Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky

Zakladateľskou zmluvou zo dňa 4. októbra 2005 sa zakladá Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky /ďalej výbor/ ako záujmové združenie právnických osôb, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach hospodárskeho a sociálneho života organizovanej občianskej spoločnosti (ďalej spoločnosti) v Slovenskej republike.

Základným poslaním výboru je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej a participačnej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky.

Podľa modelu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sú členovia Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky organizovaní v troch sociálno – ekonomických skupinách (ďalej skupiny):

  1. Zamestnávatelia,
  2. Zamestnanci,
  3. Iné záujmové skupiny spoločnosti.