymedzenia v bode […] nariadenia […];

c) je usadený v členskom štáte alebo v tretej krajine za predpokladu, že tretia krajina:

i) nie je vysokoriziková a nespolupracujúca jurisdikcia identifikovaná Finančnou akčnou skupinou (FATF);

ii) podpísala dohodu s domovským členským štátom správcu EDIF a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie EDIF uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina bude v plnej miere dodržiavať normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručí účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane viacstranných dohôd o daniach.

2. Odchylne od odseku 1 písm. a) tohto článku kvalifikovaný portfóliový podnik môže byť finančnou spoločnosťou, ktorá financuje výhradne kvalifikované portfóliové podniky uvedené v odseku 1 tohto článku alebo reálne aktíva uvedené v článku 9.

Článok 11
Konflikt záujmov

EDIF nesmie investovať do oprávneného investičného aktíva, v ktorom správca má alebo nadobúda priamy alebo nepriamy podiel inak ako držbou podielových listov alebo akcií EDIF, ktorý spravuje.

Oddiel 2
Ustanovenia o investičných politikách

Článok 12
Zloženie a diverzifikácia portfólia

1. EDIF investuje aspoň 70 % svojho kapitálu do oprávnených investičných aktív.

2. EDIF nesmie investovať viac než:

a) 10 % svojho kapitálu do aktív emitovaných jedným kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

b) 10 % svojho kapitálu do jednotlivého reálneho aktíva;

c) 10 % svojho kapitálu do podielových listov alebo akcií jedného EDIF, EuFRK alebo EuFSP;

d) 5 % svojho kapitálu do aktív uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b), ak tieto aktíva emitoval jeden subjekt.

3. Súhrnná hodnota podielových listov alebo akcií EDIF, EuFRK a EuFSP v portfóliu EDIF nesmie presiahnuť 20 % hodnoty jeho kapitálu.

4. Súhrnná expozícia EDIF voči riziku vo vzťahu k protistrane vyplývajúca z transakcií s OTC derivátmi alebo zo zmlúv o obrátených repo transakciách nesmie presiahnuť 5 % jeho kapitálu.

5. Odchylne od odseku 2 písm. a) a b) môže EDIF zvýšiť 10 % limit stanovený v uvedenom odseku na 20 % za predpokladu, že súhrnná hodnota aktív v držbe EDIF v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a v jednotlivých reálnych aktívach, do ktorých investuje viac než 10 % svojho kapitálu, nepresiahne 40 % hodnoty jeho kapitálu.

6. Spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v tej istej skupine na účely zostavovania konsolidovaných účtovných závierok v zmysle úpravy v siedmej smernici Rady 83/349/EHS alebo v súlade s uznávanými medzinárodnými účtovnými pravidlami, sa na účely výpočtu limitov uvedených v odsekoch 1 až 5 považujú za jeden kvalifikovaný portfóliový podnik alebo za jeden subjekt.

Článok 13
Koncentrácia

1. EDIF nesmie nadobudnúť viac než 25 % podielových listov alebo akcií jedného EDIF, EuFRK alebo EuFSP.

2. Limity koncentrácie stanovené v článku 56 ods. 2 smernice 2009/65/ES sa vzťahujú na investície do aktív uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 14
Vypožičiavanie hotovosti

EDIF si môže vypožičať hotovosť za predpokladu, že takáto výpožička spĺňa všetky tieto podmienky:

a) nepredstavuje viac než 30 % kapitálu EDIF;

b) slúži na účely nadobudnutia účasti v oprávnených investičných aktívach;

c) uzatvára sa v rovnakej mene ako aktíva, ktoré sa majú nadobudnúť za vypožičanú hotovosť;

d) nebráni v realizácii žiadneho z aktív držaných v portfóliu EDIF;

e) nezaťažuje aktíva držané v portfóliu EDIF.

Článok 15
Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa zloženia a diverzifikácie portfólia

1. Investičné limity stanovené v článku 12 ods. 1 sa:

a) uplatňujú od dátumu určeného v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF, keď sa v tomto dátume zohľadňujú osobitosti a charakteristické vlastnosti aktív, do ktorých má EDIF investovať, pričom tento dátum nesmie byť neskôr než päť rokov po udelení povolenia EDIF. Za výnimočných okolností môže príslušný orgán pre EDIF po predložení riadne zdôvodneného investičného plánu schváliť predĺženie tejto lehoty najviac o jeden ďalší rok;

b) prestávajú uplatňovať, keď EDIF začne predávať aktíva v súlade so svojou politikou vyplácania stanovenou v článku 16;

c) prestávajú dočasne uplatňovať, keď EDIF získava dodatočný kapitál, pokiaľ takéto pozastavenie uplatňovania netrvá dlhšie než 12 mesiacov.

2. Ak dlhodobé aktívum, do ktorého investoval EDIF, emitoval kvalifikovaný portfóliový podnik, ktorý už nespĺňa požiadavky článku 10 ods. 1 písm. b), dané dlhodobé aktívum sa môže aj naďalej započítavať na účely výpočtu 70 % podielu uvedeného v článku 12 ods. 1 maximálne počas troch rokov počnúc dátumom, odkedy portfóliový podnik už nespĺňa požiadavky článku 10.

Kapitola III
Vyplácanie, obchodovanie a emisia akcií alebo podielových listov EDIF a rozdeľovanie výnosov

Článok 16
Politika vyplácania

1. Investori nemôžu požiadať o vyplatenie svojich podielových listov alebo akcií pred ukončením životnosti EDIF. Investorov možno vyplácať počnúc dňom nasledujúcim po dátume ukončenia životnosti EDIF.

Ukončenie životnosti EDIF sa určí jasne ako konkrétny dátum v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF a oznámi sa investorom.

V štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF a oznámeniach investorom sa stanovujú postupy vyplácania a odpredaja aktív a jasne sa uvádza, že vyplácanie investorov sa začne počnúc dňom nasledujúcim po dátume ukončenia životnosti EDIF.

2. Životnosť EDIF je dostatočne dlhá na to, aby pokryla životný cyklus každého jednotlivého aktíva EDIF meraný podľa profilu nelikvidity a hospodárskeho životného cyklu aktíva, ako aj stanovený investičný cieľ EDIF.

3. Investori môžu požadovať ukončenie činnosti EDIF, ak ich žiadosti o vyplatenie nie sú uspokojené do jedného roka od ukončenia životnosti EDIF.

4. Investori majú vždy možnosť vyplatenia v hotovosti.

5. Vyplatenie vo forme vecného plnenia z aktív EDIF je možné len v prípade, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a) táto možnosť sa predpokladá v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF pod podmienkou, že sa zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie so všetkými investormi;

b) investor predloží písomnú žiadosť o vyplatenie prostredníctvom podielu na aktívach fondu;

c) prevod týchto aktív neobmedzujú žiadne osobitné pravidlá.

6. ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých bližšie určí okolnosti, za akých je životnosť EDIF dostatočne dlhá na to, aby zahrnula životný cyklus všetkých jednotlivých aktív EDIF.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do […].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 17
Sekundárny trh

1. V štatúte ani zakladajúcich dokumentoch EDIF sa nesmie brániť v tom, aby podielové listy alebo akcie EDIF boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 14 smernice 2004/39/ES alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 15 smernice 2004/39/ES alebo v rámci organizovaného obchodného systému v zmysle vymedzenia v bode (…) nariadenia (…).

2. V štatúte ani zakladajúcich dokumentoch EDIF sa investorom nesmie brániť vo voľnom prevode ich akcií alebo podielových listov tretím stranám.

Článok 18
Emisia nových akcií alebo podielových listov

1. EDIF môže navrhnúť emisiu nových akcií alebo podielových listov v súlade so svojím štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi.

2. EDIF nesmie emitovať nové akcie ani podielové listy za nižšiu cenu, než je čistá hodnota aktív, bez toho, aby ich vopred ponúkol za túto cenu existujúcim investorom.

Článok 19
Odpredaj aktív EDIF

1. Každý EDIF prijme podrobný harmonogram riadneho odpredaja svojich aktív v záujme vyplatenia investorov po ukončení životnosti EDIF.

2. Harmonogram uvedený v odseku 1 obsahuje:

a) posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich;

b) posúdenie a porovnanie potenciálnych predajných cien;

c) ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať;

d) časovo presne ohraničený harmonogram odpredaja.

3. ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých bližšie určí kritériá, ktoré sa majú uplatniť na účely posúdenia v odseku 2 písm. a) a ocenenia v odseku 2 písm. c).

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do […].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 20
Rozdeľovanie výnosov

1. EDIF môže investorom pravidelne rozdeľovať výnosy generované aktívami obsiahnutými v portfóliu. Tieto výnosy tvoria:

a) príjmy, ktoré aktíva pravidelne generujú;

b) zhodnotenie kapitálu, ku ktorému dochádza po odpredaji aktíva, pričom sú vylúčené pôvodné prijaté kapitálové záväzky.

2. Výnosy sa nesmú rozdeľovať, pokiaľ sú potrebné na účely budúcich záväzkov EDIF.

3. EDIF vo svojom štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch uvádza politiku rozdeľovania výnosov, ktorú prijme počas životnosti fondu.

Kapitola IV
Požiadavky na transparentnosť

Článok 21
Transparentnosť

1. Podielové listy ani akcie EDIF, ktorý má povolenie, sa nesmú uvádzať na trh v Únii bez predchádzajúceho uverejnenia prospektu.

Podielové listy ani akcie EDIF, ktorý má povolenie, sa nesmú uvádzať na trh pre retailových investorov v Únii bez predchádzajúceho uverejnenia dokumentu s kľúčovými informáciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. […] z […].

2. Prospekt obsahuje informácie potrebné na to, aby si investori dokázali utvoriť informovaný úsudok o navrhovanej investícii, a najmä o súvisiacich rizikách.

3. Prospekt obsahuje aspoň tieto prvky:

a) vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, akým spôsobom investičné ciele EDIF a jeho stratégia na dosiahnutie týchto cieľov prispievajú k tomu, že fond spĺňa kritériá dlhodobého fondu;

b) informácie, ktoré majú poskytnúť podniky kolektívneho investovania uzavretého typu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a nariadením Komisie (ES) č. 809/2004;

c) informácie, ktoré sa majú poskytnúť investorom podľa článku 23 smernice 2011/61/EÚ, ak nejde o informácie, na ktoré sa už vzťahuje písmeno b) tohto odseku;

d) zreteľné označenie kategórií aktív, do ktorých má EDIF povolenie investovať;

e) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré príslušné orgány považujú za relevantné na účely odseku 2.

4. V prospekte, dokumente s kľúčovými informáciami a akomkoľvek inom marketingovom dokumente sa pre investorov zreteľne uvedie informácia o nelikvidnej povahe fondu.

V prospekte, dokumente s kľúčovými informáciami a akomkoľvek inom marketingovom dokumente sa jasne uvedú najmä:

a) informácie pre investorov o dlhodobej povahe investícií EDIF;

b) informácie pre investorov o ukončení životnosti EDIF;

c) vyhlásenie, či sa má EDIF uvádzať na trh pre retailových investorov;

d) vyhlásenie, že investori nemajú právo na vyplatenie svojich investícií až do ukončenia životnosti EDIF;

e) uvedenie frekvencie a načasovania prípadných platieb výnosov investorom počas životnosti fondu;

f) odporúčanie investorom, že by do EDIF mali investovať len malú časť svojho celkového investičného portfólia.

Článok 22
Zverejňovanie informácií o nákladoch

1. V prospekte sa uvádzajú zreteľné informácie pre investorov o výške rôznych nákladov, ktoré priamo alebo nepriamo znáša investor. Rôzne náklady sa zoskupujú podľa týchto okruhov:

a) náklady na zriadenie EDIF;

b) náklady spojené s nadobúdaním aktív;

c) náklady na spravovanie;

d) náklady na rozdeľovanie výnosov;

e) iné náklady vrátane administratívnych nákladov, nákladov na reguláciu, úschovu a audit.

2. V prospekte sa zverejňujú informácie o celkovom pomere nákladov ku kapitálu EDIF.

3. V dokumente s kľúčovými informáciami sa zohľadňujú všetky náklady uvedené v prospekte ako celkové náklady v peňažnom a percentuálnom vyjadrení.

4. ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť:

a) spoločné definície, metódy výpočtu a formy uvádzania nákladov uvedených v odseku 1 a celkový pomer uvedený v odseku 2;

b) spoločnú definíciu, metódu výpočtu a formu uvedenia vyjadrenia celkových nákladov uvedených v odseku 3.

Pri vypracúvaní tohto návrhu regulačných technických predpisov ESMA zohľadňuje návrh regulačných predpisov uvedený v bode (…) nariadenia (…) [PRIP].

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do […].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Kapitola V
Uvádzanie podielových listov alebo akcií EDIF na trh

Článok 23
Facility k dispozícii pre investorov

1. Správca EDIF v každom členskom štáte, v ktorom má v úmysle uvádzať na trh podielové listy alebo akcie daného EDIF, zabezpečí facility dostupné na upisovanie, uskutočňovanie platieb pre podielových vlastníkov alebo akcionárov, odkúpenie alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií a na poskytovanie informácií, ktoré sa požadujú od EDIF a jeho správcov.

2. ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť typy a charakteristické vlastnosti facilít, ich technickú infraštruktúru a obsah ich úloh v súvislosti s investormi EDIF podľa odseku 1.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do […].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 24
Dodatočné požiadavky na uvádzanie na trh pre retailových investorov

Správca EDIF môže uvádzať na trh podielové listy alebo akcie daného EDIF pre retailových investorov za predpokladu, že sú splnené všetky tieto dodatočné požiadavky:

a) v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF sa stanovuje, že so všetkými investormi sa zaobchádza rovnako a že jednotlivým investorom ani skupinám investorov sa neposkytuje prednostné zaobchádzanie ani žiadne osobitné hospodárske výhody;

b) EDIF nemá štruktúru partnerstva;

c) retailoví investori môžu počas lehoty na upisovanie a aspoň dva týždne po upísaní podielových listov alebo akcií EDIF zrušiť toto upísanie a majú nárok na vrátenie peňazí bez pokuty.

Článok 25
Uvádzanie podielových listov alebo akcií EDIF na trh 

1. Správca EDIF môže uvádzať na trh podielové listy alebo akcie daného EDIF, ktorý má povolenie, pre profesionálnych a retailových investorov vo svojom domovskom členskom štáte na základe oznámenia v súlade s článkom 31 smernice 2011/61/EÚ.

2. Správca EDIF môže uvádzať na trh podielové listy alebo akcie daného EDIF, ktorý má povolenie, pre profesionálnych a retailových investorov v členských štátoch, ktoré nie sú domovským členským štátom správcu EDIF, na základe oznámenia v súlade s článkom 32 smernice 2011/61/EÚ.

3. Správca EDIF oznámi svojmu príslušnému orgánu v súvislosti s každým EDIF, či ho má v úmysle uvádzať na trh pre retailových investorov alebo nie.

4. Okrem dokumentácie a informácií požadovaných podľa článkov 31 a 32 smernice 2011/61/EÚ správca EDIF poskytuje svojmu príslušnému orgánu všetky tieto dokumenty a informácie:

a) prospekt EDIF;

b) dokument EDIF s kľúčovými informáciami v prípade uvádzania na trh pre retailových investorov;

c) informácie o facilitách uvedených v článku 22.

5. Kompetencie a právomoci príslušných orgánov podľa článkov 31 a 32 smernice 2011/61/EÚ sa chápu tak, že sa týkajú aj uvádzania EDIF na trh pre retailových investorov a vzťahujú sa aj na dodatočné požiadavky stanovené v tomto nariadení.

6. Okrem právomocí v súlade s článkom 31 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2011/61/EÚ má príslušný orgán domovského členského štátu správcu EDIF takisto právomoc zabrániť v uvedení EDIF, ktorý má povolenie, na trh, ak správca EDIF nedodržiava alebo nebude dodržiavať toto nariadenie.

7. Okrem právomocí v súlade s článkom 32 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2011/61/EÚ má príslušný orgán domovského členského štátu správcu EDIF takisto právomoc odmietnuť odoslanie úplného súboru oznámenia príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa má EDIF uvádzať na trh, ak správca EDIF nedodržiava alebo nebude dodržiavať toto nariadenie.

Kapitola VI
Dohľad

Článok 26
Dohľad príslušných orgánov

1. Príslušné orgány vykonávajú priebežný dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia.

2. Príslušný orgán pre EDIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním pravidiel stanovených v kapitolách II, III a IV.

3. Príslušný orgán pre EDIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním povinností stanovených v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch fondu a povinností stanovených v prospekte, ktoré musia byť v súlade s týmto nariadením.

4. Príslušný orgán pre správcu EDIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcu tak, aby bol správca schopný dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania všetkých EDIF, ktoré spravuje.

Príslušný orgán pre správcu je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním tohto nariadenia zo strany správcu EDIF.

5. Príslušné orgány monitorujú podniky kolektívneho investovania usadené alebo uvádzané na trh na ich území s cieľom overiť, či nepoužívajú označenie EDIF alebo nenaznačujú, že sú EDIF, ak na to nemajú povolenie a nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Článok 27
Právomoci príslušných orgánov

1. Príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia.

2. Právomoci udelené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2011/61/EÚ sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením.

Článok 28
Právomoci a kompetencie ESMA

1. ESMA má právomoci potrebné na vykonávanie úloh, ktoré mu boli pridelené podľa tohto nariadenia.

2. Právomoci ESMA v súlade so smernicou 2011/61/EÚ sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením a v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

3. Na účely nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 je toto nariadenie zahrnuté do všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 29
Spolupráca medzi orgánmi

1. Ak sa príslušný orgán EDIF líši od príslušného orgánu správcu, tieto orgány navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie na účely vykonávania svojich povinností podľa tohto nariadenia.

2. Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

3. Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia. 

Kapitola VII
Záverečné ustanovenia

Článok 30
Preskúmanie

Komisia najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia začne vykonávať preskúmanie uplatňovania tohto nariadenia. Pri preskúmaní sa bude analyzovať najmä:

a) vplyv ustanovenia v článku 16 ods. 1, v ktorom sa vylučuje možnosť vyplácať investorom ich podielové listy alebo akcie pred ukončením životnosti EDIF. Pri preskúmaní sa s prihliadnutím na rozdeľovanie výnosov EDIF rôznym kategóriám investorov posúdi aj to, či by výnimka z takéhoto pravidla v prípade obmedzeného počtu jednotlivých retailových investorov viedla k zvýšenému dopytu po EDIF v radoch retailových investorov;

b) vplyv na diverzifikáciu aktív v dôsledku uplatňovania minimálneho limitu vo výške 70 % oprávnených investičných aktív stanoveného v článku 12 ods. 1, pričom sa posúdi najmä to, či by boli potrebné zvýšené opatrenia v oblasti likvidity v prípade, keby sa zo zákazu vyplácať podielové listy pred ukončením životnosti EDIF vyňal obmedzený počet jednotlivých retailových investorov;

c) rozsah, v akom sa EDIF uvádzajú na trh v Únii, vrátane otázky, či by o uvádzanie EDIF na trh mali prípadne záujem správcovia AIF, na ktorých sa vzťahuje článok 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ.

Výsledky tohto preskúmania, ku ktorým budú v prípade potreby pripojené primerané návrhy zmien, sa oznámia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 31
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY 

1.1. Názov návrhu/iniciatívy

1.2. Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

1.3. Druh návrhu/iniciatívy

1.4. Ciele

1.5. Dôvody návrhu/iniciatívy

1.6. Trvanie a finančný vplyv

1.7. Plánovaný spôsob hospodárenia

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA 

2.1. Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

2.2. Systémy riadenia a kontroly

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY 

3.1. Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky 

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky 

3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky 

3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.5. Príspevky od tretích strán 

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY 

1.1. Názov návrhu/iniciatívy 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch

1.2. Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB 

Vnútorný trh – finančné trhy

1.3. Druh návrhu/iniciatívy 

x Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie 

Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu

Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4. Ciele

1.4.1. Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy 

Zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť finančných trhov, posilniť vnútorný trh s finančnými službami

1.4.2. Konkrétne ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB 

Konať ako zdroj dlhodobého financovania pre európske hospodárstvo; zabezpečiť rovnaké podmienky medzi správcami dlhodobých investičných fondov, zvýšiť objem nebankového financovania dostupného pre podniky, zabezpečiť ochranu investorov a finančnú stabilitu

1.4.3. Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Cieľom návrhu je: posilniť cezhraničné uvádzanie európskych dlhodobých investičných fondov (EDIF) na trh v celej Únii pre retailových aj profesionálnych investorov, zabezpečiť harmonizovaný postup udeľovania povolení pre dlhodobé investičné fondy, identifikovať investičné politiky, ktoré môžu uplatňovať dlhodobé investičné fondy, predchádzať konfliktom záujmov, stanoviť spoľahlivé požiadavky na transparentnosť a osobitné podmienky uvádzania na trh

1.4.4. Ukazovatele výsledkov a vplyvu 

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

Mali by sa vypracovávať správy o:

vývoji v oblasti cezhraničného uvádzania EDIF na trh, vplyve navrhovaného nariadenia o ochrane investorov, pokroku dosiahnutom pri zabezpečovaní nenarušenej hospodárskej súťaže, vplyve navrhovaných opatrení na združený kapitál dostupný pre dlhodobé investície (napríklad investície do projektov infraštruktúry, nehnuteľností a nekótovaných spoločností).

1.5. Dôvody návrhu/iniciatívy 

1.5.1. Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte 

V dôsledku prijatia navrhovaného nariadenia:

• sa predpokladá zvýšenie objemu cezhraničného uvádzania dlhodobých investičných fondov na trh,

• by sa harmonizovalo udeľovanie povolení pre dlhodobé investičné fondy zo strany vnútroštátnych orgánov a zlepšila by sa koordinácia medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu,

• by sa ďalej posilnil rozvoj dlhodobých investícií v celej Únii: harmonizáciou podmienok výkonu činnosti pre všetkých relevantných aktérov na trhu s investičnými fondmi by sa zabezpečila efektívnosť dlhodobých investičných fondov a umožnili by sa aj núdzové úspory z rozsahu,

• by inštitucionálni investori ako poisťovne a dôchodkové fondy, ako aj jednotliví retailoví investori mali pravidelné výnosy generované dlhodobými investičnými fondmi,

• by sa rozšíril výber pre investorov a zvýšila kvalita prijímaných služieb,

• by sa prostredníctvom zlepšenej transparentnosti posilnila dôvera investorov a pravdepodobne zlepšila hospodárska súťaž,

• by sa posilnilo dlhodobé financovanie pre európske hospodárstvo, pričom osobitný dôraz by sa kládol na projekty infraštruktúry a financovanie malých a stredných podnikov (MSP).

1.5.2. Prínos zapojenia Európskej únie 

1) Fragmentácia v oblasti právnych predpisov bráni investorom získať expozíciu voči dlhodobým aktívam, čím zamedzuje zvyšovaniu objemu združeného kapitálu a získavaniu investičnej expertízy, ktorá pre dlhodobé investičné fondy vytvára úspory z rozsahu;

2) Neprijatie opatrení na úrovni EÚ by viedlo k neistote investorov a obmedzilo by vytváranie rovnakých podmienok pre správcov dlhodobých investičných fondov v celej Únii.

1.5.3. Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti 

Rozsiahly súbor pravidiel pre produkty, ktorým sa riadia investičné fondy dostupné pre retailových investorov, bol pôvodne zavedený smernicou o PKIPCP (podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov). Hodnota spravovaných aktív PKIPCP dosiahla v súčasnosti 6 697 miliárd EUR. Hoci iniciatíva PKIPCP automaticky neznamená, že vytvorenie EDIF priláka rovnaké množstvo investícií, no naznačuje, že takéto celoeurópske iniciatívy môžu byť veľmi úspešné.

1.5.4. Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými finančnými nástrojmi 

Navrhované pravidlá vychádzajú z existujúceho regulačného rámca, ktorý tvorí smernica 2011/61/EÚ (smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov – AIFMD) a akty prijaté na účely jej vykonávania. Harmonizované postupy udeľovania povolení a vykonávania dohľadu v prípade správcov AIF podľa smernice AIFMD dopĺňa postup udeľovania povolení pre EDIF. Okrem pravidiel stanovených v platných právnych predpisoch Únie sa navyše uplatňujú aj pravidlá pre produkty týkajúce sa EDIF, ak sa ich uplatňovanie výslovne nevylučuje. Na EDIF sa zodpovedajúcim spôsobom budú vzťahovať najmä pravidlá spravovania a uvádzania na trh stanovené v platnom rámci, ako aj pravidlá cezhraničného poskytovania služieb a sloboda usadiť sa v zmysle smernice AIFMD.

1.6. Trvanie a finančný vplyv 

Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním 

◻ Návrh/iniciatíva sú v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR.

◻ Finančný vplyv trvá od RRRR do RRRR.

x Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od roku 2015 do roku 2020,

a potom bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7. Plánovaný spôsob hospodárenia 

Priame centralizované hospodárenie na úrovni Komisie

Nepriame centralizované hospodárenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

◻ výkonné agentúry

x subjekty zriadené spoločenstvami

◻ národné verejnoprávne subjekty/subjekty poverené vykonávaním verejnej služby

◻ osoby poverené realizáciou osobitných akcií podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte v zmysle článku 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách

Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

Decentralizované hospodárenie s tretími krajinami 

Spoločné hospodárenie s medzinárodnými organizáciami (uveďte)

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA 

2.1. Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ 

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

V článku 81 nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), sa stanovuje hodnotenie skúseností získaných v dôsledku fungovania ESMA do troch rokov od skutočného začatia jeho prevádzky. Komisia na tento účel uverejní všeobecnú správu, ktorú predloží Európskemu parlamentu a Rade.

2.2. Systémy riadenia a kontroly 

2.2.1. Zistené riziká 

Pre ESMA je potrebný dodatočný zdroj plánovaný v dôsledku tohto návrhu s cieľom umožniť ESMA vykonávať jeho právomoci, a najmä jeho úlohu pri:

• zabezpečovaní harmonizácie a koordinácie pravidiel nariadenia o EDIF vypracúvaním návrhov regulačných predpisov,

• posilňovaní a zabezpečovaní jednotného uplatňovania vnútroštátnych regulačných právomocí vydávaním usmernení a vypracúvaním návrhov vykonávacích technických predpisov,

• zhromažďovaní a uverejňovaní potrebných informácií o dlhodobých účastníkoch finančného trhu.

Ak by neexistoval tento zdroj, nebolo by možné zabezpečiť včasné a účinné plnenie úlohy ESMA.

2.2.2. Informácie o zavedenom systéme vnútornej kontroly 

Systémy riadenia a kontroly, ako sa stanovujú v nariadení o ESMA, sa budú vzťahovať aj na úlohu ESMA podľa tohto návrhu.

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam 

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

Na účely predchádzania podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu sa ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) bez obmedzenia uplatňujú na ESMA, ako sa stanovuje v článku 66 ods. 1 nariadenia o ESMA.

ESMA pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a bezodkladne prijme náležité ustanovenia pre všetkých zamestnancov ESMA, ako sa stanovuje v článku 66 ods. 2 nariadenia o ESMA.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY 

3.1. Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov 

Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

pastedGraphic_1.png

Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

pastedGraphic_2.png

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky 

Jediný vplyv na výdavky sa týka prijatia ďalších dvoch dočasných zamestnancov na neurčité obdobie. Nové úlohy budú pokryté z ľudských zdrojov v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení, ktoré sa týkajú všetkých orgánov EÚ a ktoré sú v súlade s finančným plánovaním agentúr.

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky 

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_3.png

 

pastedGraphic_4.png

 

pastedGraphic_5.png

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy:

pastedGraphic_6.png

Poznámka: Zohľadňuje sa len 40 % celkových nákladov, zvyšných 60 % financujú členské štáty.

 

pastedGraphic_7.png

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_8.png

 

pastedGraphic_9.png

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_10.png

3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky 

◻ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

☑ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poznámka:

Pozri predtým.

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_11.png

3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1. Zhrnutie 

☑ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

◻ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_12.png

 

pastedGraphic_13.png

 

pastedGraphic_14.png

 

pastedGraphic_15.png

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.3.2. Odhadované potreby ľudských zdrojov

☑ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

◻ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poznámka:

V dôsledku návrhu nebudú v rámci GR MARKT potrebné žiadne ďalšie ľudské ani administratívne zdroje. ESMA prijme ďalších dvoch dočasných zamestnancov na neurčité obdobie.

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

pastedGraphic_16.png

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

pastedGraphic_17.png

3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom 

☑ Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

◻ Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

◻ Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.5. Príspevky od tretích strán 

Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

☑ Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_18.png

* Odhad založený na súčasnom mechanizme financovania v nariadení ESMA (členské štáty 60 %, Spoločenstvo 40 %).

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy 

☑ Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

◻ Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

◻ vplyv na vlastné zdroje

◻ vplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_19.png

V prípade rôznych pripísaných príjmov, na ktoré bude mať návrh/iniciatíva vplyv, uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

Príloha k legislatívnemu finančnému výkazu pripojenému k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch (EDIF)

Cieľom tohto návrhu je pomôcť zvýšiť objem združeného kapitálu dostupného pre dlhodobé investície do reálnej ekonomiky Európskej únie. Tento cieľ sa dosiahne vytvorením novej formy fondu, ktorou sú európske dlhodobé investičné fondy alebo EDIF. Na základe tried aktív, do ktorých EDIF môžu investovať, sa od týchto fondov očakáva, že investorom prinesú dlhodobé a stabilné výnosy. Oprávnené aktíva by sa kvalifikovali ako súčasť „alternatívnych investícií“, teda tried aktív, ktoré nepatria do rozsahu tradičnej definície kótovaných akcií a dlhopisov. Zatiaľ čo alternatívne investície zahŕňajú nehnuteľnosti, rizikový kapitál, súkromný kapitál, hedžové fondy, nekótované spoločnosti, zadlžené cenné papiere a komodity, EDIF by sa zameriavali len na alternatívne investície, ktoré patria do vymedzenej kategórie tried dlhodobých aktív, ktorých úspešný rozvoj si vyžaduje dlhodobý záväzok investorov.

Existuje jasná potreba zmeniť prístup investorov, ktorý je zameraný len na investovanie s krátkodobými vyhliadkami alebo na investície do aktív vyžadujúcich krátkodobé záväzky. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je obmedziť prekážky prijímania dlhodobých záväzkov voči aktívam, akými sú napríklad projekty infraštruktúry, a to poskytnutím tzv. trpezlivého kapitálu. Je možné, že takýto druh investícií nebude schopný umožniť vyplácanie aj niekoľko rokov, ale je investovaný takým spôsobom, aby dokázal prinášať stabilné a predvídateľné výnosy. Tomuto opisu by zodpovedali projekty infraštruktúry alebo prevádzkové koncesie. Kapitál investovaný takýmto dlhodobým, „trpezlivým“ spôsobom je prospešný pre reálnu ekonomiku, lebo prináša predvídateľné a stabilné toky financií podnikom a vytvára pracovné miesta.

S cieľom zabezpečiť účinné odstraňovanie prekážok vytvorenia celoeurópskeho trhu s EDIF, ako aj dôveru investorov v tieto fondy je potrebné zaistiť najvyššiu úroveň zblíženia postupov dohľadu a primeraný dohľad. Z tohto dôvodu bude dôležitú úlohu zohrávať ESMA, a to z hľadiska vypracovávania podrobných regulačných požiadaviek v záujme zbližovania a jednotnosti na trhu, ako aj z hľadiska podpory vykonávania priebežného dohľadu.

Náklady súvisiace s úlohami, ktoré má vykonávať ESMA, sa v prípade výdavkov na zamestnancov (hlava 1) odhadli v súlade s klasifikáciou nákladov v návrhu rozpočtu ESMA. Návrh Komisie zahŕňa ustanovenia, na základe ktorých má ESMA vypracovať štyri regulačné technické predpisy. Okrem toho bude ESMA udržiavať ústredný register so záznamami o všetkých EDIF, ktoré majú povolenie. ESMA bude mať príležitosť vypracovať aj usmernenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. ESMA bude takisto plniť svoju úlohu v súvislosti so zabezpečovaním hladkej spolupráce a koordinácie v oblasti dohľadu nad EDIF zo strany príslušných orgánov v členských štátoch.

Predpokladá sa, že nariadenie nadobudne účinnosť začiatkom roka 2015, a preto sú od roku 2015 pre ESMA potrebné ďalšie zdroje. Odhaduje sa, že budú potrebné ďalšie ľudské zdroje na účely vypracovania technických predpisov, poskytovania poradenstva a udržiavania registra orgánom ESMA, ako aj na účely iných stálych úloh, ktoré sa vykonávajú spolu s funkciou ESMA, ktorou je posilňovanie spolupráce s príslušnými orgánmi a zbližovanie postupov v oblasti dohľadu. Pokiaľ ide o druh pozícií, úspešné a včasné predloženie nových technických predpisov si vyžiada najmä ďalších úradníkov pre oblasti politiky, práva a posudzovania vplyvu.

Na posúdenie vplyvu na počet pracovníkov na plný úväzok požadovaných na vypracovanie technických predpisov, usmernení a správ sa uplatnili tieto predpoklady:

Jeden úradník pre oblasť politiky dokáže navrhnúť v priemere 1,5 technického predpisu za rok. Táto práca si vyžaduje prípravnú činnosť, ako napríklad:

bilaterálne a multilaterálne stretnutia so zainteresovanými stranami

analýzu a posúdenie možností a vypracovávanie konzultačných dokumentov

verejné konzultácie so zainteresovanými stranami

vytvorenie a riadenie stálych skupín expertov zložených zo zástupcov orgánov dohľadu z členských štátov

vytvorenie a riadenie ad hoc skupín expertov zložených z účastníkov trhu a zo zástupcov investorov

analýzu odpovedí prijatých v rámci konzultácií

vypracovanie analýzy nákladov a prínosov

vypracovanie právneho textu

Bude potrebné vytvoriť ústredný register (určiť projekt IT, posúdiť súťažné ponuky, riadiť projekt). Tento register by sa v záujme zaistenia presnosti a úplnosti jeho údajov musel potom podrobovať pravidelnej údržbe.

Okrem toho bude potrebná aj ďalšia priebežná činnosť vrátane koordinácie opatrení orgánov dohľadu v členských štátoch, činnosti na identifikáciu postupov vykonávania dohľadu a na stimuláciu ich zbližovania, procesov urovnávania sporov a mediácie, monitorovania trhu a činnosti posudzovania s cieľom identifikovať trendy na európskom trhu s dlhodobými investíciami a objasniť akékoľvek vznikajúce riziká pre investorov alebo prekážky hladkého fungovania jednotného trhu s takýmito fondmi.

To znamená, že od roku 2015 budú potrební ďalší dvaja pracovníci na plný úväzok. Predpokladá sa, že tento nárast počtu pracovných miest na plný úväzok sa zachová aj v rokoch 2016 až 2020, keďže predpisy sa dokončia pravdepodobne až v roku 2016 alebo 2017 a do roku 2020 sa bude musieť zabezpečiť ich implementácia, a zároveň v nadväznosti na ňu sa zvýši aj objem uvedených priebežných úloh ESMA.

Ďalšie predpoklady:

podľa rozdelenia počtu pracovníkov na plný úväzok od roku 2015 sa predpokladá, že ďalšie dve pracovné miesta na plný úväzok obsadia dvaja dočasní zamestnanci,

priemerné ročné mzdové náklady pre rôzne kategórie pracovníkov sa zakladajú na usmernení GR BUDG,

koeficient váženia miezd pre Paríž je 1,16,

predpokladaná výška nákladov na služobné cesty je 10 000 EUR ročne,

náklady spojené s najímaním pracovníkov (cestovné náklady, náklady na hotelové ubytovanie, náklady na zdravotnú starostlivosť, náklady na uvedenie do úradu a ostatné náhrady osobných výdavkov, náklady na sťahovanie atď.) sa odhadujú na 12 700 EUR,

metóda výpočtu zvýšenia požadovaného rozpočtu na nasledujúcich šesť rokov sa podrobnejšie uvádza v nasledujúcej tabuľke. Vo výpočte je zohľadnená skutočnosť, že z rozpočtu Spoločenstva sa financuje 40 % nákladov.

pastedGraphic_20.png

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza návrh plánu pracovných miest pre dve pracovné miesta dočasných zamestnancov:

pastedGraphic_21.png

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*