Reakcia EÚ na vypuknutie nákazy COVID-19 a nutnosť bezprecedentnej solidarity medzi členskými štátmi

od autora: | 7. apríla 2020

Za naliehavý a komplexný európsky plán na oživenie hospodárstva

Kríza súvisiaca s COVID-19 predstavuje v prvom rade núdzový stav v oblasti ľudského zdravia, po druhé závažnú hospodársku a sociálnu hrozbu a po tretie potenciálnu výzvu pre demokratické inštitúcie.

, ktorá čelí tejto kríze – jednej z najhorších vo svojej histórii – sa musí riadiť zásadou, že je spoločenstvom, ktoré svoj údel zvláda spoločnými silami. Na základe tejto zásady EHSV pripomína, že je možné prijať a koordinovať spoločné a solidárne opatrenia na boj proti negatívnym zdravotným, hospodárskym a sociálnym dôsledkom krízy súvisiacej s COVID-19.

V tejto súvislosti EHSV oceňuje rýchlu reakciu Európskej komisie a víta všetky doteraz oznámené opatrenia EÚ. EHSV však tieto opatrenia považuje len za prvý hmatateľný prejav solidarity a zodpovednosti EÚ voči svojim občanom, podnikom a pracovníkom, ako aj za nevyhnutný prvý zásadný krok v našom spoločnom boji proti pandémii.

Výbor sa zároveň domnieva, že súbor opatrení a množstvo aktivovaných zdrojov musia byť primerané závažnosti núdzovej situácie, aby boli účinné. Prežívame výnimočné okolnosti, ktoré vytvárajú neznesiteľný tlak na občanov, podniky a pracovníkov EÚ, ktorí majú oprávnené obavy o svoje zdravie, prácu a budúcnosť svojich detí. Súčasné obdobie si od európskych politických lídrov vyžaduje rozhodné politické vedenie a jednomyseľné odvážne kroky. Naši občania a určite aj história nás budú súdiť podľa toho, aké kroky dokážeme alebo nedokážeme podniknúť v tejto neuveriteľne dôležitej chvíli.

EHSV je presvedčený, že v tomto období veľkej neistoty len komplexný európsky plán na oživenie hospodárstva umožní členským štátom EÚ a jej občanom, podnikom a pracovníkom čo najlepšie reagovať na dôsledky pandémie COVID-19 a obnoviť udržateľnejšie a odolnejšie európske hospodárstvo.

Podľa názoru EHSV by takýto plán na oživenie mal v prvom rade zahŕňať nasledujúce opatrenia zamerané na zabezpečenie primeranej reakcie fiškálnej a menovej politiky v celej EÚ, ktorá bude zodpovedať rozmeru a cieľom našej hospodárskej a menovej únie:

  • preskúmanie plného potenciálu EMS s cieľom aktívne pomôcť všetkým členským štátom pri obnovení dôvery na trhu prostredníctvom preventívnych úverových liniek, ktoré by sa mali sprístupniť rýchlo a bez diskriminačných podmienok, a zároveň primerane prispôsobiť cenovú politiku tak, aby zohľadňovala súčasné ultranízke trhové sadzby;
  • rýchle vytvorenie európskeho nástroja na dočasnú podporu (SURE), ktorý práve navrhla Komisia. Bude to dôležitý nástroj na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19 s konkrétnym cieľom chrániť pracovné miesta a ľudí v práci;
  • vytvorenie určeného fondu COVID-19, ktorý bude zahŕňať finančné prostriedky EÚ s cieľom poskytnúť maximálnu možnú finančnú podporu všetkým členským štátom EÚ v dvoch krokoch: v prvom reagovať na zdravotnú, ekonomickú a sociálnu núdzovú situáciu a v druhom naštartovať európske hospodárstvo po skončení núdzovej situácie v oblasti zdravia. Prístup k tomuto fondu musí byť rovnaký pre všetky členské štáty a mal by riešiť problémy tak, aby sa zabránilo bankrotu podnikov, zabezpečila zamestnanosť a pomohlo európskym podnikom a samostatne zárobkovo činným osobám znovu zotaviť sa v čo najkratšom čase;
  • posilnenie proticyklickej úlohy Európskej investičnej banky zvýšením jej kapacity a potvrdením úlohy ECB ako veriteľa poslednej inštancie, ktorý by mal byť schopný poskytovať neobmedzenú likviditu prostredníctvom ďalších nekonvenčných menových opatrení na uspokojenie potreby likvidity reálnej ekonomiky, zachovanie integrity eurozóny, lepšie fungovanie jednotného trhu a podporu úlohy EÚ ako globálneho ekonomického hráča.

V súlade s pozíciou Európskeho parlamentu EHSV naliehavo vyzýva Komisiu, aby okamžite zrevidovala súčasný rozpočet EÚ s cieľom zohľadniť rozmer krízy súvisiacej s COVID-19 prostredníctvom:

  • mobilizácie dostupných finančných rezerv v rozpočte na rok 2020;
  • presmerovania prebytku z rozpočtu EÚ z roku 2019 namiesto vrátenia týchto peňazí členským štátom a využitia celého objemu týchto prostriedkov na podporu tvorby rozpočtu na opatrenia súvisiace s koronavírusom, pokiaľ možno na úrovni EÚ;
  • zmeny a doplnenia existujúcich právnych predpisov v oblasti súdržnosti tak, aby členské štáty mali väčšiu flexibilitu pri prevodoch medzi rôznymi programami politiky súdržnosti s cieľom rýchlo presmerovať zdroje tam, kde sú najviac potrebné.

Okrem vyššie uvedeného je zrejmé, že plne funkčný jednotný trh je dôležitejší ako kedykoľvek predtým a že jeho dokončenie bude základným kameňom oživenia. V súčasnosti je pri zabezpečení zdravia občanov nevyhnutné, aby členské štáty zriadili zelené koridory, ktoré umožňujú voľný tok kritického tovaru a dodávok cez Úniu.

Okrem toho je EHSV pevne presvedčený, že pandémia COVID-19 odhalila tvrdú realitu, že EÚ nemá potrebné pravidlá a podmienky, aby dokázala riešiť takúto núdzovú situáciu rýchlym a uceleným spôsobom. Drsné ponaučenia z tejto núdzovej situácie v oblasti zdravia musia vniesť do európskej agendy vytvorenie „Únie zdravia EÚ“.

COVID-19 bude mať hlboký a negatívny vplyv na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a na ciele európskej zelenej dohody. Z tohto dôvodu EHSV zdôrazňuje, že je nutné čo najskôr riešiť túto naliehavú hrozbu a bezodkladne zamerať naše úsilie o oživenie na ciele udržateľného rozvoja a zelenú dohodu.

Zachovanie právneho štátu a európskych hodnôt

Európska únia je založená na spoločných európskych hodnotách, o ktorých nemožno za žiadnych okolností vyjednávať[1]: dodržiavanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, sloboda, demokracia, rovnosť a právny štát. Na tieto hodnoty nemožno zabudnúť, keď EÚ a jej členské štáty musia riešiť núdzovú situáciu a jej dôsledky, pokiaľ ide o hospodárske a sociálne problémy. Aj keď reakcia na súčasnú krízu musí byť rýchla a vyžaduje si určité mimoriadne a časovo obmedzené opatrenia, tieto nemôžu byť v rozpore s princípmi právneho štátu a nemôžu ohroziť demokraciu, rozdelenie právomocí a základné práva európskych občanov. EHSV rozhodne zdôrazňuje, že všetky politické opatrenia v tomto smere musia byť úplne v súlade s našimi spoločnými hodnotami stanovenými v článku 2 Zmluvy o EÚ.

Aktuálne vypuknutie nákazy je pre celú Európsku úniu skúškou solidarity: politickej, finančnej, sociálnej aj vedeckej. Musíme sa spojiť a bojovať proti spoločnej a existenčnej hrozbe, ktorá nerešpektuje hranice, zabezpečiť zdroje potrebné na porazenie tejto nákazy a nájsť spoločné odpovede na spoločné problémy.

[1]  Stanovisko EHSV SC/052 na tému Budúcnosť EÚ: výhody pre občanov a dodržiavanie európskych hodnôt.