Valné zhromaždenie 2017

od autora: | 25. januára 2017

Zasadalo Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky

Dňa 16. januára 2017 sa zišlo v Bratislave Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR. Rokovanie otvoril a viedol jeho predseda Peter Mihók.

Valné zhromaždenie prerokovalo a vyhodnotilo účasť HSV SR a jeho troch Skupín na podujatiach v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy v prvom polroku 2017. Aktívna účasť členov HSV SR bola zameraná na prezentáciu našich aktivít i súčasnej situácie na Slovensku. Na Slovensku sa stretli na zasadnutiach k rôznym závažným európskym témam všetky tri Skupiny z Bruselu. Na konferenciách a seminároch za vysokej účasti členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli boli diskutované okrem iného také témy ako energetická politika a sociálne veci.

Bola pre nás česť, že našich podujatí sa zúčastnil aj prezident Európskeho a sociálneho výboru Georges Dassis. Vyvrcholením bolo veľmi vydarené podujatie Slovenský deň v Bruseli, za účasti približne 500 ľudí z Európskeho hospodárskeho výboru.

Valné zhromaždenie vysoko oceňuje a ďakuje všetkým členom za aktívny konkrétny príspevok k perfektnému zvládnutiu našej účasti v rámci Predsedníctva Slovenska v Rade Európy.

VZ HSV SR prijalo za nového člena Združenie slovenských spotrebiteľov. Téma ochrany práv spotrebiteľov patrí medzi dôležitú agendu nášho výboru a prostredníctvom našich euroradcov v Bruseli  sme jej venovali značnú pozornosť.

V tomto roku budeme venovať pozornosť našim stanoviskám k prioritným témam súčasnej politiky, Budeme ďalej skvalitňovať informovanosť prostredníctvom našej Web-stránky.