Stretnutie HSV SR s Ivanom Korčokom

od autora: | 30. marca 2016

Informácia zo stretnutie Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky s p. Ivanom Korčokom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a splnomocnencom vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ

Dňa 5. februára 2016 sa v priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory uskutočnilo stretnutie, na ktorom p. Ivan Korčok informoval o príprave predsedníctva SR v Rade EÚ a obsahu materiálu „Východiská programu predsedníctva SR v Rade EÚ“. Materiál obsahuje 5 strategických priorít (1.  zamestnanosť, rast, konkurencieschopnosť; 2. Únia chrániaca všetkých občanov; 3.  energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou; 4. sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť; 5. Únia ako silný globálny hráč) vrátane výpočtu legislatívy. Zdôraznil, že z hľadiska slovenského predsedníctva musí každá priorita mať potenciál dosiahnuť počas 6- mesačného predsedníctva výsledok.

Vo finančnej oblasti bude snaha o dosiahnutie dohody o rozpočte pre rok 2017 (kde je kľúčová dostatočná štruktúra platieb na kohéznu a štrukturálnu politiku) a revízie celej finančnej perspektívy, ako aj návrh na vytvorenie únie kapitálových trhov a fiškálnej únie v rámci európskej menovej únie. V oblasti energetiky bude kľúčové nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu. Dôležitou témou bude migrácia a ochrana vonkajších hraníc a s tým súvisiace vytvorenie hraničnej a pobrežnej stráže a revízia Dublinského nariadenia. Ďalšou témou bude rozširovanie EÚ o balkánske krajiny (Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina). Z hľadiska slovenských priorít tak ostáva vybrať témy, na ktorých vyriešenie bude SR tlačiť. Zatiaľ sem môžeme zaradiť znižovanie regulačnej záťaže a daňové úniky.

Účastníci stretnutia sa zaoberali tiež témou zapojenia Hospodárskeho a sociálneho výboru SR (HSVSR) do aktivít v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, a to v troch oblastiach:

1) formálne stretnutia predstaviteľov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

2) vypracovanie stanovísk k rôznym témam na základe požiadavky splnomocnenca vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ

3) organizácia podujatí a aktivít EHSV pre slovenských podnikateľov (napr. semináre, workshopy). Z hľadiska pripravovaných seminárov sa HSVSR dohodne na konkrétnych témach, ktoré predloží na plenárnom zasadaní EHSV v Bruseli 17.2.2016. (Za skupinu 1 sa dohodli témy: Únia kapitálových trhov, Znižovanie regulačnej záťaže v energetike, Pokračovanie v zjednodušovaní SPP a prípravy na SPP po roku 2020, Spôsob zadržiavania vody v krajine a šetrné hospodárenie, Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch  v potravinovom reťazci)

SOPK, ako predsednícka inštitúcia v HSVSR sa podujala na reštart a technickú úpravu stránky www.hsvsr.sk, ktorá sa následne bude dopĺňať o informácie podľa dohody členov HSVSR (informácie o zasadaniach, pripravované stanoviská, schválené materiály,…).