Abstrakt

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

INT/628Zneužívanie štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby

 

Brusel 13. marca 2013

 

Informačný oznam(488. plenárne zasadnutie)

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Zneužívanie štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

 

STANOVISKO: CES2063-2012_00_00_TRA_AS

 

  1. Postup

 

 

Právny základ: článok 29 ods. 2 rokovacieho poriadku
Rozhodnutie plenárneho zhromaždenia: 19. januára 2012
Príslušná odborná sekcia: odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu
Predseda odbornej sekcie: pán Cassidy (UK – I)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie: 1. februára 2012
Študijná skupina: Predseda: pán Palmgren (FI – III)
Zneužívanie štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby
Spravodajca: pán Siecker (NL – II)
Členovia: pán Burns (UK – I)
pán Crouzet (FR – I)
pán Krauze (LV – III)
pán Mendoza Castro (ES – II)
pán Ostrowski (PL – I)
pán Rossitto (IT – III)
pán Röpke (AT – II)

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 7. marca 2013 44 hlasmi za a 11 hlasmi proti, pričom  nikto sa nezdržal hlasovania.

Experti

 

pán Jan Cremers (za spravodajcu)

 

 

  1. Dôvod vypracovania stanoviska z vlastnej iniciatívy

 

Každá z 27 krajín EÚ má inú definíciu toho, kto je a kto nie je samostatne zárobkovo činná osoba. Súčasná situácia, keď neexistujú žiadne pravidlá či presné usmernenia, vedie v jednotlivých členských štátoch k rôznemu výkladu, čoho výsledkom sú rôzniace sa rozhodnutia vnútroštátnych inšpektorátov práce, súdne spory a dodatočné náklady pre podniky.

 

V súčasnosti je jednou z najdôležitejších úloh vytváranie nových pracovných miest v EÚ. V tejto súvislosti sa široko diskutuje o flexiistote a rôznych formách zamestnania. Presné pravidlá a usmernenia pre samostatnú zárobkovú činnosť by mohli umožniť nielen vytvorenie nových pracovných miest, ale aj zníženie počtu častých a zbytočných právnych sporov súvisiacich s rozhodnutiami vnútroštátnych inšpektorátov práce v oblasti samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Stanovenie jasných pravidiel a výkladu v súvislosti so samostatnou zárobkovou činnosťou na úrovni EÚ by bolo prínosom tak pre podnikateľov, ako aj pre zamestnancov.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Zatiaľ neexistuje jednoznačná definícia platná v celej EÚ, ktorá by jasne rozlišovala medzi skutočnou samostatne zárobkovo činnou osobou pracujúcou na vlastný účet a zdanlivo samostatne zárobkovo činnou osobou. Každá príslušná inštitúcia a jednotlivé orgány uplatňujú svoj vlastný právny alebo regulačný rámec, ktoré sa môžu odlišovať podľa ich jurisdikcie a oblasti pôsobnosti. Absencia takejto jasnej definície je jednou z príčin zneužívania štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby.

 

Spoľahlivé právne predpisy a definícia zdanlivej samostatnej zárobkovej činnosti by pomohla skutočným samostatne zárobkovo činným osobám a mikropodnikom. Proti zdanlivo samostatnej zárobkovej činnosti treba bojovať lepšou registráciou a monitorovaním skutočného postavenia na trhu práce.

 

Zamestnanci, ktorí sa stali skutočnými samostatne zárobkovo činnými osobami, sú normálnou súčasťou trhu práce a hospodárstva. Je potrebné sa preto zamyslieť nad tým, ako by mohli využívať výhody spoločných možností, ako je integrácia do jestvujúcich organizácií a začlenenie do rôznych častí systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkových systémov. V plnej miere by sa tiež mali uplatňovať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku a mal by sa im umožniť prístup k inštitúciám odborného vzdelávania.

 

Niektoré mechanizmy, ktoré členské štáty zriadili na rozvoj podnikania, môžu narúšať hospodársku súťaž pre skutočne samostatne zárobkovo činné osoby, mikropodniky a malé a stredné podniky. Je dôležité vykonať štúdiu dosahu na všetky tieto kategórie. V príslušných odboroch by sa mal zvážiť systém stanovenia minimálnych hodinových miezd zahŕňajúcich náklady, ktoré musí hradiť skutočne samostatne zárobkovo činná osoba alebo malý a stredný podnik.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*