Začína sa nové funkčné obdobie EHSV – viac ako 40 % nových členov a členiek

od autora: | 27. októbra 2020

Keď sa v októbri začne nové funkčné obdobie 2020 – 2025, z celkového počtu 329 bude mať Európsky hospodársky a sociálny výbor 137 nových členov a členiek.

Noví členovia a nové členky začnú svoje funkčné obdobie v EHSV v rámci obmedzení zapríčinených pandémiou COVID-19, pretože vzhľadom na prudký nárast počtu prípadov nákazy v celej Európe platia v Bruseli naďalej pravidlá týkajúce sa obmedzenia sociálnych kontaktov a organizácie hybridných schôdzí.

Každých päť rokov sa vymenúva 329 členov EHSV. Tentoraz sa viac ako 40 % z nich ujme funkcie prvýkrát a spoločne s opätovne vymenovanými členmi a členkami obohatí svoju prácu o nové náhľady, nápady a energiu.

Ženy budú v novom funkčnom období tvoriť 33 % členov, čo predstavuje nárast v porovnaní s 27,30 % počas uplynulého funkčného obdobia a 24,70 % počas funkčného obdobia 2010 – 2015. Najväčší počet členiek bude mať Estónsko (85,71 %), za ktorým nasledujú Česká republika a Chorvátsko (66,67 %). Na druhom konci spektra sú Portugalsko a Cyprus, ktoré vo svojich delegáciách nemajú ani jednu ženu. V prípade Švédska je rozdelenie podľa pohlaví dokonale vyvážené.

Najmladšia členka má 27 rokov, zatiaľ čo najstarší člen, ktorý bude predsedať plenárnemu zasadnutiu, ktoré zvolí nové vedenie EHSV, má 76 rokov.

Rada vymenúva členov na päťročné funkčné obdobie na základe nominácií členských štátov. Úplný zoznam členov a členiek na nové funkčné obdobie 2020 – 2025 bude čoskoro dostupný na webovom sídle EHSV.

Prvé stretnutie 329 nových a opätovne vymenovaných členov a členiek je naplánované na 27. októbra v Bruseli. 28. októbra si na obdobie dva a pol roka zvolia nového predsedu alebo novú predsedníčku a dvoch podpredsedov alebo podpredsedníčky (pre komunikáciu a pre rozpočet).

Funkcia predsedu alebo predsedníčky rotuje medzi tromi skupinami výboru (Zamestnávatelia, Pracovníci a Rozmanitá Európa). Dvaja predošlí predsedovia boli zvolení zo skupín Pracovníci a Rozmanitá Európa.

Každý člen a každá členka sa pripojí k jednej z troch skupín, ktorá si na obnoviteľné obdobie dva a pol roka zvolí aj vlastného predsedu alebo vlastnú predsedníčku skupiny.

Hlavnou úlohou EHSV je poskytovať zákonodarcom EÚ (Európska komisia, Európsky parlament a Rada) poradenstvo v súvislosti s navrhovaním právnych predpisov a politík prostredníctvom svojich šiestich sekcií a jednej poradnej komisie, ktoré sa zaoberajú širokou škálou politických oblastí, ako sú otázky v sociálnej, hospodárskej, poľnohospodárskej, environmentálnej a dopravnej oblasti.