COVID-19: Teraz alebo nikdy je čas ukázať, že sme Únia

od autora: | 24. marca 2020

Nákaza COVID-19 prerástla do núdzového stavu, ktorý sa rýchlo mení pred našimi očami. Počet prípadov v Európe a vo svete neustále pribúda a prijímané opatrenia zasahujú do všetkých sfér spoločnosti.

Svetové spoločenstvo naposledy čelilo takejto dramatickej kríze počas druhej svetovej vojny. Žiadna vláda v Európe ani kdekoľvek inde nemôže uvažovať o tom, že by takúto pandémiu zvládla sama. Všetky členské štáty sa musia spojiť, vzájomne sa podporovať a postupovať spoločne. Nesystematický prístup jednotlivých členských štátov je zaručeným receptom na neúspech. Ak teraz urobíme chybu, možno sa nám ju už nikdy nepodarí napraviť.

Myšlienkami sme s tými, ktorých pandémia priamo zasiahla, zároveň však vyjadrujeme uznanie mnohým tým, nielen v zdravotníctve, ktorí s odvahou a neuveriteľným zmyslom pre zodpovednosť bojujú proti nákaze COVID-19. Za svoje úsilie si zaslúžia našu podporu a uznanie a je nevyhnutné, aby sa prijali opatrenia na zaistenie ochrany ich zdravia a bezpečnosti.

Inštitúcie EÚ musia zabezpečiť, aby bolo zdravotnícke vybavenie rovnomerne distribuované do všetkých zasiahnutých členských štátov. Nákaza COVID-19 ukazuje, aké naliehavé a zásadné je posilniť univerzálny a solidárny systém verejného zdravotníctva, ktorý zaručí všetkým občanom prístup k zdravotníckym službám.

Solidarita sa však musí posilniť na všetkých úrovniach. Občania EÚ potrebujú konkrétne opatrenia, ktoré dokážu zabezpečiť rýchlu koordinovanú a spoločnú reakciu na obmedzenie šírenia vírusu. Obmedzením jeho šírenia v čo najväčšej miere sa zabráni preťaženiu národných systémov zdravotnej starostlivosti a zároveň získame viac času na vývoj vakcíny a možnú liečbu.

Vítame prvý balík opatrení, ktorý Európska komisia zavádza v boji proti nákaze COVID-19[1] ako prvý spoločný krok správnym smerom. Podporujeme zrýchlený postup jednomyseľného schválenia Radou EÚ a Európskym parlamentom v nasledujúcich dňoch, aby sa opatrenia mohli čo najskôr zrealizovať.

Z predchádzajúcich skúseností vieme, že menová politika a opatrenia prijímané na úrovni jedného členského štátu nestačia. Jedinou účinnou odpoveďou na krízu, ktorá sa týka nás všetkých, je konať rýchle a spoločnými silami.

áto kríza si vyžaduje nový spôsob fungovania: nesmieme si nechať ujsť príležitosť a musíme konať solidárne, jednotne a rozhodne. Toto je skúška európskej jednoty. Teraz je čas ukázať, či sme skutočnou Úniou, alebo ňou nie sme.

EHSV žiada mimoriadnu koordináciuzosúladenie politík na európskej úrovni. Výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné opatrenia.

EÚ musí najskôr zaručiť všetky potrebné dodávky do našich systémov zdravotnej starostlivosti, a to zachovaním integrity jednotného trhu, a musí zabezpečiť náležitú koordináciu v snahe podporiť priamu činnosť členských štátov pri obmedzení šírenia tejto pandémie a v boji proti nej.

Potrebujeme komplexný núdzový balík, ktorým by EÚ prevzala na seba zodpovednosť za podstatnú časť všetkých núdzových opatrení. To by si vyžadovalo nájsť spôsob, ako uvoľniť desiatky miliárd eur z prostriedkov EÚ, a to aj napriek existujúcim obmedzeniam, ktoré sa týkajú čerpania rozpočtu EÚ.

V prípade potreby by sa mali takisto chrániť burzy a hlavná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) by sa mala znížiť na úroveň 0 % (alebo menej) tak, ako to už urobili Spojené štáty. ECB musí byť pripravená rozšíriť kvantitatívne uvoľňovanie a banky môžu členským štátom eurozóny podľa potreby požičiavať pri sadzbe 0 % alebo menej.

Reakcie v rámci fiškálnej a menovej politiky musia byť teraz iného rázu, ako keby išlo o normálny cyklický pokles.

Vlády členských štátov by mali mať možnosť zaviesť potrebné opatrenia bez ohľadu na svoje súčasné dlhové zaťaženie.

Na prekonanie súčasnej situácie a čo najrýchlejšie oživenie európskeho hospodárstva je potrebné, aby sa v rámci zlatého pravidla vyňali z fiškálnych pravidiel na úrovni EÚ všetky výdavky, ktoré sú teraz potrebné.

Vzhľadom na súčasné okolnosti, a ako už oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, by Rada pre hospodárske a finančné záležitosti mala formálne rozhodnúť o tom, že všetky dočasné dodatočné verejné výdavky každého členského štátu v dôsledku vypuknutia tejto zdravotnej krízy sa odpočítajú z verejných výdavkov na rok 2020 a z príslušného verejného deficitu, keď sa bude posudzovať dodržiavanie Paktu stability a rastu členskými štátmi.

Inštitúcie EÚ a členské štáty by mali navrhnúť jasné politické stratégie na podporu podnikov, aby sa mohla udržať súčasná úroveň zamestnanosti a aby sa zaručilo, že občania sa po skončení tejto pandémie budú môcť vrátiť na svoje pracovné miesta, a v prípade potreby by mali prijať prechodné opatrenia a politiky.

Zapojenie sociálnych partnerov na úrovni EÚ je absolútne nevyhnutné a niektoré členské štáty sú už v tomto ohľade dobrým príkladom.

Finančná podpora EÚ a členských štátov musí pomôcť všetkým podnikom vrátane malých a stredných podnikov a start-upov, ako aj všetkým pracovníkom nevynímajúc osoby s neistými pracovnými miestami a samostatne zárobkovo činné osoby.

Hlavy štátov a predsedovia vlád musia konečne prijať ambiciózny viacročný finančný rámec, ktorý splní očakávania občanov a bude v súlade s politickými usmerneniami Európskej komisie a so záväzkami Rady EÚ a Parlamentu, ale ktorý zároveň bude odrážať túto bezprecedentnú systémovú krízu. Po skončení súčasného núdzového stavu je vykonávanie európskej zelenej dohody aj naďalej výhodné pre všetky strany v snahe urýchliť potrebný hospodársky, sociálny a ekologický prechod.

Prechádzame mimoriadnym obdobím, ktoré si vyžaduje rozhodné kroky. Od nich závisí integrita Európy. Najväčšou chybou by bolo reagovať zabehnutým spôsobom alebo váhavo. Nie je vhodný čas na jednostranné konanie, hľadanie vinníka alebo rozpory.

EHSV ako zástupca európskej občianskej spoločnosti plne podporuje predsedníčku Ursulu von der Leyenovú, ktorá správne vyhlásila, že „urobíme všetko, čo bude potrebné, aby sme podporili Európanov a európske hospodárstvo“.

Iba efektívnejšia a jednotnejšia Európa dokáže prekonať túto novú krízu a podporiť svojich občanov a občianky a hospodárstva.

#Whateverittakes


[1]            https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_469.