Christa Schweng z Rakúska zvolená do čela EHSV

od autora: | 21. novembra 2020

Jednotne v záujme budúcnosti Európy: nová predsedníčka je odhodlaná obnoviť jednotu a dobré meno EHSV a dokázať jeho prínos pri ovplyvňovaní tvorby politiky na úrovni EÚ

Christa Schweng z Rakúska sa stala 33. predsedníčkou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a piatou ženou na čele orgánu EÚ zastupujúceho organizovanú občiansku spoločnosť od jeho založenia v roku 1958. Dvomi novými zvolenými podpredsedami, ktorí budú spolu s ňou vo vedení EHSV, sú Giulia Barbucci (Taliansko) zodpovedná za rozpočet a Cillian Lohan (Írsko) zodpovedný za komunikáciu.

Christa Schweng nastupuje do svojej novej funkcie s rozsiahlymi skúsenosťami a poznatkami o sociálnych otázkach a otázkach týkajúcich sa zamestnanosti, ktoré získala počas viac ako dvadsaťročnej poradenskej práce na úrovni EÚ, ako aj v rodnom Rakúsku.

Od roku 1994 pracovala ako hlavná poradkyňa oddelenia Rakúskej hospodárskej komory (WKÖ) pre sociálnu politiku.

Ako presvedčená Európanka je v EHSV už 22 rokov členkou skupiny Zamestnávatelia.

Predsedníčka po svojom vymenovaní vyhlásila, že „toto funkčné obdobie bude poznačené pandémiou COVID-19 a, žiaľ, obdobím neistoty a ekonomických a sociálnych problémov, keď podniky zápasia o prežitie a ľudia prichádzajú o prácu. Viac než kedykoľvek predtým je teraz potrebné spojiť sily, vypracovať víziu pre silnejšiu Európu po skončení pandémie COVID-19 a urobiť maximum v snahe zaistiť, že náš výbor významne prispeje k obnove Európy a zvýšeniu jej odolnosti do budúcnosti. Bez súdržnejšieho, efektívnejšieho a vysoko uznávaného EHSV to nebude možné.“

V tomto duchu sa mottom nového predsedníctva na čele s Christou Schweng stáva myšlienka „Jednotne v záujme budúcnosti Európy“.

Nová predsedníčka prisľúbila prijať okamžité kroky, aby obnovila dobré meno EHSV a prinavrátila dôveru v túto inštitúciu. Jej prísľub prichádza po tom, ako výbor nedávno zopakoval, že je pevne odhodlaný bojovať proti obťažovaniu na pracovisku.

„Potrebujeme výbor, ktorý je jednotný a dodržiava najstriktnejšie etické normy, výbor, ktorý má vynikajúci imidž,“ zdôraznila predsedníčka Schweng. Zároveň dodala, že Rokovací poriadok a Etický kódex členov EHSV sa na začiatku jej funkčného obdobia posilnia.

Keďže vedenie EHSV sa v polovici funkčného obdobia mení, nové predsedníctvo na čele s Christou Schweng, ktorá v predsedníckom kresle nahradí svojho predchodcu Lucu Jahiera, bude úradovať dva a pol roka, teda do marca 2023.

Program predsedníčky bude vychádzať z nasledujúcich priorít, ktoré odzrkadľujú jej víziu Európy po pandémii COVID-19, a síce Európy, ktorá svojim občanom umožní prosperovať a žiť v otvorenej spoločnosti založenej na hodnotách: Európy, ktorá hospodársky prosperuje, je sociálne inkluzívna a environmentálne udržateľná.

Štvrtou prioritou je zabezpečiť, aby EHSV zohrával v rámci Konferencie o budúcnosti Európy rozhodujúcu úlohu. Ide o dôležitú iniciatívu, ktorej zámerom je dať Európanom pocit zodpovednosti za ich EÚ tým, že im umožní debatovať o hlavných témach EÚ a zlepšovať tak spôsob fungovania EÚ.