EHSV a konferencia Food and Trade

Vo štvrtok 6. októbra 2016 Slovenská poľnohospodárka a potravinárska komora v spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom zorganizovali  konferenciu Potraviny a obchod 2016.  V prvom prednáškovom panely vystúpili zástupcovia ministerstiev a poľnohospodárskej samosprávy. V druhom panely vystúpili zástupcovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Na záver zhrnul výsledky konferencie predseda SPPK Milan Semančík.

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory zhodnotil vývoj poľnohospodárstva za ostatné dve desaťročia. Zameral sa na liberalizáciu medzinárodného obchodu,  na je výhody, ale aj nevýhody. Predseda SPPK uviedol, že samospráva presadzuje štandardy a záujmy EÚ pri medzinárodnom obchode. Zároveň informoval o výsledkoch a záveroch zo zasadnutia poľnohospodárskych samospráv, ktoré sa uskutočnilo v Modre v dňoch 28. až 30. septembra 2016. Predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky zhodli na požiadavke, aby pri medzinárodných dohodách (CETA a TTIP) bol sektor poľnohospodárstva vyňatý.

Za ministerstvo hospodárstva vystúpil generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí Ivan Lančarič. Prezentoval stanovisko ministerstva a zdôraznil jednotný postup a spoluprácu s ministerstvom pôdohospodárstva. Za Českú republiku vystúpil riaditeľ Potravinárskej komory Českej republiky Miroslav Koberna, ktorý na praktických príkladoch uviedol dopady obchodnej politiky nadnárodných reťazcov na potravinovú sebestačnosť krajín strednej a východnej Európy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastupovala generálna riaditeľka sekcie potravinárstva Zuzana Nouzovská. Hodnotila stav slovenského agropotravinárskeho sektora a jeho vývoj v poslednom období. Slovensko je vo väčšine komodít závislé od dovozov, a to aj v takých komoditách, v ktorých bolo v minulosti sebestačné.

Po diskusii pokračovala konferencia druhým blokom prednášok. Zástupca EHSV Volker Petersen zdôraznil, že v budúcnosti by EU malo  zrušiť sankcie voči Rusku, pretože práve toto opatrenie spôsobilo tlak na trhy vo vnútri EÚ, čo viedlo k nevýhodám na celom sektore. Obchodné bariéry sú nebezpečné pre poľnohospodárstvo EÚ.

V prezentácii Jonathan Peel, člen EHSV, zdôraznil význam poľnohospodárskeho obchodu pre rozvoj poľnohospodárstva v budúcnosti. Uviedol predpoklady vývoja v tretích krajinách. Uviedol, že v prípade, ak by WTO neexistovalo, viedlo by to k chaosu. Zdôraznil  nevyhnutnosť stanovenia pravidiel. Uviedol, že veľmi významné sú obchodné dohody bilaterálne a regionálne. Pri dohodách je však, podľa jeho názoru,  mať spoločné štandardy.  Ako príklad uviedol  CETA, v ktorej  EÚ vynegociovalo 145 Európskych zemepisných označení. Pozícia farmárov by mala byť poslinené z viacerých dôvodov, jedným z nich je rastúca populácia, ďalšími sú klimatické zmeny, či degradácia pôdy. Je potrebné, aby sa v poľnohospodárstve a obchode zamerala politika na zapracovanie 17 cieľov pre trvaloudržateľný rozvoj.

Pohľad občianskej spoločnosti  na TTIP predstavila Dilyana Slavova, predsedníčka Sekcie pre vonkajšie vzťahy (REX) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Zdôraznila, že je potrebné podrobne sa zaoberať TTIP a politiku, ktorú prináša táto dohoda. Informovala o podujatiach, ktoré organizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor o TTIP. Upozornila na zverejnené informácie, ale aj na podujatia, ktoré boli po celej Európe organizované na vyjadrenie nesúhlasu s pripravovanou dohodou TTIP. V oblasti TTIP má USA pripravenú analýzu  rizík. Pre EHSV je priorita, aby boli poľnohospodári a potravinári na rovnakej úrovni  ako ich kolegovia v USA. Komisia bude chrániť svojich členov.

V diskusii sa otázky týkali problémov nízkej sebestačnosti Slovenska a Českej republiky (asi 80 % sa predáva cez maloobchodné reťazce) a porovnania napríklad s Poľskom, kde je sebestačnosť vysoká. V Poľsku je podiel maloobchodných reťazcov viac ako 90 % a vyjednávacia sila je iná. Zároveň v tejto krajine funguje marketingový fond na rôzne komodity, čoho výsledkom je vysoký podiel domácich (teda poľských) potravín. Zároveň zástupkyňa obchodu zdôraznila, že je potrebná spolupráca a diskusia o spoločných problémoch, nakoľko aj v sektore obchodu sú rôzne príležitosti a možnosti.

Na záver predseda SPPK zdôraznil, že je potrebné zamerať sa na potravinovú sebestačnosť, vytvorenie konkurenčného prostredia pre prvovýrobcov a spracovateľov s v spolupráci s obchodom. Je potrebné odstrániť dvojaký meter na domáceho dodávateľa a dodávateľa z tretích  krajín. Dohody CETA či TTIP je potrebné mať dostatočne včas dopredu. Hlas poľnohospodárskych samospráv existuje. Sú potrebné diskusie a výmena informácií. Slovensko výrazne zaostáva v práci so spotrebiteľom a práve tu je potrebné zvýšiť svoju aktivitu. Na záver predseda SPPK poďakoval hosťom EHSV za príspevky a účasť na podujatí.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., skupina I, EHSV

 

dsc_0082 dsc_0119 dsc_0110