EHSV žiada, aby sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 upravili usmernenia pre politiky zamestnanosti na rok 2020

od autora: | 9. júna 2020

EHSV privítal revidované usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov navrhnuté Komisiou, avšak požiadal o ich úpravu tak, aby zohľadňovali hrozbu vzniku krízy zamestnanosti a sociálnej krízy v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19 a zmierňovali jej negatívne účinky na európske trhy práce.

EHSV navrhuje, aby sa na tento rok zvážila možnosť prijať dodatočné a mimoriadne alebo núdzové usmernenie, ktoré by členským štátom EÚ pomohlo pri úprave ich politík zamestnanosti tak, aby zodpovedali súčasnej bezprecedentnej situácii.

Takéto núdzové usmernenie pre politiky zamestnanosti v dôsledku ochorenia COVID-19 by mohlo obsahovať aj odkazy na účinné dočasné opatrenia potrebné na zmiernenie následkov krízy, ako sú režimy skráteného pracovného času, podpora príjmu, predĺženie vyplácania nemocenskej dávky alebo podpora práce na diaľku, pričom treba rešpektovať zodpovednosť zamestnávateľa za zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

Tieto odporúčania EHSV predstavil vo svojom stanovisku k návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov, ktorý Komisia zverejnila tesne pred vypuknutím pandémie COVID-19. EHSV toto stanovisko prijal na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 7. mája na diaľku. 

„Hospodársky šok spôsobený vypuknutím ochorenia COVID-19 môže mať vážny a dlhotrvajúci vplyv na európske trhy práce. Pre každú politiku zamestnanosti má zásadný význam intenzívny sociálny dialóg a je potrebné urobiť viac na jeho uľahčenie a podporu na národnej aj európskej úrovni,“ uviedla hlavná spravodajkyňa stanoviska Ellen Nygrenová