HSV SR sa zúčastnilo výročného stretnutia predsedov a generálnych tajomníkov národných HSR a EHSV

od autora: | 20. júna 2024

 

Dňa 19. júna 2024 usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) spolu s Centrálnou radou pre hospodárstvo (CCE) a Národnou pracovnou radou (CNT) „Výročné stretnutie predsedov a generálnych tajomníkov národných HSR a EHSV.“ Toto stretnutie zhromaždilo kľúčových lídrov z EHSV a hospodárskych a sociálnych rád z celej EÚ. Stretnutie poskytlo platformu na diskusiu o naliehavých sociálno-ekonomických otázkach a výmenu osvedčených postupov. Cieľom stretnutia bolo posilniť spoluprácu a súdržnosť pri riešení rôznych výziev EÚ a podporovať jednotný prístup k udržateľnému rozvoju.

Nasledujúci deň, 20. júna 2024, sa konal spoločný seminár „Prechody k digitálnej, zelenej, spravodlivej a konkurencieschopnej Európe: Úloha sociálneho a občianskeho dialógu“. Tento seminár skúmal, ako by nová stratégia udržateľného rastu mohla prekonať prekážky pri vytváraní konkurencieschopnej, spravodlivej a nízkouhlíkovej ekonomiky. Seminár zahŕňal rôzne hlasy z inštitúcií EÚ a národných inštitúcií, akademickej obce a výskumných inštitútov, pričom zdôrazňoval kritickú úlohu sociálneho a občianskeho dialógu pri podpore verejných politík a dvojitého prechodu k digitálnej a zelenej ekonomike. Táto spolupráca mala za cieľ zvýšiť efektivitu strategických iniciatív EÚ prostredníctvom skutočného dialógu a spolupráce.

Počas stretnutia predsedovia a generálni tajomníci národných HSR a EHSV vyzvali na silný rámec spravodlivého prechodu, ktorý nikoho nenechá za sebou. Sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti musia byť účinne zapojení do všetkých fáz prechodov a EHSV, ako aj národné HSR, sú pripravené zohrávať svoju úlohu.