Potrebujeme stratégiu EÚ pre sociálne a cenovo dostupné bývanie

od autora: | 11. decembra 2019

EHSV vyzýva na dôraznejšie politické opatrenia EÚ v oblasti bývania a na verejnej konferencii, ktorá sa konala 4. decembra 2019 v Bruseli, požiadal EÚ, aby v tejto oblasti urýchlene prijala spoločné opatrenia. Reálnej hrozbe nadmerných nákladov na bývanie už nie sú vystavené len najviac znevýhodnené osoby, ale aj čoraz väčšia časť obyvateľstva. Politika bývania na európskej úrovni sa preto nesmie obmedzovať na pomoc zraniteľným jednotlivcom a ľuďom v núdzi, ale musí sa rozšíriť s cieľom zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre všetkých Európanov.

EHSV vyzýva na dôraznejšie politické opatrenia EÚ v oblasti bývania a na verejnej konferencii, ktorá sa konala 4. decembra 2019 v Bruseli, požiadal EÚ, aby v tejto oblasti urýchlene prijala spoločné opatrenia. Reálnej hrozbe nadmerných nákladov na bývanie už nie sú vystavené len najviac znevýhodnené osoby, ale aj čoraz väčšia časť obyvateľstva. Politika bývania na európskej úrovni sa preto nesmie obmedzovať na pomoc zraniteľným jednotlivcom a ľuďom v núdzi, ale musí sa rozšíriť s cieľom zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre všetkých Európanov.

Pierre Jean Coulon, predseda sekcie TEN, zdôraznil, že energetická transformácia môže byť úspešná, len ak sa potvrdí sociálny rozmer bývania. „Bez sociálneho rozmeru bývania neexistuje boj proti zmene klímy. Lepšie sociálne bývanie je zárukou úspechu pri prijímaní opatrení v oblasti zmeny klímy: kvalitné bývanie znamená lepší život pre občanov, čo prinesie úspešnú klimatickú transformáciu,“ uviedol.

V nadväznosti na tieto vyjadrenia Raymond Hencks, predseda dočasnej študijnej skupiny „Služby všeobecného záujmu“, poukázal na výzvu definitívne zahrnúť tieto otázky do politickej agendy novej Európskej komisie s cieľom vyriešiť krízu v oblasti bývania, ktorá pretrváva od roku 2008. „Právo na bývanie je medzinárodný záväzok členských štátov, ktorý je EÚ povinná dodržiavať a je uvedený v Charte základných práv EÚ a v Lisabonskej zmluve,“ vyhlásil. (mp)