Rozbieha sa súťaž o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť 2022 zameraná na dve témy: mládež a Ukrajinu

od autora: | 13. júla 2022

Vytvoriť lepšiu budúcnosť pre mladých ľudí a pomôcť vojnovým obetiam z Ukrajiny, to sú dve témy tohtoročnej Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) už prijíma prihlášky uchádzačov o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2022, ktorou odmení inovatívne a tvorivé projekty a iniciatívy v dvoch kategóriách: posilnenie postavenia mladých ľudí a pomoc ukrajinským civilistom, ktorí musia znášať dôsledky ničivej vojny v ich krajine.

Celková suma 60 000 EUR bude udelená najviac šiestim víťazom, t. j. trom za každú kategóriu. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV 14. a 15. decembra 2022.

Prihlášky je možné podávať do 31. júla 2022, 10.00 hod. (bruselského času).

Musí ísť o iniciatívy, ktoré sa už uskutočnili alebo ešte stále prebiehajú. Plánované iniciatívy, ktoré sa nezačnú realizovať do 31. júla 2022, budú zo súťaže vylúčené.

O cenu sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti, jednotlivci aj súkromné podniky, ktoré realizujú neziskové projekty. Organizácie a podniky musia byť oficiálne zaregistrované v EÚ a jednotlivci musia byť občanmi EÚ alebo štátnymi príslušníkmi tretích krajín s pobytom v EÚ.

Všetky iniciatívy a projekty sa musia realizovať v EÚ s výnimkou projektov v kategórii 2 (Európska občianska spoločnosť za Ukrajinu), ktoré môžu prebiehať aj na Ukrajine.

Úplný popis požiadaviek a online prihlasovací formulár sú k dispozícii na našej internetovej stránke.

Cieľom prestížnej Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť je zvyšovať povedomie o výnimočnom príspevku občianskej spoločnosti k vytváraniu európskej identity a občianstva a k podpore spoločných hodnôt, ktoré posilňujú európsku integráciu.

Aktuálny trinásty ročník ocenenia sa podľa vzoru uplynulých rokov zameriava na tému, ktorá je pre EÚ v daný rok obzvlášť dôležitá.

KATEGÓRIA 1: MLÁDEŽ, TO JE NAŠA BUDÚCNOSŤ, ALE AJ PRÍTOMNOSŤ

Témou kategórie 1 je Posilnenie postavenia mladých ľudí.

V rámci Európskeho roka mládeže by chcel EHSV vyzdvihnúť veľký význam zmysluplného zapojenia mladých ľudí a mládežníckych organizácií do postupov rozhodovania v snahe zabezpečiť stabilitu a odolnosť európskej demokracie.

Vytvorením tejto kategórie chce EHSV zdôrazniť, že mladí ľudia výraznou mierou prispievajú k formovaniu budúcnosti Európy a že je naliehavo potrebné poskytnúť im príležitosť stať sa aktívnymi občanmi a aktérmi pozitívnych zmien v hospodárstve a spoločnosti. Ešte dôležitejšie je upozorniť na to práve teraz, keď mladí ľudia zápasia s hospodárskymi a spoločenskými dôsledkami pandémie COVID-19, ktoré ich neúmerne ťažko zasiahli.

EHSV preto vyberie víťazov spomedzi projektov, ktorých cieľom je vytvoriť lepšiu budúcnosť pre mladých ľudí v Európe a spolu s nimi. Tieto projekty by mali pomáhať napĺňať osobitné potreby mladých Európanov a posilňovať ich postavenie a účasť na hospodárskom a spoločenskom živote.

Do súťaže budú prijaté, ak sa týkajú aspoň jednej z týchto oblastí: zamestnanosť a prístup na trh práce vrátane podnikania; vzdelávanie a odborná príprava; zdravie a dobré životné podmienky, najmä v dôsledku pandémie COVID-19; účasť na politických postupoch vrátane oblastí, ako sú zmena klímy a nové technológie; posilnenie postavenia zraniteľných skupín; budovanie kapacít mladých multiplikátorov.

KATEGÓRIA 2: SPOLOČNE ZA UKRAJINU

Témou kategórie 2 je Európska občianska spoločnosť za Ukrajinu. Odmenené budú účinné, inovatívne a tvorivé iniciatívy s cieľom pomôcť civilnému obyvateľstvu, ktoré musí znášať ťažké dôsledky vojny.

Jednou zo súčasných priorít EHSV je chrániť ľudí na Ukrajine. EHSV taktiež trvá na tom, že všetkým utečencom sa musí zabezpečiť primeraná a včasná ochrana. Organizovaná občianska spoločnosť už ukázala, že v tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu. V mnohých krajinách sa okamžite zmobilizovala a spolupracuje so zodpovednými orgánmi v snahe pomôcť ľuďom na Ukrajine aj Ukrajincom, ktorí ušli do iných krajín.

Členovia EHSV pociťujú hlboký zármutok nad všetkými obeťami tejto agresie, nad ničením ukrajinských miest a infraštruktúry, ako aj nad nevyčísliteľným ľudským utrpením a škodami na životnom prostredí. EHSV by chcel svojou cenou vzdať hold všetkým tým, ktorí aktívne pracujú v teréne a každodenne poskytujú humanitárnu pomoc Ukrajincom, ako aj tým, ktorí pomáhajú utečencom po príchode aj počas ich začlenenia do európskej spoločnosti.

Cenu môžu získať projekty zamerané na širokú škálu oblastí: poskytovanie humanitárnej pomoci, ubytovania či pomoci v núdzi; poskytovanie sociálnej, psychologickej alebo administratívnej podpory; pomoc ukrajinským utečencom s integráciou v hostiteľských krajinách, o. i. poskytovaním jazykových kurzov alebo pomoci pri hľadaní zamestnania; pomoc zraniteľným osobám; boj proti dezinformáciám o vojne na Ukrajine atď.

Podrobnejší zoznam tém, na ktoré môžu byť projekty v oboch kategóriách zamerané, je k dispozícii na príslušnej internetovej stránke EHSV.

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY CENY PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

V roku 2021 boli ocenené projekty v oblasti klímy podporujúce spravodlivú transformáciu. V roku 2020 EHSV svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočne nahradil Cenou za občiansku solidaritu, ktorá bola venovaná boju proti pandémii COVID-19. Ďalšími témami predchádzajúcich ročníkov boli rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien, európska identita a kultúrne dedičstvo a migrácia.

Bolo by dobré, keby ste aj Vy podnecovali organizácie občianskej spoločnosti vo svojej krajine, aby sa prihlásili do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť 2022, a tým pomohli cenným projektom získať uznanie.