Konferencia o pomoci a obnove Ukrajiny a jej európskej perspektíve

od autora: | 19. júla 2022

Sekcia pre vonkajšie vzťahy Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) organizovala 19. júla v Krakove Konferenciu o pomoci a obnove Ukrajiny a jej európskej perspektíve na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia HSV SR.

Cieľom konferencie bolo diskutovať o aktivitách na podporu ľudí utekajúcich pred vojnou, pozrieť sa na úlohu občianskej spoločnosti a začať diskusie o tom, ako lepšie podporovať prácu organizácií občianskej spoločnosti v súčasnosti a v povojnovej budúcnosti. Na konferencii sa zúčastnilo okolo 200 účastníkov vrátane zástupcov občianskej spoločnosti, orgánov EÚ a zástupcov poľskej a ukrajinskej vlády.

Výbor žiada, aby sa utečencom priznali rovnaké práva ako občanom EÚ, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť a prístup na trh práce (uznávanie kvalifikácií, prístup k službám agentúr sprostredkúvajúcich zamestnanie, jazykové kurzy, systémy zdravotnej starostlivosti a vzdelávania), ktoré sú kľúčom k tomu, aby sa zabránilo nárastu chudoby medzi utečencami. Sociálni partneri môžu prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a ad hoc opatrení pomôcť uľahčiť integráciu pracovníkov a predchádzať tomu, aby boli vystavení vykorisťovaniu a sociálnemu dampingu. Výbor kladie osobitný dôraz na úlohu organizácií občianskej spoločnosti pri ochrane a opätovnom začleňovaní zraniteľných skupín, na ktoré sa často zabúda: maloletých osôb bez sprievodu, detí odlúčených od rodičov a detí zo zariadení ústavnej starostlivosti, osoby so zdravotným znevýhodnením, rómske menšiny a obete sexuálneho násilia.

UZNESENIE

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Ukrajina – od pomoci k obnove – návrhy európskej občianskej spoločnosti